Mga Imbak na Marka: Bikol

Si Juan, si Judas nan si Maria [nan an naukdan ko sa sainda]…

Tuguti akong darahon ko kamo sa nagkapirang momento na dakula an naguibuhan sa sakuyang paghiling sa mugtak kan propesyon na napili ko…

Jpeg
Sarong kaugmahan sa sakuya an makapagpaabot nin patara-tara na may katuyuhang magtaong inspirasyon sa atubang kan kapwa ko mga paratukdo… Salamat sa sakuyang mga kairibihan sa Bagatao NHS sa saindang dakulang tabang. Photo Credit: Mam Chona

Harani nang magsulnop kaidto an aldaw kan maogma kaming nakalunad sa bangka balon an ugma kan nagaguing maghapon nan kadikit na mga pastidyo kan mga kaakian kan mamaanan mi sa sarong sibid harani samuya an sarong pamilyar na pandok… Ngaranan ta siyang Juan, tipikal na aki sa edad na 17 asin sa nagkapirang  beses wara siya sa laog kan klasrum sa manlaen-laen na rason… Kan hapon na ito na nahiling mi siya, naguiguirumduman ko na saro siya sa napagurulayan mi kan kairiba ko na mga paratukdo. Narurumduman ko pa so linya kaito kan saro kung kaiba, na nagsabi: “Please lang, ipasar na nindo an!” Sinabi niya ito na may pinagbiyong emosyon nin pagkaherak nan pagkauyam. Alagad sa boot-boot ko pano mi ipapasar an sarong estudyante na sa kadaklan na beses garo baga pigkakalayuhan mentras na nasa eskwelahan. Dangan sa makasadiring kaisipan, isinatingog ko an sarong opinyon na nunca dapat nagkaigwang lugar sa sakuyang kaburot-on: “Nata ta pagtawan ko nin maninigong atensyon an aki na sa klase ko minadagos dangan tulos man sana na minaluwas siring baga sa maaringasang na paros?”… Sa hapon mismo na ito, mantang an aldaw mapahuway na man, naaguihan mi si Juan matoninong na nakalunad sa saiyang sibid tunton an banwit naghahalat sa kung ano ang yaon. Dangan dae pa kami nakaharayo, nareparo kong siring sa sakuya, an mga kairiba kong paratukdo pasimpleng nagpunas kan luhang tuminagdo…

Sa magkaibang sitwasyon, guirumdom ko pa an sarong mamundong eksperhensya sa klasrum. Oras kaidto nin recess kan nagkaigwa nin iriwal an nagkapirang aki sa sakuyang advisory class kontra an iba pang estudyante. Ta dae nadagos an sainda kuta nang nagpopoon na karera sa boxing nan ta dae pa minahupa an duros nin kadagiton, kinua kan saro sa sainda an halaba na ice pick na pigtatago sa saiyang bag dangan nagbalo na iamba sakuya habang nasa kasiraman ako nin panermonan… Itago ta so istudyante ko sa pangarang Judas. Salamat na lamang ta sa mga panahong ito kaiba ko si Mam Julie na tulos man na inagaw saiya so matakla na pambuno. Sa puntong ito, natulala ako laen sa rason na may pagka-darna palan itong kaiba kong maestra sa kaskas umagaw kan ice pick, kundi sa rason na an makawsa kuta kan pagpundo kan hinangos ko iyo an estudyante na pigtratar ko na laen naman iba. Opo, espesyal para sako si Judas ta saro siya sa mga estudyante na naguing kautuban kan samuyang mga pamibi na bumalik sa eskwelahan dangan pumadagos sa pag-adal minsan ngani 20 anyos na. Alagad sa pangyayaring naisaysay ko na, diit na kutang baluon ko na pagbasolan na maibali siya sa sakuyang mga pangadieon…

Dangan dae pa nahaloy, guiromdom ko pa so enot na beses na namati ko an boses kan samuyang estudyanteng apudon tang Maria, sarong fourth year na magpoon na maghayskul ni minsan dae ko namati an tingog sa laog man o sa luwas kan klasrum. Nagkapirang beses mi naman siyang pinagbalo na mamateang magheras kan saiyang ideya sa paagui nin pagtaram, alagad an gabos na pagmawot danay na naguing kamawotan na sana… Iyo idto an naguing paghona ko sagkod na sarong beses mantang nagkakaigwa sinda nin pangrupong-aktibidad sa samuyang klase sa Physics namati ko siyang nagtaram, nagheras kan kun ano an naadman niya sa saindang guinibo… Sa puntong ito dae ko napugulang maipahiling an labing kaugmahan, siring na an mga kaklase ni Maria nagtao man nin makusog na parakpakan. [Basahon po an sakong blog manungod sa eksperhensyang ini. Paki-click sa link na ini.]

An mga arog ni Juan, ni Judas asin ni Maria asin an kadakol pang iba dangan an satuyang mga eksperyensya sainda an mas minapaurog sa kapanuan kan satuyang paguiguing paratukdo. Asin sa mga aking pareho ninda mas makusog an pangapudan kan satuyang sinumpaang katungdan laen sana bilang sarong honorableng propesyon kundi bilang sarong dakulang bokasyon.

Sa mga pareho nara Juan, Judas nan Maria, dae pwede an pwede na… ta an arualdaw na paghampang sa sainda, an pakiiba sainda siring baga sa sarong importanteng Guerra. Akoon ta man sa dae, sa kada paglaog niato sa satuyang mga klasrum totoong minaatubang man kita sa manlaen-laen na krusada, yaon an Guerra kontra sa kawaraan o kakulangan nin patas na oportunidad… Guerra laban sa kawaraan nin paglaom asin kusog ki boot dangan tiwala sa sadiri man sana…  nan an laban kontra sa kamangmangan.

Dipisil maguing Paratukdo… nan sa lakaw kan mga panahon asin sa tahaw nin kadakol na inaatubang tang agyat, an bokasyon kun sain kita gabos kabali – totoong angay sana para sa mga indibidwal na may pusog na pagtubod asin pusong nagpapadaba asin hinihiling an iba, urog na an mga kaakian, bilang kasugpon kan saiya man sanang sadiri…

Kadakol nang bansag an ibinonyag sa satuya, yaon an turing na  “makabag-ong bayani”, “unsung heroes” asin iba pa… Nan an mga ini totoong nakapataba nin puso minsan ngani sa kadaklan na beses hanggang sana ini sa nguso… Ta sa katapusan kan mga onrang itinatao sa satuya, minahapot kita sa sadiri ta o sa mga kairiba ta: “Magkakaigwa daw kita nin dagdag na benepisyo?” “Napano an PBB ta?” “Nata ta may special hardship allowance sinda, kita dae?” “Ta daw dae pa nalalakaw an step increment ta?” dangan minsan minagrangay kita “Nata ta sa kadakol-dakol na hinahagad na guibuhon sa mga paratukdo – apisar sa pagturo, dae man minataas an suweldo?”

An simbag sa mga kahaputang nasambit – dawa pa ngani sa talinga panambitong mahamis – dae makatao nin tunay na kapanuan sa anumang kaugmahang mati kan puso nin Paratukdong may maimbod na pagranga sa sadiring bokasyon…

Sain minaguikan an bulahos na kaugmahan kan lambang Paratukdo? Siguro mauyon an kadaklan sa sako kun sasabihon ko na wara ini duman sa mga numerong nakaimprenta sa satuyang payslip sa kada pagtumba kan bulan… laen ini makukua sana sa mga grado kan mga mararahay ta na estudyante sa lado nin pag-adal… nan mas makahulugan ini keysa sa sukol kan resulta nin NAT kan satuyang mga kaakian.
Siguro, urog sa ki anupamang bagay o barometro nin pagtalubo, magayon na mataw-an niato nin maninigong pagreparo an mga pundamental na kabtang kan satuyang kabilugan bilang mga Paratukdo… Marahay-rahay na padagos niatong marealizar na sa tahaw nin satuyang mga kaluhayan yaon an lambang Juan, Judas nan Maria naminahugot nin kusog sa satuya… sa agyat nin katikapuhan, yaon an kada Juan, Judas nan Maria na minimidbid kita bilang bukal nin kayamanan, asin sa tahaw nin satuyang mga kapagalan asin paglapigot, hinihiling kita ninda bilang mga burabod na mataong simbag sa saindang pagkapaha sa kadunungan dangan masaribo sa dalipay nin saindang kawaraang paglaom.

Sa magkaiba-ibang panahon, an mga aki na naisaysay ko sa saindo, sara Juan, Judas nan Maria, maogmang naibalyo an saindang pangaturugan paduman sa realisasyon kan mga ini. Dangan sa aldaw nin saindang paggradwar, ako, kaiba an kapwa kong mga paratukdo sa Bagatao NHS, naging maogmang saksi sa pagabot ninda sa bagong kabtang nin saindang mga buhay…

Siring na danay kitang minabalyo sa dagat andam an pagatubang sa makusog na duros nin habagat o maisog na subasko, dae kita minaontok sagkod na an mga pangaturugan, paghihinguha nan pagpapakasakit kan satuyang mga kaakian asin an saindang mga magurang – urog na idtong mga maabot pang Juan, Judas nan Maria, maibalyo sa lawod nin kadakol na mga agyat nan maidulong duman sa baybayon nin kadunungan asin kauswagan.

xxx

Salamat tabi sa mga nagwalat nin komento sa sakuyang FB.

Advertisements

Word for the day: DICKHEAD

Word for the day: DICKHEAD [noun; plural > dickheads]

These are the type of persons whose sense of reasoning are always subjective and are never based on reason at all. They appear or tend to look tough or strong because they know that not a single skeleton fortifies their structure…

Click here to view the original post on Facebook.

***

Sige, arog kaini: Igua nin manga tawong utak-pisot… so klase baga kan pag-iisip na maisog sana kun hihilingon alagad dae man nanggad ki tul-ang. Sinda baga so klase kan mga indibidwal na madaling patubudon o magtaong reaksyon sa mga istorya o isyung guibo-guibo sana kan magatol na imahinasyon. Mga landuan o uto-uto; dae sindang kapasidad na mag-aram kan isyung hale pa sa ibong na lado, o laen kaya magtimbang kun aring bersyong digdi an totoo.

Maisog sana paghilingon dangan minasarig sana kon dagit, ini so mga klase kan tawong may pag-iisip na an sainda, sainda sana. Kun magkainitan na, ta iyo talaga kaini an hanap, malusot sinda na malusot dawa ngani an pinagtutumbok na rason mapiot.

PANGADEON SA PAGBISITA NIN BIRHEN MILAGROSA

PANGADEON NA GINAGAMIT SA PAGBISITA

our-lady-of-the-miraculous-medal1

I. SA PAG-ABOT KAN IMAHEN

O Birhen Milagrosa! Makapangyarihon na Reyna nin Langit asin kan gabos na linalang, maogma kaming minapadagos sa Saimo sa pagbisita Mo sa harong kan saimong mga sorogoon.

Akoon mo, O mamorawayon na Ina, na saimong pagsadiri bako sana an samong harong kundi an samuyang bilog na pagkabuhay. Mabinion na Birhen, maging ika sana an Kagsadiri asin Ina kan harong na ini asin kan gabos na nag-eestar digdi, na nangangako na magpoon ngonian  maging saimong maimbod na sorogoon asin debotong mga aki.

Itao mo samuya an saimong banal na bendisyon asin kairiba kaini, an mga kayamanan nin karahayan, salud asin pagkaherak na minabulos sa saimong malinig na  mga kamot, na ipinapahiling kaidtong ma sirang nin liwanag.

Ina nin Dios asin asin Ina niyamo, bendisyunan mo an gabos na uya digdi, siring man idtong sa Kabotan nin Dios pinaharayo na samo kan kagadanan.

Nangangako kami na madulot saimo nin malipotok na pagkamoot, miyentras uya ka digdi sa samuya. Amen.

(Tolong “Tara Kagurangnan Maria” asin isunod an “O Maria,  ipinangidam na dain  kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”)

Pagdolot sa Birhen Milagrosa (tiripon an gabos na miyembro kan pamilya)

Tara Kagurangnan Maria, Birhen Milagrosa, Paglaom asin Sangkoban kan mga parakasala, Salud kan mga naghehelang, Tabang sa samong mga pangangaipo, Pararanga kan mga namomondo, Suporta kan mga maluluya, asin Parasorog kan gabos na tawo.

An hamot kan saimong pagkaherak nagbolos sa bilog na kinaban asin hale sa gabos na lugar sarong boses an nadadangog na minapahayag kan mga pagkaherak kan saimong banal na kamot.

Hilingon mo kami kan mga mat a mong maheherakon  asin  hagadon mo sa  saimong Mahal na Aki na kami maging maimbod asin tama sa paggibo kan samuyang mga katongdan sa Mahal na Dios, sa samong kapwa, asin sa samuyang sadiri.

Mahamison na Ina, ikiling Mo an mga mata mong mamomoton sa saimong mga aki, iunat mo sa samo an saimong mga kamot asin haleon mo sa samuyang mga puso ang gabos na karatan na nagiging dahelan na kami dai nagkakanigo sa saimong pagkamoot. Sangkoban mo kami kan pakpak kan saimong karahayan asin an samuyang pagtios gibohon mong kayamanan sa mga gibong mararahay.

O Maria, ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kami na minadulok Saimo.

II. PAGHALE KAN SATUYANG INA

 O Inang Milagrosa asin Malinigon na Ina nin Dios! Antes na bayaan Mo an samuyang tios na estaran, minamawot niamo na ipahayag an kulog asin kapungawan na namamatean kan samuyang kalag sa paghiling kan saimong paghale sa tahaw nyamo..

Salamat, O Ina, sa pag-iba mo sa samuya na saimong debotong mga aki.

Salamat sa mga biyaya, na minsan dae kami magkakanigo, itinao mo sa samo.

Hare paglengawe na sa harong na ini igwa nin mga puso na namomoot sa saimo asin hinahalat an aldaw kan pagbisita mo giraray.

Maheherakon na Ina, patawaron mo kami  kun dai kami nanoltol magtao nin magkanigong pag-omao sa saimo asin kun dae kami nagpabaya sa saimong pagbisita dahelan sa samong kaluyahan asin kamangmangan.

Namomotan na Ina, dai mo kami paglingawan ngonian asin sa katapusan. Minalaom kami sa saimong karahayan na siring man na samuyang binuksan an samong pintuan sa pag-ako saimo sa samong harong, ika man, sarong aldao magbukas para samuya kan pintuan nin Kalangitan. Amen.”

 “Maria,  ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”

***

Please visit also

Ang Birhen Ng Medalyang Milagrosa

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

Tigsik Manungod sa Pigsa…

hale sa FB post na ini.

Nuarin na daw matuga ining nasa angog na pigsa?
(Read: Pungod na bados)
Ta baga sa agtang ko sarong semana na ining namuya?
Ano daw an medios na ini man tulos na mawara?
Gamitan ko kaya ki katam o itadol ko sa kanto kan lamesa.

Ano daw an marahay? Tabi man ako nindo simbaga

Tigsik ni Auntie Heidz

Garo mapoon na nman kita sa satuyang tigsik,

Lalo na ang topic orog na kabagsik,

Maray ngani ang pigsa mo yaon lang sa angog

ang iba ngani kaan minatubo pa sa lobot

na kung minakolog nag hihibot hibot,

Saro sana kaan ang medyos kung

pan o mawara sa saimong pandok,

tadaka ning dagom hanggang sa kumupos…ha ha ha

Habo ko po kan dagom dawa na matarom
Ta pag an pigsa kon natusok mahutong-hutong
Ano daw kon dapugan ko buko nin gumamela
Tibaad pa magrahay, an buswang magpila…

Posibleng tama ka sa saimong opinion,

Lalo na kung ang paghuroronan dagom na matarom,

ay iba iba pati ang klase kang dagom ,

May nakaka parahay may naka infection,

samantalang kung ang buko nin gumamela

ang saimong itapal puedeng bumuswang man naggad lain ka pa pagal.

Jhoms nan John, kun mahalat ako kan tamang panahon

Tibaad ining pigsa magdinurat dangan pa magugbon

Angay kaini ngonian na pabuswangon…

Auntie Heidz, duman ako sa nakarahay
Ta kon so saro masupog man, nan dahil sa pigsa ako naguin bangkay…