Mga Imbak na Marka: poem

The Little Boy and the Old Man – Shel Silverstein

I love this poem. Thanks to this site for the post.

 

The Little Boy and the Old Man

youngold

Said the little boy, ‘Sometimes I drop my spoon.’
Said the little old man, ‘I do that too.’
The little boy whispered, ‘I wet my pants.’
‘I do that too,’ laughed the little old man.
Said the little boy, ‘I often cry.’
The old man nodded, ‘So do I.’
‘But worse of all,’ said the boy, ‘it seems
Grown-ups don’t pay attention to me.’
And he felt the warmth of a wrinkled old hand.
‘I know what you mean,’ said the old man.

Shel Silverstein

Katalingkasan!

An 34 na Bandera na minarepresenta kan manga barangay kan banwang Magallanes kan parada kan Hunyo 12, 2011. An litrato hale sa sakuyang Mama Badang


An bangraw kan aldaw sa guiraray
Malanit na duminupo sa sakong kublit
Mentras na tangan an hinabol na pisi
Maogma kong hinehenanyog an kurahaw
Kan kampanaryo duman sa dakula na simbahan

Haloy nang pinagmaw-ot kan kadaklan
Urog na kan sakong manga magurang an aldaw na ini
An ogma na mate kan sakuyang daghan
dae tuo masiblag sa sadiri ko man sana
Uya na an kasimbagan sa haloy ta nang pangaturogan
Kasabay kan daliwawa, iyo man an pagsirang
kan balos sa satong manga kapagalan!

“Katalingkasan, uya na!” kurahaw kan ama
Mantang minasaray kan saiyang minasbad sa madugi na sarungan.
“Katalingkasan, uya na!” olay man nin sarong ina
Mantang kugos an hawak nin namomot-ang aki
Na sa iriwal kontra-Espanyol dipisil makamate nin kapangganahan!

Duman sa halangkaw na harong, sa mahiwas na balkon
Masarig na minasabat sa duros nin amihan an makolor na bandera
Mentras na an manga bituon asin aldaw sa minatan-aw minataong ranga
Urgulyong dakula, honrang totoo ta sa dalagan nin halawig na panahon
Igua na nin kasimbagan an satong manga pamibi,
pagsacrificio, asin haloy na pagpuka.

Alagad an hamis nin katalingkasan saen na napaduman?
An promesa nin kauswagan asin pagkaburugkos
Ta daw ta ngonian masakit pa niatong mamatean?
An daga na sinaribo nin labing gan-ot asin dugo
Ta daw ta sa guiraray uya – naging dalipay nin kaoripnan
dangan kapasloan?

“Katalingkasan!” sa guiraray nadangog ko kamong minaagrangay!
Mantang tan-aw an kalderong bitay, naghahalat sa dae…
con minsan sa kadikit na ugay!
“Katalingkasan!” kurahaw pa kan kadaklan
Maw-ot an pantay na diretso kan manga menus
asin may marhay na pagbuhay!
Katalingkasan sa pang-aabuso, inhustisya
asin kahorasaan nuarin na daw makakamtan?

Siisay daw sa saindo an may kusog ki boot
Na ngonian sa atubang ko iyo an manambitan?
Katalingkasan na hagad nin lambang saro mate ta daw ngonian?
Katalingkasan na sa sato balaog, siisay an angay na mangataman?
Uya ako mahenanyog, andam an saindong kasimbagan.

Iwi

Ayoko ng gulay!

Matin-is mong kurag-it

Dangan an siloping bitbit

Sa paros minaragitnit…

Con minsan nakapurongko

Naghahalat na may magtin-o

Sa paglakaw iguang magkiling bago magdiretso

Pauli sa harong na may pamilyang kumpleto…

Sumama ka na!”

Kantyaw kang iba

Habang nakabusi na minatuya-tuya

Ginumos na angog balos mo na sana

Minaduko, minapurot nin gapo

Sa kantyaw, naruruso man ang puso.

Ata kulapos mang gayo

Ang daghan nakamati man nin duso.

Tigilan n’yo ako!”

Dagit mong pakihuron

Dangan minangirit nin mahamison

Sa kamidbid na sa gilid nagmimiron…

Nag-aging kasuhapon lingaw

Maabotong aga dae nunca que linaw

Sa lipot nin bangue, bitoon tinatan-aw

Kugos ang sadiri naghahalat na maruaw.

______

☺ A poem for Iwi…