Mga Imbak na Marka: Bikol

Para Kay Bebeng

Nadangog ta kang naghahagom
Siring sa maisog na leon
Mantang pawawara na an hapon
Siring sa manga bisitang nangenot
Habo ta kang umabot
Hare na pagdagos, sa boot ko,
An saimong pagpadigdi dae na ipagtugot

Mati ko an pagal kaitong manga
Umarabay na lapisayon
Dawa gutom, masarig na pig-alsa
An kaskong nakabaton
Sa suba ipapaili,
Duman sa harayo na ibong
Nahiling ko man so sibot sibot na gurang
Nagkakanap sa atop dara an panggakod
Mantang an agom nakatangad
Nangunguros ta kon an
Namomotan tibaad mahuros.

So solterong matua dagos na
Linawig an karabaw
Nang so ikaduwa mga pambulang
Ibinalyo sa sirong, harani sa hagdan
An daragitang aki so manga kahon na baduan
Pinatos ki anahaw ta kon mauranan.
Dangan an nguhod pa tinipon so manga kawatan
An trumpo asin sulpot
Sinaray sa altar
Kataning kan rosaryohan.

Dae pa nahahaloy an bangui uminabot
Sarama sa basa-basa
Gabos sinda saro an maw-ot
An pagpasyar ni Bebeng dae na malawos
O maherak si Gugurang,
Dae na magkusog
Ta dakula an pagsarig, so ina iyo an nangenot
Nagkanta nin salmo, nanguros, nangadye
An agom nan manga aki ta baguy asin pirot
An simbag tangu-tango.

Tulos man na nagmatanga
An paros mas nagngarob ki ngana
Kadungan kan pag-unga ni damulag,
An nipa na atop rumpas na naulag.
Ta an hagrapas kan uran
Totoong makagagadan
An manga sulog napala kairiba kan manga gunakan
An bilog na pamilya sa may pugon nagkatiripon
Bilog an paglaom, naghahalat
Sa pag’timog’ na awaton!

Asi, hilnga baya Bebeng
Saimong kaginib’han
Labing manga pagtios
Saimo pang dinugangan
Si damulag, so manga sulog
Kaiba sa duwa pang ayam
Dangan an mag-irina
Ta daw ta pinasakitan?
An payag na sadit ngonian napasain?

An aldao nagsirang na…
Sa bulod na dugi
An nguhod naghihibi…
Kapot an trumpo, naghahapot
Siisay ka daa Bebeng?

☻☺☻S☺P☻R☺A☻N☺C☻Y☺☻☺

Tropical storm Bebeng, which enters the geographical jurisdiction of the Bicol Region in the morning of Mother’s Day [May 8, 2011], was not actually the most destructive typhoon that hit the locality as depicted in the simple Bikol lyrical account above. Typhoon Reming was among the most devastating natural mishap that ever struck Bicol region particularly the province of Albay.  My parents told me of a horrible tragedy that occurred decades ago when typhoon Sisang heartlessly claimed thousands of lives and destroyed millions of properties in Sorsogon province alone. Another mishap I can clearly remember was the May 2, 2009 Typhoon Dante tragedy that killed nineteen residents in Hubo, Magallanes, Sorsogon.

AN TRAYUMPO ASIN AGYAT KAN MAYO DIES

An Mayo 10, 2010: Kapangganahan Niato

Sarong taon na an uminagui kan an pinakaenot na borotohan gamit an modernong makinarya natawan nin realisasyon. Minsan ngani hudyan sa dalagan kan modernisasyon sa pagelihir nin manga maserbe sa gobyerno kon ikukumpara sa ibang nasyon, an Mayo 10, 2010 sarong importanteng aldaw laen lang para sa COMELEC kundi sa lambang Pilipino.

Sigun sa COMELEC EN BANC Resolution No. 09-299, minidbid an PPCRV bilang katabang kan COMELEC asin manga tawo sa pagtaong kasiguraduhan na maguiguing matrayumpo an May 10, 2010 Automated National Elections.

Sa tahaw nin kadakol na kasiributan kan lambang organisasyon sa lado man nin gobyerno [COMELEC katuwang an Smartmatic] o pribadong sector, pareho kan PPCRV na opisyal na minidbid kan COMELEC na Citizens’ Arm katunggal kan NAMFREL asin mga katuwang kaini kapareho kan LENTE, asin iba pa, dangan kadakol na manga kahapotan asin pagduwa-duwa manungod sa proseso kan pagboto urog sa pagpaluwas kan tunay na resulta kan eleksyon, naging matrayumpo an guinibo na pirilian.

Sa kaenot-enoteng beses masasabing naguin madali an pagaram kan resulta kan guinibong pirilian asin nainaan kon laen man nahale an kadakol-dakol na pagkukuwestiyon sa integridad kan mga balota. Totoong may manga nagkapira pa man guiraray na madunong, urog na so manga na’tanglad’ na manga kandidato, na pirit mina-insistar na bako naguin patas an eleksiyon sa man laenlaen na rason. Igua man nin bareta na napaluwas sa media manungod sa kuwestiyonableng pagsaray kan nagkapirang mga makina na ginamit sa eleksiyon, alagad an manga ini laen dakula na kahandalan para sa COMELEC asin sa kada saro sato ta gud masabi ta na nagka-igua nin failure of elections.

Kon nagkaigua man nin manga aberiya pareho kan halaba na pila kan manga botante, botanteng wara sa Registry of Voters, pagpalya kan manga modems dahil sa kawaraan kan signal, etc. an manga ini dae nagtaong dakulang kariribokan laen arog kan mga naenot na eleksiyon.

An matrayumpong pagkondukta kan 2010 Automated National Elections laen sana makasaysayan sa rason na bilang sarong nag-uuswag na nasyon naipaihiling ta sa kinaban na igua man palan kita nin kapasidad na guibuhon na mas moderno an paagui nin pirilian. Laen sana ini naguin matrayumpo sa rason na sa tahaw nin kadakol na kontrobersiya manungod sa pagkugos sa [bagong] teknolohiya, naibalik [maski puropapan-o] kan COMELEC an tiwala sainda kan manga Pilipino. Maninigo lang na magtrabaho an COMELEC kan angay na paghiro ta laen sana basang an sobra sa onse bilyones pesos na iniluwas kan gobyerno katakod kan guinibong eleksiyon.

Naguin matrayumpo an guinibo  pirilian ta an kadaklan sa sato nakisumaro. Kadakol na tawo na dae na nangaranan an naguin kaparte kan trayumpo na nakua ta sa eleksiyon kan Mayo 10. Naguin maigot an manga tawohan kan COMELEC asin Smartmatic sa pagtao nin kasiguruhan na madalagan nin maray an pirilian sa bilog kaining proseso. Kadakol man na manga tawo an naguin imbuwelto bilang manga volunteers ta gud maedukar an manga botante sa tamang proseso kan pagboto asin matabangan sindang mabantayan an saindang sagradong diretso, dakul sa sainda an nagsakripisyo sa pagtao nin libreng asistensiya sa manga BEI asin manga botante. Naguin matinuwang man an lado nin Media sa pagpahatod nin manga impormasyon sa manga tawo asin sa saindang sadiring paagui nakatuwang naman sa pagbantay kan satong manga boto.

Urog sa gabos naguin matrayumpo an pirilian ta sa tahaw nin manga pagduwa-duwa, nakua tang magtiwala sa sistemang inilunsar sa primerong pagkakataon. Naguibo tang maghapot asin maki-aram kun papan-o an maninigo na proseso nin pagboto asin pagbugtak kaini sa minsan tang kinatakotan na makina. Minsan ngani nagtatakig-takig sa pagdulok sa makina matapos na makaboto, nahiling ta an nagkapira sa satuya na minapakpak sa ogma kon nababasa na an Congratulations! Your votes have been casted. Maogma kitang naguin parte kan eleksiyon, bilog an paglaom na sa kada pag-itom kan manga bunay-bonay sa balota asin paghulog kan nasabi sa makina, magkakaigua na nin pagbabago paduman sa kamarayan o kauswagan an satuyang manga pagbuhay-buhay.

Sa sarong beses sa laog nin nagkapirang taon, naipapahiling ta bilang manga tawo an satong kusog asin naipapamate an satong pinagsararong tingog. Sa paagui nin pagpartisipar sa satong sagradong diretso na magmukna sa puwesto kan manga tawong angay na mailiher, naipapatotoo ta laen lang sa satong manga sadiri na minsan sadit, igua kita nin boses asin maguiguinibohan tanganing maiangat an kamugtakan kan satong manga sadiri, kan satuyang komunidad, urog kan satuyang padabang Nasyon.

AGYAT KAN MAYO 10.

Matapos an Mayo 10 kan nag-aguing taon, haen na daw kita bilang sarong nasyon? Saen na daw dinara kan panahon an satuyang manga pangaturugan asin pagsakripisyo para maabot an manga ini?

Naguin maninigo daw an satuyang manga pinili na magtindog para sa satuyang ikararahay laen lang para sa sadiri man sana ninda? Saen na napaduman an saindang manga mahahamis na promesa habang sa makusog asin malagong na tingog ibinabayabay ninda an saindang manga plataporma?

Maogma kitang nagpartisipar bilang komunidad sa pagporbar kan [bag-ong] teknolohiya, sarong taon na an naglihis. Matapos an aldaw na ito, padagos pa daw kita sa pagporbar sa sinsiridad kan manga tawong pinagkanigoan ta nin tiwala o dae ta pa natutupar an valor na maw-ot tang mahiling sainda?

Nakua tang magpuka asin magbantay tanganing matawan ta nin kasiguruhan na an tunay na pulso kan katawohan an magraynar sa aldaw nin eleksiyon. Sa siring na dedikasyon asin pagmakulog, kaya ta daw na tugutan na an satuyang pinagdaplusan mapaduman sa wara? Pira pa daw sa sato an natatada na nagmamangno asin nag-aantabay sa satong manga opisyales sa saindang pagutob sa saindang manga responsibilidad?

An Mayo 10 minaabot asin minahale siring sa sarong banog na makaskas na minalabay sa panganoron kun an aldaw pasulnop na. Alagad laen an satuyang manga pangaturugan na enot nang nahulma antes pa man kita magtukaw sa laog kan klasrum asin magguibo kan obligasyon ta sa pagboto. Sa satuyang pagtuntong paluwas sa sanktuwaryo kan satuyang manga paghinguha para sa satong Nasyon, aram niato na dae duman minasulnop an aldaw tanganing matawang kasimbagan an satuyang manga inagrangay. An bangraw kan satuyang kamuyahan na magkaigua nin matanos asin mapangataman na gobyerno, ligtas asin kapaki-pakinabang na kapalibutan, asin masarig na paghampang sa kadakol na agyat nin buhay asin panahon, sa guiraray nagpoon kan Mayo 10.

☻☺☻S☺P☻R☺A☻N☺C☻Y☺☻☺

ALFRED H. DEDASE had a great time during the election season last year. As a PPCRV Volunteer he enjoyed working with a wonderful team headed by Rev. Fr. George A. Fajardo   and Ms. Brenda Carpio Lee  as they conducted voters’ education caravan in the different barangays of the municipality of Magallanes.  He was also privileged of hosting the Know Your Candidates Program, which featured interviews with candidates for the local posts. The program was aired in the local cable channel and was shown during the voters’ caravan. Stationed at Sta. Elena during May 10, 2010 polls, it was his first time to serve as BEI Third Member. His initiation in the polls as volunteer poll watcher began in a voting precinct in Behia, Bagatao Island, during the controversial 2004 National Elections.

Snapshots of last year’s activities  spearheaded by the Parish Pastoral Council for Responsible Voting in Our Lady of Mount Carmel Parish in Magallanes.

Vice Mayor Augusto Manuel "Tito" M. Ragragio on the hot seat.

Vice Mayor Tito MR gladly welcomes questions from the panel interviewers, namely, Mr. Kirby L. Homo [PPCRV], Mr. Rico Deona [NGO Representative], Ms. Jinky Dioneda – Bailon [Academe] and Ms. May Grutas [Student Sector].

Dr. Roque L. Carranza presents his platform of government.

Mayoralty candidate [now the incumbent Mayor] Dr. Roque L. Carranza seemed unwell when he had his turn for the interview, probably because of physical exhaustion after a campaign rally together with his party in a remote coastal barangay of the municipality.  Nevertheless, Dr. Carranza presented his party’s platform of government which anchored mainly on education, health, and environment and straightforwardly answers queries from the panelists and studio audience.

Gubernatorial aspirant, Mr. Ramon Gallinera of the Liberal Party is the only candidate for the provincial post who responded to our invitation.

[To view more photos, click here. Photo courtesy of Tingog Carmelo]

An Buhay: Sarong Personal na Pag-Tan-aw

Mainit ngonian an debate manungod sa kahalagahan asin pagdepensar kan buhay dahil sa kontrobersyal na RH Bill, alagad ang post na ini daeng katuyuhan na magtratar pabor o kontra sa nasabing lakdang.

Muya ko man kuta na magblog sa pabuang na paagui manungod sa RH Bill na ini, kaya lang handal ako na badi dae na paakoon ki komunyon kan Simbahan… Saka na lang.

Anyway, an post na ini laen na man talaga bag-o kudi na sarong pagreparo sa blog na enot ko nang naipublish….

Kan sakuyang maaraman hale sa mga amiga ko na sina Julie asin Maricel na maagui ki reconstruction [o inda kon ano] ang Friendster, nahandal ako na tibaad dagos na maidelete an sakuya na mga albums asin blog entries  kung kaya na pinagmaw-ot ko na an manga ini na maisalbar.

Dae akong dakulang had-it sa kadikit na manga rawitdawit ta an mga ini naenot ko namang maikaag digdi sa blog na ini. An saro ngani  ituon naientra ko man sa sakuyang personal na koleksyon kan mga Bikolnong obra – an Hibalong [read: Hibal-ong].

***********************

MAOGMA AN BUHAY*

Kadakol na kan mga depinisyong itinatao sa kung ano ang buhay asin papan-o ini maguiguibong mas makahulugan…

Sa libro ni Rick Warren, sa saiyang The Purpose Driven Life, tinawan niyang duon ang kahulugan kang buhay sa paague kan paghiling kan saiyang sadiri bilang kasaro sa mga linalang kan Dios asin kabali sa Saiyang dakula na plano. Tunay na an saiyang pagmawot na matawang kasimbagan an kadakol na hapot tungkol sa buhay dakulang katabangan para sa mga padagos na nagdidiskubre can saindang kinamumugtakan asin dapat na kadumanan sa quinaban asin ang mundo pa pagkatapos kan yaon na digdi…

Habo cong maging ispirituwal sa pagtaong duon sa con ano an buhay para saco parehas can guinibo ni Warren asin can mga nangenot pa saiya ta laen aco ispiritwal na tawo… Dae man akong ambisyong maguibo que libro manungod digdi ta dae man que mabasa apwera sa saco… Saro pa, mapagal nang tamaan que kikilat habang nasa hampangan can sakuyang computer

Ano daw an buhay?

Sa sarong aque na nagtitinda que sampaguita sa dalan, para saiya pwedeng an buhay sarong pagsasakripisyo tanganing makatuwang sa saiyang mga magurang… Iba man an paghiling kan kadakol pa na aque na sa gilid kan tinampo nageerok. Para sa sainda, an buhay asin an mundo sarong mahiwas na kawatan o laen kaya lugar na con saen matalingkas nindang maguiguibo con ano an muya ninda – magsinghot rugby tanganing malingawan an gutom, magsnatch tanganing may pangpaomay gutom, maghanap que wagwag sa basurahan sa gilid kan Jollibee tanganing mahale an gutom, o di kaya magturog na sanang permi tanganing dae makamati que gutom.

Saro sa mga pages kan album na minahiling kan duwang importanteng kabtang sa buhay ko bilang estudyante.

Sa laog can escuelahan con saen naging pangaduwa cong istaran puon pa kan ako nasa elementarya, sagcod ngunyan na nagtuturo na, dae man nararayo an pagtaong kahulugan sa buhay. “Mag-ungod mag-adal… maghigos sa escuelahan, maging masinunod sa mga maestra” iyo ini an mga paguirumdom na permi co nahehenanyog sa sacong mga magurang maski sa sacong mga lolo asin lola. Sa aque na pag-iisip, alagad dae co pa nasasabutan que maray kaidto, pighiling co an buhay bilang sarong pagkakataon na makaguibo que kamarayan tanganing makakua que premyo – honor o award pagtapos kan kada erescuelahan  o honra para sa mga magurang cong permi proud sa saco…Totoo, na an pagtaong kaogmahan sa sainda an pinakaimportante sa saco.

Sa lacao can panahon, dae man nagbag-o an paghiling co sa con ano an buhay…Nadagdagan pa an sacuyang mga napag-aguihan na nakatabang saco tanganing mas urog na mamidbidan co an sacuyang sadiri.

An blankong ekspresyon can nagkapira cong mga estudyante con pighahapot co sinda manungod sa samuyang pig-oorolayan sa klase sarong malinaw na pagpapahayag na dae co pa naguiguibo an sacuyang best. Alagad an simpleng tango-tango kasabay an nagngingirit na mga mata hale sa sainda tunay na nagtataong inspirasyon sa maski sisay na paraturo. Sa mga sitwasyong ini, mahihiling an buhay can sarong paratukdo bilang kasugpon can buhay can saiyang mga estudyante… An pagtalubo can saiyang estudyante sarong kaogmahan para sa saiya – kaogmahan na urog na mas matimbang kaysa sa mga numerong nakaimprenta sa payslip niya.

Sa laog can harong, mahihiling an buhay bilang daculang aspeto na nagtitindog que mas matibay na pundasyon nin pagkatawo. An mga agyat asin selebrasyon nin buhay sa tahao nin familia tunay na dakula an naguiguinibo tanganing mas magkaburonyog an lambang saro asin mas maging makusog bilang grupo dawa bilang indibidwal.

Namatean co con pan-o mapagkuwaan que kusog que boot an lambang saro sa samuya sa harongsa tahao nin pagtios. Namatean co man an matawan man que kulog que boot hale sa sainda na pigpapadaba co… An mga ini parte can buhay. Aram co na kadakol na beses, aco man naging rason can saindang pagmundo.

Kapagal mag-taong depinisyon sa con ano an buhay…

Kadakol na beses mahihiling ta an satong mga sadiri na naghahanap que mga kasimbagan. Dakol an muya tang maukodan manungod sa satuyang mga sadiri asin sa mga nakapalibot sato. Asin dakol man sa sato an minahale sa quinaban na dae natatawang kahulugan an buhay asin an kagayonan kaini. Dae ta man maninigaran na may kadakol ngani na iba dae natatawang pagkakataon mamatean ini.

An cover kan sakuyang photo album!

Bente-singko anyos na aco ngunyan na Agosto, 2009 asin siguro nasa kabangaan kan sacuyang buhay… o mapaharayo man lugod, nasa huring kabtang na… Siguro nagpupuon pa lang aco can pagtaong seryosong paghiling sa con ano ang mga bagay-bagay sa palibot co, [kaherak co man latebloomer gayod na maturingan]…

An buhay para sa saco, sarong pag-apresyar sa con ano an yaon sa sacuya… Sarong regalo na dapat ipagpasalamat asin iheras. An buhay sarong kaogmahan…

Maogma an buhay!

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa haloy nin panahon namatean co con pan-o ini naging daculang regalo para sa saco. Sabi co sa sadiri co permi, masuwerte aco ta napapalibotan aco nin kadakul na biyaya. Kaibahan sa mga dae mabilang na biyaya na ini, enot sa gabos, an sacong pinakapadaba na familia, mga parientes, mga pinakaugos na amigos asin amigas o closest circles of friends, mga kabarkada, mga dae masasanlean na pag-iriba sa trabaho (poon kaito can nasa MagallanesNHS asin JubanNHS pa aco sagcod ngunyan sa BagataoNHS asin sa SLT), mga estudyante na padagos nagpapaaque can sakong boot, asin kadakol pa…

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa sakong pag-escuela uro-aldaw, naging kaparte can buhay co an kalmado asin minsan maisog na kadagatan… an malimpoy na puon kan Gemelina asin Sinegwelas… an mahayahay na grotto asin Angkla sa itaas kan bulod… an magayon na tatanawon sa banwa asin sa may sitio can Magapo asin Pansod… an pigtatangad co na Binanderahan na minsan co nang natucad.

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Pag-uli co sa harong, maogmang naghahalat an sacong familia. Sarabay asin harampangan kaming nagkakakan sa pamahawan, odto, mirienda, asin pamangguehan. Nag-oorolay kami can samuyang mga buhay buhay sa escuelahan asin mga ambisyon sa maaboton na panahon… nagkakaralwagan, minsan pirikonan… Namumuyahon ako can kakulitan ni Bongbong, an pagiging silensyo ni Boboy asin may pagkamasusupgon, an arabuton na kahigosan ni Baby Jo, an kaartehan ni Julie sa saiyang lawas, an pagiging matraka ni Mama asin an saiyang mga luto, an pagiging busy-busyhan ni Papa asin pag-aambisyon na maging kabala kan DSWD, asin kadakol pa. Sa gabos, namumuyahan co an pagiging marumdomon ninda sa saco… Namimiss co man an sacong tugang na atab na nag-agom… asin pigmamawot an saiyang pagsusog sa dapat niyang direksyon.

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa pagtunggal can calendaryo, daeng untok an pagabot can regalo sa paague can mga eksperehinsya asin mga agyat na nag-aabot…Kadakol pang mga aldao an ma-ague; mga pagkakataong pwedeng magpararom o magpabag-o pa kan paghiling co sa buhay bilang magayon na regalo… Kadakol pa….

***

hale sa http://zabdiel.blog.friendster.com/maogma-ang-buhay/, sakuyang enot na personal blog na ginibo taong 2007 pa, an kurit-kurit na ini guinibo ko antes ako magselebrar kan sakuyang ika-25 anyos na kaaldawan. Ma-27 na ako ngonian na Agosto [2011] asin naoogma ako na i-repost an blog na ini.

Kadakol nang manga eksperhensiya an  sakong namatian makalihis na enot kong maipost an blog na ini… nagkapirang manga frustrations na an uminabot – an pinakamakulog asin hinibian ko iyo an personal na manungod sa kaburot-on nin sakuyang puso, ay badaw… sagkod sa ngonian nag-gaganayganay pa man ako sa pag-ako asin pagpadagos sa dapat kong padumanan… Sabi ngani baga kan Murphy’s Law, “If anything can go wrong, it will.”  Dae ko man siguro dagos na maako na sala an kinamugtakan kan manga pangyayari ta sa ibang banda tibaad iyo pa ini an tamang paagui ta gud makatadol ako asin magimata sa totoo kung mundong tinatalibongan.

Ano man an mangyari,  mawara man so enot ko na post sa Friendster o ano pa man, o tibaad mag-agi guiraray ako sa parehong eksperhensiya nin pagkamoot asin pagmundo, daeng pagduduwa-duwang maitataram ko na iyo man nanggad – maogma an buhay!

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

ni Ugmahay

[October 29, 2008; 9:32 AM]

An saimong pagsulnop

Na minapadiklom sa daeng tukod na atop

Minataong dalan sa makababagoy na paglawod

Ako pagal na alagad aram ko yaon ka pa…

Minapahuway tanganing sa panibag-ong aga

Magtaong kusog sa naghihikab na para-oma…

Sa kaitaasan padagos na naaanggot ka

Malanit, nagtataong pasakit

Sa aqueng may bagaheng bitbit.

Ang paralawod sa payag nagpapahingalo

Siring man ang para-omang nagduduyan sa may ma-niyog

Ining aqueng ngirit ngunyan sa chichiriya mukog-mukog

Ako, pagal pa man guiraray

Napapawot… Namumundo

Sa pagsulnop mo, hararom na minahangos

Naghahapot: “‘Ta daw ta dae ka nupupurisaw?”

Sa pagturaok kaining sulog, minasir-ip ka sa bulod

Asin dae pa nahaloy, sa dagat guiraray na minalukob…

Mus… Bayk kita!

Mus… Bayk kita!


Ang ranggos pila na

Poon kang kita ngirit

Na napatambling sa karag na bisekleta


Sa magapo na tinampo, dae pa nahahaloy

Kita kadakol na beses nagpahingalo

Tanganing magpahuway; sa guiraray magbuwelo


Makalima asin nadagdagan pa

Ining manibela kung minsan ang kadena

Napapagal… Minasuko kung ika nakasampa

Sa tukawan ako nakaalalay

Asin an sarong kamot sa ibong na manibela

Ngirit na minadalagan asin naghahalat que tiyempong mabot-san ka.


Kuya, ako tatao na!”

Makusog mong suriyaw

Pugol ang manibela asin sa pedal minasikad na maogma…

Ang karag na bisekleta maski ngunyan taklaon na

Masarig na naghahalat sa saimong pag-abot

Asin sa guiraray na pag-agda “Kuya, mus.. bayk kita!”