Mga Imbak na Marka: Bicol

PANGADEON SA PAGBISITA NIN BIRHEN MILAGROSA

PANGADEON NA GINAGAMIT SA PAGBISITA

our-lady-of-the-miraculous-medal1

I. SA PAG-ABOT KAN IMAHEN

O Birhen Milagrosa! Makapangyarihon na Reyna nin Langit asin kan gabos na linalang, maogma kaming minapadagos sa Saimo sa pagbisita Mo sa harong kan saimong mga sorogoon.

Akoon mo, O mamorawayon na Ina, na saimong pagsadiri bako sana an samong harong kundi an samuyang bilog na pagkabuhay. Mabinion na Birhen, maging ika sana an Kagsadiri asin Ina kan harong na ini asin kan gabos na nag-eestar digdi, na nangangako na magpoon ngonian  maging saimong maimbod na sorogoon asin debotong mga aki.

Itao mo samuya an saimong banal na bendisyon asin kairiba kaini, an mga kayamanan nin karahayan, salud asin pagkaherak na minabulos sa saimong malinig na  mga kamot, na ipinapahiling kaidtong ma sirang nin liwanag.

Ina nin Dios asin asin Ina niyamo, bendisyunan mo an gabos na uya digdi, siring man idtong sa Kabotan nin Dios pinaharayo na samo kan kagadanan.

Nangangako kami na madulot saimo nin malipotok na pagkamoot, miyentras uya ka digdi sa samuya. Amen.

(Tolong “Tara Kagurangnan Maria” asin isunod an “O Maria,  ipinangidam na dain  kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”)

Pagdolot sa Birhen Milagrosa (tiripon an gabos na miyembro kan pamilya)

Tara Kagurangnan Maria, Birhen Milagrosa, Paglaom asin Sangkoban kan mga parakasala, Salud kan mga naghehelang, Tabang sa samong mga pangangaipo, Pararanga kan mga namomondo, Suporta kan mga maluluya, asin Parasorog kan gabos na tawo.

An hamot kan saimong pagkaherak nagbolos sa bilog na kinaban asin hale sa gabos na lugar sarong boses an nadadangog na minapahayag kan mga pagkaherak kan saimong banal na kamot.

Hilingon mo kami kan mga mat a mong maheherakon  asin  hagadon mo sa  saimong Mahal na Aki na kami maging maimbod asin tama sa paggibo kan samuyang mga katongdan sa Mahal na Dios, sa samong kapwa, asin sa samuyang sadiri.

Mahamison na Ina, ikiling Mo an mga mata mong mamomoton sa saimong mga aki, iunat mo sa samo an saimong mga kamot asin haleon mo sa samuyang mga puso ang gabos na karatan na nagiging dahelan na kami dai nagkakanigo sa saimong pagkamoot. Sangkoban mo kami kan pakpak kan saimong karahayan asin an samuyang pagtios gibohon mong kayamanan sa mga gibong mararahay.

O Maria, ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kami na minadulok Saimo.

II. PAGHALE KAN SATUYANG INA

 O Inang Milagrosa asin Malinigon na Ina nin Dios! Antes na bayaan Mo an samuyang tios na estaran, minamawot niamo na ipahayag an kulog asin kapungawan na namamatean kan samuyang kalag sa paghiling kan saimong paghale sa tahaw nyamo..

Salamat, O Ina, sa pag-iba mo sa samuya na saimong debotong mga aki.

Salamat sa mga biyaya, na minsan dae kami magkakanigo, itinao mo sa samo.

Hare paglengawe na sa harong na ini igwa nin mga puso na namomoot sa saimo asin hinahalat an aldaw kan pagbisita mo giraray.

Maheherakon na Ina, patawaron mo kami  kun dai kami nanoltol magtao nin magkanigong pag-omao sa saimo asin kun dae kami nagpabaya sa saimong pagbisita dahelan sa samong kaluyahan asin kamangmangan.

Namomotan na Ina, dai mo kami paglingawan ngonian asin sa katapusan. Minalaom kami sa saimong karahayan na siring man na samuyang binuksan an samong pintuan sa pag-ako saimo sa samong harong, ika man, sarong aldao magbukas para samuya kan pintuan nin Kalangitan. Amen.”

 “Maria,  ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”

***

Please visit also

Ang Birhen Ng Medalyang Milagrosa

Advertisements

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

Tigsik Manungod sa Pigsa…

hale sa FB post na ini.

Nuarin na daw matuga ining nasa angog na pigsa?
(Read: Pungod na bados)
Ta baga sa agtang ko sarong semana na ining namuya?
Ano daw an medios na ini man tulos na mawara?
Gamitan ko kaya ki katam o itadol ko sa kanto kan lamesa.

Ano daw an marahay? Tabi man ako nindo simbaga

Tigsik ni Auntie Heidz

Garo mapoon na nman kita sa satuyang tigsik,

Lalo na ang topic orog na kabagsik,

Maray ngani ang pigsa mo yaon lang sa angog

ang iba ngani kaan minatubo pa sa lobot

na kung minakolog nag hihibot hibot,

Saro sana kaan ang medyos kung

pan o mawara sa saimong pandok,

tadaka ning dagom hanggang sa kumupos…ha ha ha

Habo ko po kan dagom dawa na matarom
Ta pag an pigsa kon natusok mahutong-hutong
Ano daw kon dapugan ko buko nin gumamela
Tibaad pa magrahay, an buswang magpila…

Posibleng tama ka sa saimong opinion,

Lalo na kung ang paghuroronan dagom na matarom,

ay iba iba pati ang klase kang dagom ,

May nakaka parahay may naka infection,

samantalang kung ang buko nin gumamela

ang saimong itapal puedeng bumuswang man naggad lain ka pa pagal.

Jhoms nan John, kun mahalat ako kan tamang panahon

Tibaad ining pigsa magdinurat dangan pa magugbon

Angay kaini ngonian na pabuswangon…

Auntie Heidz, duman ako sa nakarahay
Ta kon so saro masupog man, nan dahil sa pigsa ako naguin bangkay…

‎Pagrumdom Sa Nag-Aguing Bangui‬

Nov292014_ugmahay

“Guiromdom ko sa mga huni kan duliduli mantang minaagui an bangui
Dangan so imat-imat kan tunton-balagon duman sa mga kahoy na marambong
Sa siring na kabanguihon, mantang nakasamnong an naglilipot na paros…
naghahalat kun nuarin abtan nin kapiroton
Guiromdom ko so mga bitoon mantang tulos man sanang minalabay sa panganoron
Dangan nin may pagpapasalamat, ako, minahangos nin hararom.”

***

Image Credit:  haapanenphotography.com (Click the link to visit the amazing site)