All posts by Alphredite HD ✍

My blog reflects a bit of who I am. My posts reflect things I relate to, NOT necessarily how I personally am feeling. I love life... and its surprises...
Hi, there. Thanks for dropping by on my blog. I spend a lot of time on #Twitter (Please click if you wish to interact with me there.)

Walo-walo

Photo Credit: http://www.hdwallpaperspulse.com/sad-wallpapers.html

Kahurona ako arog baga kaitong mga nag-aguing aldaw

Na igua nin ogma sa saimong mga mata

Nan an ngirit dawa minsan hiyom may bangraw

Dara an tunay na pagpadaba dangan pa pagtitiwala

Napan-o na kita, ta sa pagporbar tulos nagpadara

Nagbutas, sa lambang saro dagos na nanggad suminuko

Nagpadaog sa agyat, pagkamoot nata daw ta napara

Pagkakasala mapapatawad pa daw, sisay an enot maako

xxx

Daeng kinaaraman an berso sa titulo kaini… an nasa itaas na muto-muto sarong pagpahayag nin kaburot-on manungod sa relasyong nadaog kan mga pagporbar alagad pinagmaw-ot pa kuta nang isalbar.

Walo-walo ta an siring na berso pinagbalo na ihayag sa walong linya na may tigwa-walong tataramon na igwa ki pattern na 1,3-daw,raw; 2,4-ta,la; 5,7-ra,ra; 6,8-ka,ka

Darha ako sa panganoron

Hale sa http://www.wallpaperup.com/16604/Clouds_landscapes_horizon_skyscapes.html

​Darha guiraray ako duman sa panganoron
Kun sain an kikilat nan dalugdog naghohoron
Nagsisinabutan, nagkakauyon

Darha ako arog kaitong nag-aguing aldaw
Na ining puso pano nin kung anong pung-aw
Antes pa itong dampog dagos na matunaw

Darha ako balon an kaogmahan
Ining pagmundo tulos na sanglian
Paduman kita duman pa sa may sulnupan

Sa panganoron muya kong maging saksi
Mantang an aldaw maogmang minapaili
Sa harayong bukid paduman mauli

Darha ako ngonian iiba sa guiraray
Sa mga pagsakit, pagtangis ako mo ilikay
Duman kaiba ka anong gayon kan buhay

Naghalat ako

Naghalat ako…

Photo Credit: APUS Wallpaper

Gusto kong maaramon mo na naghalat ako.
Naghalat ako saimo.
Naghalat ako na sabihon mo man na padaba mo ako
Arog kan pagpadaba ko saimo.

Naghalat ako na sabihon mong
Maogma ka na yaon ako sa saimo.
Naghalat akong sabihon mo
Na mate mo an kaoghaman
Sa kada pagtao ko nin panahon saimo,
Sa kada paghenanyog ko 
Sa kamunduan nin saimong puso,
Siring man sa kada pagdangog ko
Sa mga kamawotan kaan. 

Naghalat ako na maokdan mo mang padabaon… 
Na hilngon mo man sa mata
Nin may kun anong kaogmahan
Arog kan pamati ko kun yaon ka.

Naghalat akong mamati
Maski na sana kuta an tataramong “Salamat ta yaon ka!”
Ta aram kong aram mo nan mate mo
Kun papan-o ta ka pinasiurog
Bilang espesyal na parte
Kan sakong buhay.

Naghalat ako…
Naghalat ako laen dahil
Sa nag-asa ako o may kaipuhan
Akong asahan sa saimo…
O sa satuya…
Ta aram kong dae kaito.

Naghalat ako kuta na ta tibaad pa Mamatean ko man na yaon ka
Para man sa sako….
Sa satuya… 
Kudi dae man talaga kaito.

Alagad dae talaga.
Haloy ka nang nawara, aram ko…
Mate ko.