Category Archives: Sarong Pagbalo

Pagpurbar… Pagtaong dalan na ining mga paghingunga maihangos man.
Pagpurbar… Pagtaong kapahuwayan sa mga paglapigot na minsan sa dae napapaduman.
Pagpurbar… Pagtaong ranga sa sadiring kaogmahan.
Sarong pagbalo…

Walo-walo

Photo Credit: http://www.hdwallpaperspulse.com/sad-wallpapers.html

Kahurona ako arog baga kaitong mga nag-aguing aldaw

Na igua nin ogma sa saimong mga mata

Nan an ngirit dawa minsan hiyom may bangraw

Dara an tunay na pagpadaba dangan pa pagtitiwala

Napan-o na kita, ta sa pagporbar tulos nagpadara

Nagbutas, sa lambang saro dagos na nanggad suminuko

Nagpadaog sa agyat, pagkamoot nata daw ta napara

Pagkakasala mapapatawad pa daw, sisay an enot maako

xxx

Daeng kinaaraman an berso sa titulo kaini… an nasa itaas na muto-muto sarong pagpahayag nin kaburot-on manungod sa relasyong nadaog kan mga pagporbar alagad pinagmaw-ot pa kuta nang isalbar.

Walo-walo ta an siring na berso pinagbalo na ihayag sa walong linya na may tigwa-walong tataramon na igwa ki pattern na 1,3-daw,raw; 2,4-ta,la; 5,7-ra,ra; 6,8-ka,ka

Advertisements

Dangag

Iyo.
Iyo ako saimo.
Dangag.

Dangag
Ining puso
Saimo.

Ta muya
Man kuta
Kamot-an

Alagad
An pagsipara
Iyo an kabal’san

Inako
Nagbuta-butahan
Naanad na man.

Nagtubod,
Tibaad pa man
Kamot-an.

Darha ako sa panganoron

Hale sa http://www.wallpaperup.com/16604/Clouds_landscapes_horizon_skyscapes.html

​Darha guiraray ako duman sa panganoron
Kun sain an kikilat nan dalugdog naghohoron
Nagsisinabutan, nagkakauyon

Darha ako arog kaitong nag-aguing aldaw
Na ining puso pano nin kung anong pung-aw
Antes pa itong dampog dagos na matunaw

Darha ako balon an kaogmahan
Ining pagmundo tulos na sanglian
Paduman kita duman pa sa may sulnupan

Sa panganoron muya kong maging saksi
Mantang an aldaw maogmang minapaili
Sa harayong bukid paduman mauli

Darha ako ngonian iiba sa guiraray
Sa mga pagsakit, pagtangis ako mo ilikay
Duman kaiba ka anong gayon kan buhay

Naghalat ako

Naghalat ako…

Photo Credit: APUS Wallpaper

Gusto kong maaramon mo na naghalat ako.
Naghalat ako saimo.
Naghalat ako na sabihon mo man na padaba mo ako
Arog kan pagpadaba ko saimo.

Naghalat ako na sabihon mong
Maogma ka na yaon ako sa saimo.
Naghalat akong sabihon mo
Na mate mo an kaoghaman
Sa kada pagtao ko nin panahon saimo,
Sa kada paghenanyog ko 
Sa kamunduan nin saimong puso,
Siring man sa kada pagdangog ko
Sa mga kamawotan kaan. 

Naghalat ako na maokdan mo mang padabaon… 
Na hilngon mo man sa mata
Nin may kun anong kaogmahan
Arog kan pamati ko kun yaon ka.

Naghalat akong mamati
Maski na sana kuta an tataramong “Salamat ta yaon ka!”
Ta aram kong aram mo nan mate mo
Kun papan-o ta ka pinasiurog
Bilang espesyal na parte
Kan sakong buhay.

Naghalat ako…
Naghalat ako laen dahil
Sa nag-asa ako o may kaipuhan
Akong asahan sa saimo…
O sa satuya…
Ta aram kong dae kaito.

Naghalat ako kuta na ta tibaad pa Mamatean ko man na yaon ka
Para man sa sako….
Sa satuya… 
Kudi dae man talaga kaito.

Alagad dae talaga.
Haloy ka nang nawara, aram ko…
Mate ko.

Orosipon Manungod sa Duwang Gadya

Istoryahan ko kamo manungod sa duwang gadya na nginaranan kan amo ki Pashneya nan Warka.

Ining duwang gadya, mala ka, ta apisar na parehong kagidon, makikidulakon. Kada batok kan kaparehong ayam, tulos sindang minaluwas sa saindang kulongan para makiusyoso man. Pakahale sa katiripunan, minabatok ini nin makusog na garo baga nagsasaysay sa kun ano an nasaksihan. Makamumuya ini na duwa na igakod sa trangkahan ta totoo man nanggad na maisog sindang tagabantay, mala ta maski pag-iriba kan saindang amo maw-ot nindang kagaton.

Kan may mabuyong magkuha kay Pashneya tanganing atamanon nagsiway so duwa.

Marahay-rahay an napadumanan ni Pashneya. Mala ta nagtuturog na sya sa alpombra laen na sa daga. Nahale naman so mga garapata nya nan maski puro-pan-o laen na sana puro dugi an naibabahog saiya. Maski warang rasa, naguin naman syang makamumuya.

Alagad saro an dae nabag-o kay Pashneya. Mala ta permi man guiraray sya imbwelto sa durulak kan mga kaayaman. Sagkod sarong aldaw, kan uminuli so aki kan amo kaini na laen nya bistado tulos kaining dinaguso dangan sinakmal so liog. Labing dagit an namatian kan amo kaya tulos man lang na kinua kaini so bakal na sugkod dangan an kaherak na Pashneya binatir-batir an payo sagkod na mautsan.

Kun si Warka naman an muya nindong aramon kun napan-o, mala baga ta napanumungan kaitong mga para-inom, sa kabatok nin basang guinibo syang pulutan.

Pagado an istorya.

Sa otro naman an iba.