Mga Imbak na Marka: tigsik

Tigsik Manungod sa Pigsa…

hale sa FB post na ini.

Nuarin na daw matuga ining nasa angog na pigsa?
(Read: Pungod na bados)
Ta baga sa agtang ko sarong semana na ining namuya?
Ano daw an medios na ini man tulos na mawara?
Gamitan ko kaya ki katam o itadol ko sa kanto kan lamesa.

Ano daw an marahay? Tabi man ako nindo simbaga

Tigsik ni Auntie Heidz

Garo mapoon na nman kita sa satuyang tigsik,

Lalo na ang topic orog na kabagsik,

Maray ngani ang pigsa mo yaon lang sa angog

ang iba ngani kaan minatubo pa sa lobot

na kung minakolog nag hihibot hibot,

Saro sana kaan ang medyos kung

pan o mawara sa saimong pandok,

tadaka ning dagom hanggang sa kumupos…ha ha ha

Habo ko po kan dagom dawa na matarom
Ta pag an pigsa kon natusok mahutong-hutong
Ano daw kon dapugan ko buko nin gumamela
Tibaad pa magrahay, an buswang magpila…

Posibleng tama ka sa saimong opinion,

Lalo na kung ang paghuroronan dagom na matarom,

ay iba iba pati ang klase kang dagom ,

May nakaka parahay may naka infection,

samantalang kung ang buko nin gumamela

ang saimong itapal puedeng bumuswang man naggad lain ka pa pagal.

Jhoms nan John, kun mahalat ako kan tamang panahon

Tibaad ining pigsa magdinurat dangan pa magugbon

Angay kaini ngonian na pabuswangon…

Auntie Heidz, duman ako sa nakarahay
Ta kon so saro masupog man, nan dahil sa pigsa ako naguin bangkay…

Tigsik (sa guiraray- manlaen-laen sana)

(i)
Tigsikon ta ining mga kadaragahan
Kon sa mga soltero may namumuyahan
Minapahamot nin todo dangan minapagayon man
An maentres sinda, iyo an katuyuhan!

(ii)
Tigsikon ta naman ining mga soltero
Urog na kon may daragang gusto
An gabos na medyos iyo an guiguibo
An maw-ot ninda, makua an mahamis na “iyo!”

(iii)
Tigsikon ta pa mga jovenes ngonian
Gaweng suanoy ta daw nalilingawan
An pagbisa sa mga gurang
Dangan pa pagpa –“tabi” saen na napaduman?

(iv)
Tigsikon ko ining solterong asmudon
Kan nagsakay sa jeep paduman sa Bacon
Pinababa kan konduktor ta daa parong lapa na bagoong.
Abay pa nagbaklay kasunod an mga bangaw na may sarong batalyon.

(v)
Tigsikon ta naman ining daragang maestra
Pigentres kaitong pulis kaso permi nguris
Dangan kaitong abogado na permi man problemado
Kaya nagkamandolo, an nakadagusan so paratinda ki mani na piglilibre siya permi.

(vi)
Tigsikon ta naman nauusong Facebook
Kun nata sa klase wara nin ribok
Dae na magngalas urog na kon open an chatbox
Ta kun laen man, sa picture ni crush, rakadag an “like!”

(vii)
Tigsik ko ining si VP Binay
Kontrobersiyal ngonian sa overpriced na Makati building nan sa saiya daang hacienda
Inayat si Trillanes magdebate, kaso nag-antras man sana
Mga kahaputan ano daw kon masimbag pa?

(viii)
Tigsikon ta ining Ebola
Pigkakatakutan ta nakagadan baga
Marhay ining helang para sa ibang pulitiko ta…
Ta gud mabawasan lamang mga pasimanggad na buaya!

Tirigsikan sa Magalleones Festival

Guirumdom so nakaagui ming partisipasyon sa DepEd Night kan 2012. Saro ito sa pinakamaogmang partisipasyon igua an Bagatao NHS para sa guinibong selebrasyon sa kapiyestahan kan banwa. Ito man an enot kong pagentra sa bayle [sarong folk dance] kaya tunay na dae ko ito malingawan.
Yaon na nag rawitdawit an sakuyang amiga (asin co-teacher) asin an makawiliwiling tirigsikan na talaga namang nagtaong kaogmahan sa mga presenteng bisita asin meron.

Ngonian na taon, sa pagmukna kan Magalleones Festival – sarong pangaturugang naging realidad, sa guiraray nagheras nin tigsik an sakuyang mga kairibahan. Nasa baba po an sakuyang mga tigsik asin an iba pang iniheras kan sakong mga kairiba.

Tigsik buragsik! Kami sa atubang nindo ngonian na matigsik!
An pangenot mi pagsobre-galang sa gabos na anion ngonian
Dangan an ikaduwa pagpaguirumdom na ini saro sanang kaogmahan
Dispensa an hagad mi sa maludugan, nan dae malingaw
taw-an kami nin parakpakan!

* Tinigsik ta ining mga meron
Sa entablado iyo an saindang atensiyon
Nakikisumaro sa kaogmahan kan okasyon
Dae pigbabale maski kataning ninda igwa nin parong.

** Tinigsik ko ining mga paralukad
Pag nagpalaw turuwad
Pag naglulugit, sa lobot malanit
Pamati ninda garo baga an napaknit

Tigsikon ko idtong gapo na Hiyo-hiyo
Duman sa Parola, pigsasarakat biyo
Mga aki nan soltero duman minatago
Kun abtan nin pangapudan, madaling minatukro
dangan pa minakad-os nan minaaguro!

** Tinigsik ko ining mga para uring
Sa gilid-gilid naghuruding-huding
Bawal na daa an kahoy na uring
Pwede pa man daa kun dae ki nakahiling.

Tigsikon ta ining mga solterong militar
May nagkapirang lapisayon, igwa man nin baskugon
Pero saludo kita sainda ta sa darapaan
Gabos sinda mauragon!

Tigsikon ta man daw ining paradaw-it
Andam an sakit, dae minaatras sa uran nan init
Dae lang pagpatukawa sa may palo ta
Dyos ko, nagwawalat an anghit!

Tigsikon ko ining pana
Gamit kaitong balo sa pagkua nin sira
Kan nabuyong baga kan sarong galon na tuba
An kaherak na madihon, so lobot an natama…

Tigsikon ta naman ining mga parabulang
Sulog na panlaban iyo tulos an iatubang
Mga aking bulatehon daeng pamahawan
So agom huminale ta marhay pa an manok permi nakakaptan

** Tigsikon ta naman mga para-lati
Kulog nin likod iyo an pigmamati
Sa bangui tanglay kan tabay
Biyo na napapahibi…

Tigsikon ta man mga para-traysikol
Kun nakuang pasahero talagang kadakol-dakol
Kun abtan nin remalaso badi makakua nin kudol
Marhay na an ta bata mahal baga an taul.

Tigsikon ta ining daragang maestra
Pigentres man kuta kan parabintol
Kundi lang diperensyado an mata
Sa gwapong parabuso nabuyong magpaagom
Kaso nga lang ta an pandangog hararom…

* Iniheras ni G. Cyrus B. Blanza
** Iniheras ni Gng. Irma O. Toquero