Mga Imbak na Marka: kaburuton

Naghalat ako

Naghalat ako…

Photo Credit: APUS Wallpaper

Gusto kong maaramon mo na naghalat ako.
Naghalat ako saimo.
Naghalat ako na sabihon mo man na padaba mo ako
Arog kan pagpadaba ko saimo.

Naghalat ako na sabihon mong
Maogma ka na yaon ako sa saimo.
Naghalat akong sabihon mo
Na mate mo an kaoghaman
Sa kada pagtao ko nin panahon saimo,
Sa kada paghenanyog ko 
Sa kamunduan nin saimong puso,
Siring man sa kada pagdangog ko
Sa mga kamawotan kaan. 

Naghalat ako na maokdan mo mang padabaon… 
Na hilngon mo man sa mata
Nin may kun anong kaogmahan
Arog kan pamati ko kun yaon ka.

Naghalat akong mamati
Maski na sana kuta an tataramong “Salamat ta yaon ka!”
Ta aram kong aram mo nan mate mo
Kun papan-o ta ka pinasiurog
Bilang espesyal na parte
Kan sakong buhay.

Naghalat ako…
Naghalat ako laen dahil
Sa nag-asa ako o may kaipuhan
Akong asahan sa saimo…
O sa satuya…
Ta aram kong dae kaito.

Naghalat ako kuta na ta tibaad pa Mamatean ko man na yaon ka
Para man sa sako….
Sa satuya… 
Kudi dae man talaga kaito.

Alagad dae talaga.
Haloy ka nang nawara, aram ko…
Mate ko.

Advertisements

An manlaen-laen na bersyon [nin mga kulapos nan kan katotoohan]

Sa katapusan kan sarsuwela nin mga kulapos asin sa mata kan mga meron na may tamang pakasabot, an mga ginawe nan mga palabas na guibo nin isip na makuri dae magkakaigua nin saysay.

May man laen-laen na bersyon an kada istorya. Igua ka nin sadiri mo, igua man an iba nan igua nin bersyong totoo.

Sa bandang hudyan, an tunay na bersyon an minaserbeng saksi kun sisay an dapat mas tubudan kun laen man angay na sabuton.

An gabos minaagui, siring sa aldaw minalabay. An kulog nin boot napapara, siring man an kaogmahang naghale sa guibong laen marhay nawawara. Daeng minabalete sa kinab-an na ini… maguing an bersyon mo o kan iba. Sa puro, siring sa bag-ong aldaw na minasirang, an katotoohan, nagtataong paglaom sa tawong may marhay na katuyuhan asin had-it para duman sa igua nin balak asin guibong maitom…

***
Enot na naibugtak sa sakuyang FB account.

Sarong pagginawi, paghurop-hurop

Minsan sa mga ginawi ta sa buhay ta, sa pagmawot ta na masabotan kita kan iba, nalilingawan ta na laen sa gabos na panahon kaipuhan kitang sabuton nan panguntinwaran…

Totoong an pagtalubo wara sa edad nan sa estado kan pagkabuhay. An mga eksperhensya, urog na itong laen marahay, may obhetong mas mapakusog kita nan maging mas matinan-aw sa mga magagayon na posibilidad. Kun dae kita matalingkas sa kulog kan boot nan sa pait kan nag-aguing mga aldaw, nunca kita makapaduman sa kaogmahang maw-ot!

Halip-ot lang an buhay!

An mga linyang nasa itaas an naguing laman kan FB post ko matapos na madisganar ako sa sarong kaugos na igua permi nin pamati na pigkukulugan an boot niya.

image

An tawong ini saro sa mga pigaadmire ko na tawo ta saro siyang ladawan nin marahay na kapamilya. Laen man siya naguing perpektong aki asin tugang alagad nahiling ko kun pan-o siya nagdusay sa mga namomot-an niya. Aram ko kun pan-o siya naguing makusog asin pirit na naghampang sa kadakol na mga pagpurbar na uminabot sa saindang pamilya. Sa tahaw asin sa katapusan kan mga agyat na ito napatunayan niya na kaya niyang magtindog bilang sarong harigi kan pamilya, tawong mahuhugutan nin kusog nin boot.

Alagad makamumundo na sa likod kan kadakol niyang mga pinag-aguihan, dae pa man guiraray naguiguing makusog an saiyang pagsarig sa iba nan sa sadiring kakayahan. Sa nagkapirang beses, nadangog ko siyang nagdududa sa iba asin sa saindang intensyon. Sa kadaklan na beses naguing saksi ako kun pan-o man niya pagdudahan an sadiring kakayahan.

Masasabutan niato kung nata minsan may mga pagdududa kita sa mga tawo o sa mga bagay-bagay. Manlaen-laen an posibleng mga rason asin pinaghalean kan mga ini. Alagad mamundong sabuton ta daw igua nin mga tawong sa kadaklan na momento daeng pagtubod sa sadiri. Asin sa mas mamundo na sitwasyon, may mga tawong sinda mismo an minapagab-at kan sadiring daghan dahil sa kakulangan o kawaraan nin pagsarig sa sadiri man sana.