Mga Imbak na Marka: chalkboard

Si Juan, si Judas nan si Maria [nan an naukdan ko sa sainda]…

Tuguti akong darahon ko kamo sa nagkapirang momento na dakula an naguibuhan sa sakuyang paghiling sa mugtak kan propesyon na napili ko…

Jpeg
Sarong kaugmahan sa sakuya an makapagpaabot nin patara-tara na may katuyuhang magtaong inspirasyon sa atubang kan kapwa ko mga paratukdo… Salamat sa sakuyang mga kairibihan sa Bagatao NHS sa saindang dakulang tabang. Photo Credit: Mam Chona

Harani nang magsulnop kaidto an aldaw kan maogma kaming nakalunad sa bangka balon an ugma kan nagaguing maghapon nan kadikit na mga pastidyo kan mga kaakian kan mamaanan mi sa sarong sibid harani samuya an sarong pamilyar na pandok… Ngaranan ta siyang Juan, tipikal na aki sa edad na 17 asin sa nagkapirang  beses wara siya sa laog kan klasrum sa manlaen-laen na rason… Kan hapon na ito na nahiling mi siya, naguiguirumduman ko na saro siya sa napagurulayan mi kan kairiba ko na mga paratukdo. Narurumduman ko pa so linya kaito kan saro kung kaiba, na nagsabi: “Please lang, ipasar na nindo an!” Sinabi niya ito na may pinagbiyong emosyon nin pagkaherak nan pagkauyam. Alagad sa boot-boot ko pano mi ipapasar an sarong estudyante na sa kadaklan na beses garo baga pigkakalayuhan mentras na nasa eskwelahan. Dangan sa makasadiring kaisipan, isinatingog ko an sarong opinyon na nunca dapat nagkaigwang lugar sa sakuyang kaburot-on: “Nata ta pagtawan ko nin maninigong atensyon an aki na sa klase ko minadagos dangan tulos man sana na minaluwas siring baga sa maaringasang na paros?”… Sa hapon mismo na ito, mantang an aldaw mapahuway na man, naaguihan mi si Juan matoninong na nakalunad sa saiyang sibid tunton an banwit naghahalat sa kung ano ang yaon. Dangan dae pa kami nakaharayo, nareparo kong siring sa sakuya, an mga kairiba kong paratukdo pasimpleng nagpunas kan luhang tuminagdo…

Sa magkaibang sitwasyon, guirumdom ko pa an sarong mamundong eksperhensya sa klasrum. Oras kaidto nin recess kan nagkaigwa nin iriwal an nagkapirang aki sa sakuyang advisory class kontra an iba pang estudyante. Ta dae nadagos an sainda kuta nang nagpopoon na karera sa boxing nan ta dae pa minahupa an duros nin kadagiton, kinua kan saro sa sainda an halaba na ice pick na pigtatago sa saiyang bag dangan nagbalo na iamba sakuya habang nasa kasiraman ako nin panermonan… Itago ta so istudyante ko sa pangarang Judas. Salamat na lamang ta sa mga panahong ito kaiba ko si Mam Julie na tulos man na inagaw saiya so matakla na pambuno. Sa puntong ito, natulala ako laen sa rason na may pagka-darna palan itong kaiba kong maestra sa kaskas umagaw kan ice pick, kundi sa rason na an makawsa kuta kan pagpundo kan hinangos ko iyo an estudyante na pigtratar ko na laen naman iba. Opo, espesyal para sako si Judas ta saro siya sa mga estudyante na naguing kautuban kan samuyang mga pamibi na bumalik sa eskwelahan dangan pumadagos sa pag-adal minsan ngani 20 anyos na. Alagad sa pangyayaring naisaysay ko na, diit na kutang baluon ko na pagbasolan na maibali siya sa sakuyang mga pangadieon…

Dangan dae pa nahaloy, guiromdom ko pa so enot na beses na namati ko an boses kan samuyang estudyanteng apudon tang Maria, sarong fourth year na magpoon na maghayskul ni minsan dae ko namati an tingog sa laog man o sa luwas kan klasrum. Nagkapirang beses mi naman siyang pinagbalo na mamateang magheras kan saiyang ideya sa paagui nin pagtaram, alagad an gabos na pagmawot danay na naguing kamawotan na sana… Iyo idto an naguing paghona ko sagkod na sarong beses mantang nagkakaigwa sinda nin pangrupong-aktibidad sa samuyang klase sa Physics namati ko siyang nagtaram, nagheras kan kun ano an naadman niya sa saindang guinibo… Sa puntong ito dae ko napugulang maipahiling an labing kaugmahan, siring na an mga kaklase ni Maria nagtao man nin makusog na parakpakan. [Basahon po an sakong blog manungod sa eksperhensyang ini. Paki-click sa link na ini.]

An mga arog ni Juan, ni Judas asin ni Maria asin an kadakol pang iba dangan an satuyang mga eksperyensya sainda an mas minapaurog sa kapanuan kan satuyang paguiguing paratukdo. Asin sa mga aking pareho ninda mas makusog an pangapudan kan satuyang sinumpaang katungdan laen sana bilang sarong honorableng propesyon kundi bilang sarong dakulang bokasyon.

Sa mga pareho nara Juan, Judas nan Maria, dae pwede an pwede na… ta an arualdaw na paghampang sa sainda, an pakiiba sainda siring baga sa sarong importanteng Guerra. Akoon ta man sa dae, sa kada paglaog niato sa satuyang mga klasrum totoong minaatubang man kita sa manlaen-laen na krusada, yaon an Guerra kontra sa kawaraan o kakulangan nin patas na oportunidad… Guerra laban sa kawaraan nin paglaom asin kusog ki boot dangan tiwala sa sadiri man sana…  nan an laban kontra sa kamangmangan.

Dipisil maguing Paratukdo… nan sa lakaw kan mga panahon asin sa tahaw nin kadakol na inaatubang tang agyat, an bokasyon kun sain kita gabos kabali – totoong angay sana para sa mga indibidwal na may pusog na pagtubod asin pusong nagpapadaba asin hinihiling an iba, urog na an mga kaakian, bilang kasugpon kan saiya man sanang sadiri…

Kadakol nang bansag an ibinonyag sa satuya, yaon an turing na  “makabag-ong bayani”, “unsung heroes” asin iba pa… Nan an mga ini totoong nakapataba nin puso minsan ngani sa kadaklan na beses hanggang sana ini sa nguso… Ta sa katapusan kan mga onrang itinatao sa satuya, minahapot kita sa sadiri ta o sa mga kairiba ta: “Magkakaigwa daw kita nin dagdag na benepisyo?” “Napano an PBB ta?” “Nata ta may special hardship allowance sinda, kita dae?” “Ta daw dae pa nalalakaw an step increment ta?” dangan minsan minagrangay kita “Nata ta sa kadakol-dakol na hinahagad na guibuhon sa mga paratukdo – apisar sa pagturo, dae man minataas an suweldo?”

An simbag sa mga kahaputang nasambit – dawa pa ngani sa talinga panambitong mahamis – dae makatao nin tunay na kapanuan sa anumang kaugmahang mati kan puso nin Paratukdong may maimbod na pagranga sa sadiring bokasyon…

Sain minaguikan an bulahos na kaugmahan kan lambang Paratukdo? Siguro mauyon an kadaklan sa sako kun sasabihon ko na wara ini duman sa mga numerong nakaimprenta sa satuyang payslip sa kada pagtumba kan bulan… laen ini makukua sana sa mga grado kan mga mararahay ta na estudyante sa lado nin pag-adal… nan mas makahulugan ini keysa sa sukol kan resulta nin NAT kan satuyang mga kaakian.
Siguro, urog sa ki anupamang bagay o barometro nin pagtalubo, magayon na mataw-an niato nin maninigong pagreparo an mga pundamental na kabtang kan satuyang kabilugan bilang mga Paratukdo… Marahay-rahay na padagos niatong marealizar na sa tahaw nin satuyang mga kaluhayan yaon an lambang Juan, Judas nan Maria naminahugot nin kusog sa satuya… sa agyat nin katikapuhan, yaon an kada Juan, Judas nan Maria na minimidbid kita bilang bukal nin kayamanan, asin sa tahaw nin satuyang mga kapagalan asin paglapigot, hinihiling kita ninda bilang mga burabod na mataong simbag sa saindang pagkapaha sa kadunungan dangan masaribo sa dalipay nin saindang kawaraang paglaom.

Sa magkaiba-ibang panahon, an mga aki na naisaysay ko sa saindo, sara Juan, Judas nan Maria, maogmang naibalyo an saindang pangaturugan paduman sa realisasyon kan mga ini. Dangan sa aldaw nin saindang paggradwar, ako, kaiba an kapwa kong mga paratukdo sa Bagatao NHS, naging maogmang saksi sa pagabot ninda sa bagong kabtang nin saindang mga buhay…

Siring na danay kitang minabalyo sa dagat andam an pagatubang sa makusog na duros nin habagat o maisog na subasko, dae kita minaontok sagkod na an mga pangaturugan, paghihinguha nan pagpapakasakit kan satuyang mga kaakian asin an saindang mga magurang – urog na idtong mga maabot pang Juan, Judas nan Maria, maibalyo sa lawod nin kadakol na mga agyat nan maidulong duman sa baybayon nin kadunungan asin kauswagan.

xxx

Salamat tabi sa mga nagwalat nin komento sa sakuyang FB.

Advertisements

Eroplanong Papel Para sa Aking Mag-aaral

eropapel
Pansamantala pagtyagaan mong gawing lunsaran ng iyong mga pangarap ang papel na iyan… Gamit ang iyong masining na imahinasyon, sabay-sabay tayong maglalakbay sa iba pang panig ng daigdig habang hinuhubog natin ang iyong kamalayang Asyano.

Balang araw, sasakay ka sa tunay na eroplano at mararating ang mga bansang gusto mo… Aalis ka sa lupang kinamulatan hindi para takasan ang mga pasanin sa ating bayan kundi dalhin sa iba pang dako ang husay at galing ng lahing Pilipino.

Mahaba pa ang araw… Pansamatala, sa loob ng ating klasrum, doon na muna tayo maglalakbay. 🙂

Salamat sa munting tinig…

Hindi ko alam kung papalakpak ba ako o lulundag sa tuwa ng sa wakas ay marinig kitang magsalita…

Hindi ko maipaliwanag ang kagalakang bumalot sa aking diwa at pagkatao…

Sana’y hindi mo nahalata ang pangingilid ng aking mga luha  habang pinapakinggan kong mahina mong binibigkas ang ilang mga salita bilang pagtugon sa ilan kong mga katanungan…

Natutuwa akong sa wakas ay nabatid kong nakakapagsalita ka palang talaga. Akala ko kasi noon ay talagang likas na sa iyo ang di pag-imik sa tuwing mayroon tayong talakayan sa klasrum.

Hindi ako naniniwalang hirap o hindi ka marunong magbasa sapagkat sa ating mga pagtataya ay nakakakuha ka ng mataas na marka… Marahil ay nahihiya ka lang… at ang iyong pagiging mahiyain ay dumating na sa kasukdulan na mas ninais mong magsawalang-kibo kaysa ibahagi ang ideyang ginusto mong ikulong na lang sa iyong diwa.

Natatandaan mo pa ba noong nasa unang taon ka pa lamang? Pinilit kong marinig ang iyong tinig ng atasan kitang basahin ang ilang talatang nakasulat sa pisara. Nais ko sanang makipagmatigasan sa iyo… Ayokong pagbigyan ka sana sa iyong kagustuhan na maupo na lamang at ipagsawalang bahala ang isang payak na gawain. Ngunit nakita ko ang pagpatak ng luha sa iyong mga mata. Nalungkot ako at nasaktan… Sa isang banda, natakot akong isipin mo na ako ay isang kontrabida, isang kaaway na ang tanging motibo ay nakawin sa iyo ang iyong karapatan sa pananahimik.

Ang larawang ito ay mula sa kawing na ito http://thetalithakoumpromise.wordpress.com/2010/05/03/a-heart-for-justice/

Mula noon, isa ka sa mga naging pangarap ko… Sa tuwing naghaharap tayo sa loob ng ating klase at nagtatama ang ating mga paningin, pinangarap kong marinig ka. Madaming beses din akong nagtangka… Kami ng iyong mga guro at ng iyong mga kamag-aral maging  mga kaibigan ay hindi kailanman sumuko sa pagnanais na mapakinggan ka. Sa lahat ng mga pagkakataong iyon, kami ay nabigo.

Ngunit hindi nitong nakaraang araw. Sa pangalawang pagkakataon ngayong pasukan, kauna-unahang beses sa buwang ito, narinig ko ang iyong tinig… Mahina ito ngunit sapat na para mabingi ang aking kamalayan. Musika itong tila  ba humihele sa akin sa paglalakbay sa isang masayang tagpo sa aking panaginip.   Ayoko na munang magising…

Subalit hindi panaginip ang lahat. Nawa’y ramdam mo rin ang labis na galak ng iyong mga kamag-aral habang kinakausap mo ako. Nawa’y nakita mo ang kanilang pagkamangha sa  mga pagbabagong ipinapakita mo… Sa isang mag-aaral sa ikatlong taon, isang pambihirang pagkakataon na mapaligiran ka ng mga kaklase at kaibigang animo’y sabik sa iyong pagbigkas ng mga salita na tila ba isang batang natututo pa lamang magsalita… Gusto ko silang sabayan sa pagpapalakpak… Ngunit pinili kong manahimik at hindi ipakita sa iyo ang labis na galak na nadarama ko.

Isa lang ang alam ko. Natutuwa ako sa unti-unti mong paglabas sa iyong cocoon.

Nagpapasalamat ako sa iyong pagtitiwala sa akin… Higit sa lahat nais kong batiin ka sa pagpapamalas mo ng tiwala sa iyong sarili!

Mananatili kang inspirasyon sa akin. Salamat sa iyong tinig!

One.. two… TREE… goodbye!

It happened one Thursday afternoon when I was about to meet my Araling Panlipunan I class. Two of my freshmen students were complaining about the Narra tree my former advisory class planted two years ago. The narra tree (Frailene, [my former student] have nurtured) seemed to have been intentionally slashed by a very uncaring hand [or hands]. I got irked.
I was interested to know the culprit for disciplinary action through the guidance counselor but I was more interested to find remedy on how the poor trunk can still manage to survive.

The poor plant meets its sudden fate. (Mobile phone photo)

As feared and expected, the young plant wilted.

After a week, one Monday morning, when I was excited to meet my Chemistry class, one of my students informed me about another green-casualty. This time, the narra tree next to the wilted one has been cut off. It was the narra tree painstakingly planted and nurtured by Julie Ann, one of my students last SY 2008-2009.

The second narra tree.had been terribly ill-treated.

Whether there is one culprit for these young narra trees or there is a posse of tree killers on the loose inside the campus, I am alarmed.
Trees of different variety are found in our campus. Bagras, mahogany, minonga, gemelina, and other fruit bearing trees like mango, kamagong, kamatsili, sampalok thrive around the school grounds. They could be the next victim. Hopefully not!

THERE IS JEROME IN MY CLASS

The story of Jerome…

It was the first day of school when everyone was excited. I noticed this very uneasy child who belongs to my first year class. He stands taller than his classmates probably because he’s old enough to be a freshman. And I was right. His records show that he should have been a senior student by then had it not been he spent a year for his every grade while he’s in elementary. His permanent record revealed that he entered grade two twice and thrice for grade five. His name was Jerome.

For more than a week or two, I observed in my class that he’s not a very ordinary student. Whenever he walks around inside or even outside my classroom many of his classmates seemed to ward off as if he was lava.

I observed that he has only one close friend. I was not sure either whether he treats him as a friend for there was an instance that I saw Jerome beating him with his fist just because the latter failed to lend him his ball pen at an instant. This friend of him carries inside his bag all of his school stuff, too.

As a student, Jerome performs just all right. He was compliant whenever we had writing activity for he managed to write obediently…only that the pen’s cap was still on. Yes, he participated in the class activities. When there were group activities, he was the first person to disarrange the chairs in a very disorderly manner. In one of his classes, I observed that he enjoyed his role-playing session for he happily whipped a wooden stick on the air without minding whether it would hit his group mates. . I vividly recall how he courageously answered me with a mocking ‘inda man sa imo’ (I don’t care about you) when I called his attention after he tirelessly echoed his classmates oral responses to my questions in our Araling Panlipunan (Social Studies) class.

He was very versatile. He knows how to mimic the sounds of almost all animals (and even insects) he was familiar of. I heard him sounding like ‘tuko’ [gecko] while most of his classmates were hooked on an article they were told to silently read. He did it recurrently and obviously he liked what he was doing.

When he was prodded to read a paragraph on a page of his textbook, I noticed two things. First, he hardly knew where to find page 32; his seatmate needed to guide him just to turn to the right leaf. Secondly, his ‘reading’ gave me the impression that he was extraterrestrial. I thought I was hearing an alien for I did not understand a word. He found it very difficult to figure out how the words are supposed to be read even syllabically. But I was thankful for his effort to recite after he impolitely grabbed the textbook from his classmate and for the mumbling sound he managed to share.

As a child, he was very playful and had a lot of surprises. One time I’ve heard one of our teachers screaming and literally out galloping from her classroom after Jerome presented her a snake he just killed. He loved centipedes, too and he loved to hand it as a surprise to his classmates.

Honestly, I was not feeling comfortable to have Jerome in my classroom. I knew I was not in a proper authority to assess him but I believed he was abnormal – to be politically correct, I should have said he was ‘intellectually challenged’. He was behaviorally perverted. And I also thought that he deserved no space in my class of heterogeneous regular students.

We tried inquiring about Jerome in a more personal level. We dared talking to his parents and were dismayed to know that one of the main reasons why he was in school. His parents believed Jerome would be more obedient to us, his teachers, because behaviorally speaking; he was such a handful to them. I also heard one of his neighbors commenting, ‘mas marhay ng nasa eskwelahan an kaysa sa magpasaway digdi saindo’ (it’s better he misbehaves in school than [he bullies] here).

But I knew he was not entirely useless at home. When passing by while we were on our way to school, we saw him helping his father sort out fish. As one of the youngest brood, he did most of the errand.

I could not blame myself for feeling differently against this child though I wanted to try helping him out. For whenever he bullied his classmates and heard him talking back, I was beginning to think he was as an eye-sore. I wished he’s not enrolled in my class. I even prayed he quit schooling.

After a month and a week, my prayer was answered.  It was such a relief to see no presence or even shadow of Jerome within the four walls of my classroom.

But I must admit… I miss Jerome’s frolics and bullying!

Jerome and I – Our Pictures

 

I almost forgot Jerome because he dropped a year ago until Dr. Manuel V. Estera, our speaker in inclusive education, reminded us of this cliché: ‘Our students are reflections of us, teachers’ and my co-teacher and cousin – close friend asked me this line, ‘Are you a reflection of Jerome?

I almost fell of my seat when I boisterously say “No, I am not Jerome’s reflection!

Am I really Jerome’s reflection? This question might mean a point but it’s just trivial than to ask, ‘What did I do to help Jerome?’

 

Jerome was in school because he was not just forced by his parents. Neither had he loved bullying a lot. He could have easily pretended that he’s up to schooling and chose to watch or even do cockfighting or even opted to pluck ripe guavas in the woods nearby instead.

His coming into school implies his willingness to learn. It’s the very initial step in the learning process – the willingness to learn. Perhaps, he recognized the very essential fact that education is important to one’s life – to his own life. For sure he, himself, knew that he lacks and needs knowledge.

Willingness might have been evident to Jerome but I had reservations on his readiness.

Was Jerome prepared to be a freshman [despite his age]? What stopping him from gulping even simple knowledge? Was he normal, behaviorally and mentally speaking? Can learning take place in him?

Then, Dr. Estera engaged into his very illuminating talk. His candid gestures uncover his characters as an experienced professional and as a very able mentor in the field. His ideas are brilliant though he admits ‘he is not a very conceptual individual’ and his unassuming nature is indeed remarkable.

I learned from his talk the types of learning difficulties and developmental delay. He identified five on his handout. I note the terms dyslexia, dyscalculia, dysphasia, dysgraphia, and the nonverbal learning disorder. To my awe and disappointment, it is likely that Jerome has all these learning difficulties!

Had I known what these learning dilemmas are before, I could have understood Jerome better. I could have welcomed him more openly in my class.

But was I really prepared for Jerome or a bunch of his kind? Can I confidently say that I can smoothly facilitate effective learning with him? I must admit again, the answer is a resounding ‘NO!’ And as a teacher, I’m not proud of myself of this realization.

Jerome needs special kind of attention. He deserves to have a more inclusive mode of responsive teaching-learning environment.

And in my poor case, I lack trainings on dealing with this kind of learners. My college curriculum prepared me to handle regular classes but never with students who are supposed to be in special or inclusive education. On the sad note, I could hardly cater Jerome’s special needs.

Jerome is just a picture of thousands or millions of Filipino learners in the country and students around the globe. There are many of his kind in our schools in their lenient and worst cases.

I am also but a picture of a typical educator who lacks proper orientation on managing learners with learning difficulty and developmental delay. Teaching experiences including institutionalized trainings do not expose me on how to handle special cases like that of Jerome’s. I need to muster appropriate knowledge, skills and attitudes in order for me to finally say to Jerome that ‘I CAN help you.

The school year commences next week. Hopefully, with the lecture we had with Dr. Manny and the personal reflections I have had, I become more inspired to respond to the challenges of my profession…

No one should be left out in education’ emphasized Dr. Estera. This time, I hope to welcome, understand, and teach not only regular students but learners like Jerome, too.