Mga Imbak na Marka: Bikolnon

Manga Kahaputan

image

Namumundo ako… an boot nagsasakit
Nin huli ta ining puso
Mapagal tukduan.
Dangan pa ngani daeng kanaraman
Sa mga pagtios sadiri an may kaginibhan.

Ta daw siring an pinaghahampang?
Namuot man kuta na kaso dae man namumutan…
Igwa man kuta nin minahampang kaso iba man an katuyuhan.

Arin daw an mas dipisil?
An magsalod kan uran gamit an saraan?
O mag-andam kan tagiti habang an dampog para sa kalangitan?

Arin an urog na mas mataong kaogmahan?
An ihunod an sadiri sa sadit na tigreng mawot an kakawat?
O an iluwas an kulog nin boot sa alang na kahoy na sa uring na dumog iyo an panliwat?

Arin an mas angay na pagtubudan?
An bisyon kan pintor na daeng swerte sa biaya nin pagmaan?
O an agrangay kaitong punay na habo ng humale sa hawlang istaran?

Kun so manga pangatorogan salungat an nahahaman
Nan an kada pagbalo, sa dae an padumanan
Para sain pa an pagtubod?
Para ano pa an umasa?

(sarong ‘repost’ hale sa sakuyang Facebook page, ikinaag kan Abril 25, 2013)

Advertisements

Para Kay Kabo

Demonyo ini sa Kabo, uripong totoo.
Sakay kan baskog na diwit, sa kabubuldan siya minatuyo
Dawa ngani hararom, sa tahaw kan lawod siya minabuso.
Guyod kan paging sungayan
Na sa kairaroman hadeng naturingan

Andam niya an kapangganahan kan desperadong amo.
Ngaya, “An gabos na medyos guibuhon…”
“Tronong impiernuhanon sakuya nang aandamon.”
Kalag na daeng tul-ang tipunon
Primero asin dakula niyang misyon.

Ta baga may diskarte nan
Dangan pa igua man nin ambisyong pansadiri
Ining si Kabo, sa kuron tulos na naghadok
May uring an pandok siya mahagrob na luminayog
Mala ta dae pa nahaloy nagbweltang may kurba an ngudoy

Rinibong bituon sa ginansilyong sako
Duman iniluom katunggal kan gigis
Kadtong sa ugay paha nan
Mapahayag nin pagtango sa amo niyang dusta.
Dikit lang ngaya na pakihuron nan dae malingaw sa pagogôm.

Apisar na an pandok mahib-og
Ining si Kabo muya gabos masierto
Kaya katunggal kan rinibong bituon
So manga lunuhan pinapirma niya sa dahon
Makaduwang beses ngaya paniguro niyang pwertehon.

Ining si Kabo, dusta… mala ngani ta ambisyoso…
Laen man an rinibong bituon an maw-ot niya
Bulawan, laen man…
An hagad niya sana kun an amo magraynar
Sungay niyang sangahan, kun pwede pa dagdagan!

Berso nin Pagpahumale

********

Sa luwas an duros nagngangarob dangan an langitnon dagos sa paghibi.

Siring sa pusong langkag,

Kun babaloon pa sana na ika dae bayaan…

Alagad  ako sa saimo ngonian minapaaram

Hagad an pagsabot nan an bendisyon mo na ako tugutan

Mahale na ako alagad  saimo dae mabutas.

Ining pobreng puso ika permi an pamibi

Karahayan mo,  sa Diyos iyo an sakuyang pangadie

Ako mahale na balon an kadakol na ugma kan manga nag-aguing udma.

Siring an mundo na sa lingaw linubong ko na…

Tuguti ako na sa saimo masiblag…

Alagad minangako na dae maharayo…

Uya ako, namomoot s’imo

Asin padagos na namomot-an ka

Hare ako paglingawi

Recuerdo ta atamanon

Ining pusong namumundo danay na batunon…

Sa paglakaw ko papaharayo muya kong

Mahiling sa guiraray mapagpadaba mong ngirit

Na sa sako garo baga nag-uulay:

Sa guiraray ika magbalik.

********

An kaisipan nin paghale maguin an simpleng tataramon na ini talagang magab-at sa daghan. Siring kaini an pamati ko kan naglalakaw ako kan proseso kan pagtransfer ko pa MNHS, biyo na kuta kun nadagos…

Nasa Bagatao NHS man guiraray ako ngonian, dae nin dakulang panghihinayang na nadagos an pag-balyo urog na laen lang para sa sakuya an naguing kinaabtan kan desisyon na ito. Defining moment para sa sako an naguing pag-uulay mi kan SDS kaito. Anuman an napaghoronan mi, parte na ito kan naka-agui asin the rest was history, ika nga.