Mga Imbak na Marka: Magallanes

Celebrating Solidarity!!!

Advertisements

Tirigsikan sa Magalleones Festival

Guirumdom so nakaagui ming partisipasyon sa DepEd Night kan 2012. Saro ito sa pinakamaogmang partisipasyon igua an Bagatao NHS para sa guinibong selebrasyon sa kapiyestahan kan banwa. Ito man an enot kong pagentra sa bayle [sarong folk dance] kaya tunay na dae ko ito malingawan.
Yaon na nag rawitdawit an sakuyang amiga (asin co-teacher) asin an makawiliwiling tirigsikan na talaga namang nagtaong kaogmahan sa mga presenteng bisita asin meron.

Ngonian na taon, sa pagmukna kan Magalleones Festival – sarong pangaturugang naging realidad, sa guiraray nagheras nin tigsik an sakuyang mga kairibahan. Nasa baba po an sakuyang mga tigsik asin an iba pang iniheras kan sakong mga kairiba.

Tigsik buragsik! Kami sa atubang nindo ngonian na matigsik!
An pangenot mi pagsobre-galang sa gabos na anion ngonian
Dangan an ikaduwa pagpaguirumdom na ini saro sanang kaogmahan
Dispensa an hagad mi sa maludugan, nan dae malingaw
taw-an kami nin parakpakan!

* Tinigsik ta ining mga meron
Sa entablado iyo an saindang atensiyon
Nakikisumaro sa kaogmahan kan okasyon
Dae pigbabale maski kataning ninda igwa nin parong.

** Tinigsik ko ining mga paralukad
Pag nagpalaw turuwad
Pag naglulugit, sa lobot malanit
Pamati ninda garo baga an napaknit

Tigsikon ko idtong gapo na Hiyo-hiyo
Duman sa Parola, pigsasarakat biyo
Mga aki nan soltero duman minatago
Kun abtan nin pangapudan, madaling minatukro
dangan pa minakad-os nan minaaguro!

** Tinigsik ko ining mga para uring
Sa gilid-gilid naghuruding-huding
Bawal na daa an kahoy na uring
Pwede pa man daa kun dae ki nakahiling.

Tigsikon ta ining mga solterong militar
May nagkapirang lapisayon, igwa man nin baskugon
Pero saludo kita sainda ta sa darapaan
Gabos sinda mauragon!

Tigsikon ta man daw ining paradaw-it
Andam an sakit, dae minaatras sa uran nan init
Dae lang pagpatukawa sa may palo ta
Dyos ko, nagwawalat an anghit!

Tigsikon ko ining pana
Gamit kaitong balo sa pagkua nin sira
Kan nabuyong baga kan sarong galon na tuba
An kaherak na madihon, so lobot an natama…

Tigsikon ta naman ining mga parabulang
Sulog na panlaban iyo tulos an iatubang
Mga aking bulatehon daeng pamahawan
So agom huminale ta marhay pa an manok permi nakakaptan

** Tigsikon ta naman mga para-lati
Kulog nin likod iyo an pigmamati
Sa bangui tanglay kan tabay
Biyo na napapahibi…

Tigsikon ta man mga para-traysikol
Kun nakuang pasahero talagang kadakol-dakol
Kun abtan nin remalaso badi makakua nin kudol
Marhay na an ta bata mahal baga an taul.

Tigsikon ta ining daragang maestra
Pigentres man kuta kan parabintol
Kundi lang diperensyado an mata
Sa gwapong parabuso nabuyong magpaagom
Kaso nga lang ta an pandangog hararom…

* Iniheras ni G. Cyrus B. Blanza
** Iniheras ni Gng. Irma O. Toquero

Bishop Bastes nakisumaro sa Misa Concelebrada sa Kapiyestahan ni Nuestra Snra. Del Carmen

[Note: This is a repost from an article I wrote for My Magallanes and Tingog Carmelo]

Pinangenotan ni  Most Rev. Arturo M. Bastes, SVD DD, an guinibo na Misa Concelebrada kaibahan an mga kapadian sa Diyosesis kan Sorsogon sa Parokya ni Nuestra Senora del Carmen.

An selebrasyon na  minasentro sa temang “Maria: Tagapangataman nin Buhay”, pinagatinderan man ni Msgr. Rene Mabuti, Vicar General kan diyosises, Rev. Fr. Antonio G. Lorilla, Chancellor na inapod man na ‘Patriarcha kan parokya’ ni Rev. Fr. George A. Fajardo, Kura-Paroko,  asin nagkapirang mga bag-ong orden na padi kaiba na si Fr. Patrick Paul de Castro, OSA – aki nin Magallanes, mga balik-bayan asin bisita, asin kadakol na mga Magallenos.

Antes an pagpaabot nin bendisyon, nagpasalamat an obispo sa marhay na pagdara ni Fr. Fajardo sa parokya asin sa mga proyekto na pinangengenotan kaini, partikular na an padagos na pagpakarhay asin planong pagexpand kan simbahan. Nagpaabot man siya nin kamaw-otan na guibuhon an ‘consecration’ kan banal na simbahan sa masunod na taon kung dagos na mahaman an kisame asin maibugtak an sarong permanenteng altar digdi.

Anion po sa ibaba an bilog na detalye kan mensahe ni Obispo.

Sa guinibong okasyon nagpaabot man nin pasasalamat si Fr. Fajardo sa gabos na nagturuwang na maging matrayumpo an pagselebrar kan kapiyestahan. Partikularmenteng tinawan nin pasasalamat an LGU sa pamayo ni Mayor Roque L. Carranza katuwang si Vice Mayor Augusto  Manuel Ragragio asin kairibahan sa Sangguniang Bayan. Dae man siya nalingaw na pasalamatan an gabos na mga nag-anduyog  sa mga proyekto kan simbahan. Kaiba sa saiyang mga pinasalamatan an mga taga-Magallanes na nasa luwas kan nasyon alagad padagos na nag-aantabay sa mga pangangaipo kan parokya. Tinaw-an man niya nin espesyal na pasasalamat an mga miembro kan Pro-Magallanes asin My Magallanes sa Facebook na suigun saiya dakula an naitabang ta gud makaabot sa kadakol na mga Magallenos an pangapodan sa padagos na pagpakarhay asin pagpagayon kan simbahan.

An Osipon Manungod sa Isla Kan Tinakos

(contributed by Romnick H. Valenzuela)

An magayon na Isla nin Tinacos, habang mahihiling man an bukid nin Mayon.

Tigtotobodan daa na kaitong panahon ay igua que sarong dakulaon na barko na an ngaran ‘Victoria’. Dakul daa an tawong nakasakay sa barkong ini. Dahil daa sa kadakulan kan sakay ka ini an unayan kaini suminadsad sa bahora asin naluho, nalunod hanggang daa tuminaulob. Natahuban an gabos daa na pasahero kaining barko kaya dae ki sarong pasahero an nakaligtas.

Uminagui an haloyon na panahon, tigtotobudan na basta na lamang daa ini tinurubuan que awot asin naging saday na isla. Tigtutubudan na an manga espiritu daa kan manga tawong nagadan sa aksidente na naging manga ikos kaya daa ini nginaranan que tinakos ta grabe daa an manga ikos sa islang ini na dating barkong dakula.