PANGADEON SA PAGBISITA NIN BIRHEN MILAGROSA

PANGADEON NA GINAGAMIT SA PAGBISITA

our-lady-of-the-miraculous-medal1

I. SA PAG-ABOT KAN IMAHEN

O Birhen Milagrosa! Makapangyarihon na Reyna nin Langit asin kan gabos na linalang, maogma kaming minapadagos sa Saimo sa pagbisita Mo sa harong kan saimong mga sorogoon.

Akoon mo, O mamorawayon na Ina, na saimong pagsadiri bako sana an samong harong kundi an samuyang bilog na pagkabuhay. Mabinion na Birhen, maging ika sana an Kagsadiri asin Ina kan harong na ini asin kan gabos na nag-eestar digdi, na nangangako na magpoon ngonian  maging saimong maimbod na sorogoon asin debotong mga aki.

Itao mo samuya an saimong banal na bendisyon asin kairiba kaini, an mga kayamanan nin karahayan, salud asin pagkaherak na minabulos sa saimong malinig na  mga kamot, na ipinapahiling kaidtong ma sirang nin liwanag.

Ina nin Dios asin asin Ina niyamo, bendisyunan mo an gabos na uya digdi, siring man idtong sa Kabotan nin Dios pinaharayo na samo kan kagadanan.

Nangangako kami na madulot saimo nin malipotok na pagkamoot, miyentras uya ka digdi sa samuya. Amen.

(Tolong “Tara Kagurangnan Maria” asin isunod an “O Maria,  ipinangidam na dain  kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”)

Pagdolot sa Birhen Milagrosa (tiripon an gabos na miyembro kan pamilya)

Tara Kagurangnan Maria, Birhen Milagrosa, Paglaom asin Sangkoban kan mga parakasala, Salud kan mga naghehelang, Tabang sa samong mga pangangaipo, Pararanga kan mga namomondo, Suporta kan mga maluluya, asin Parasorog kan gabos na tawo.

An hamot kan saimong pagkaherak nagbolos sa bilog na kinaban asin hale sa gabos na lugar sarong boses an nadadangog na minapahayag kan mga pagkaherak kan saimong banal na kamot.

Hilingon mo kami kan mga mat a mong maheherakon  asin  hagadon mo sa  saimong Mahal na Aki na kami maging maimbod asin tama sa paggibo kan samuyang mga katongdan sa Mahal na Dios, sa samong kapwa, asin sa samuyang sadiri.

Mahamison na Ina, ikiling Mo an mga mata mong mamomoton sa saimong mga aki, iunat mo sa samo an saimong mga kamot asin haleon mo sa samuyang mga puso ang gabos na karatan na nagiging dahelan na kami dai nagkakanigo sa saimong pagkamoot. Sangkoban mo kami kan pakpak kan saimong karahayan asin an samuyang pagtios gibohon mong kayamanan sa mga gibong mararahay.

O Maria, ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kami na minadulok Saimo.

II. PAGHALE KAN SATUYANG INA

 O Inang Milagrosa asin Malinigon na Ina nin Dios! Antes na bayaan Mo an samuyang tios na estaran, minamawot niamo na ipahayag an kulog asin kapungawan na namamatean kan samuyang kalag sa paghiling kan saimong paghale sa tahaw nyamo..

Salamat, O Ina, sa pag-iba mo sa samuya na saimong debotong mga aki.

Salamat sa mga biyaya, na minsan dae kami magkakanigo, itinao mo sa samo.

Hare paglengawe na sa harong na ini igwa nin mga puso na namomoot sa saimo asin hinahalat an aldaw kan pagbisita mo giraray.

Maheherakon na Ina, patawaron mo kami  kun dai kami nanoltol magtao nin magkanigong pag-omao sa saimo asin kun dae kami nagpabaya sa saimong pagbisita dahelan sa samong kaluyahan asin kamangmangan.

Namomotan na Ina, dai mo kami paglingawan ngonian asin sa katapusan. Minalaom kami sa saimong karahayan na siring man na samuyang binuksan an samong pintuan sa pag-ako saimo sa samong harong, ika man, sarong aldao magbukas para samuya kan pintuan nin Kalangitan. Amen.”

 “Maria,  ipinangidam na daing kasalan, ipamibi mo kaming minadolok Saimo.”

***

Please visit also

Ang Birhen Ng Medalyang Milagrosa

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s