Mga Imbak na Marka: attitude

Si Juan, si Judas nan si Maria [nan an naukdan ko sa sainda]…

Tuguti akong darahon ko kamo sa nagkapirang momento na dakula an naguibuhan sa sakuyang paghiling sa mugtak kan propesyon na napili ko…

Jpeg
Sarong kaugmahan sa sakuya an makapagpaabot nin patara-tara na may katuyuhang magtaong inspirasyon sa atubang kan kapwa ko mga paratukdo… Salamat sa sakuyang mga kairibihan sa Bagatao NHS sa saindang dakulang tabang. Photo Credit: Mam Chona

Harani nang magsulnop kaidto an aldaw kan maogma kaming nakalunad sa bangka balon an ugma kan nagaguing maghapon nan kadikit na mga pastidyo kan mga kaakian kan mamaanan mi sa sarong sibid harani samuya an sarong pamilyar na pandok… Ngaranan ta siyang Juan, tipikal na aki sa edad na 17 asin sa nagkapirang  beses wara siya sa laog kan klasrum sa manlaen-laen na rason… Kan hapon na ito na nahiling mi siya, naguiguirumduman ko na saro siya sa napagurulayan mi kan kairiba ko na mga paratukdo. Narurumduman ko pa so linya kaito kan saro kung kaiba, na nagsabi: “Please lang, ipasar na nindo an!” Sinabi niya ito na may pinagbiyong emosyon nin pagkaherak nan pagkauyam. Alagad sa boot-boot ko pano mi ipapasar an sarong estudyante na sa kadaklan na beses garo baga pigkakalayuhan mentras na nasa eskwelahan. Dangan sa makasadiring kaisipan, isinatingog ko an sarong opinyon na nunca dapat nagkaigwang lugar sa sakuyang kaburot-on: “Nata ta pagtawan ko nin maninigong atensyon an aki na sa klase ko minadagos dangan tulos man sana na minaluwas siring baga sa maaringasang na paros?”… Sa hapon mismo na ito, mantang an aldaw mapahuway na man, naaguihan mi si Juan matoninong na nakalunad sa saiyang sibid tunton an banwit naghahalat sa kung ano ang yaon. Dangan dae pa kami nakaharayo, nareparo kong siring sa sakuya, an mga kairiba kong paratukdo pasimpleng nagpunas kan luhang tuminagdo…

Sa magkaibang sitwasyon, guirumdom ko pa an sarong mamundong eksperhensya sa klasrum. Oras kaidto nin recess kan nagkaigwa nin iriwal an nagkapirang aki sa sakuyang advisory class kontra an iba pang estudyante. Ta dae nadagos an sainda kuta nang nagpopoon na karera sa boxing nan ta dae pa minahupa an duros nin kadagiton, kinua kan saro sa sainda an halaba na ice pick na pigtatago sa saiyang bag dangan nagbalo na iamba sakuya habang nasa kasiraman ako nin panermonan… Itago ta so istudyante ko sa pangarang Judas. Salamat na lamang ta sa mga panahong ito kaiba ko si Mam Julie na tulos man na inagaw saiya so matakla na pambuno. Sa puntong ito, natulala ako laen sa rason na may pagka-darna palan itong kaiba kong maestra sa kaskas umagaw kan ice pick, kundi sa rason na an makawsa kuta kan pagpundo kan hinangos ko iyo an estudyante na pigtratar ko na laen naman iba. Opo, espesyal para sako si Judas ta saro siya sa mga estudyante na naguing kautuban kan samuyang mga pamibi na bumalik sa eskwelahan dangan pumadagos sa pag-adal minsan ngani 20 anyos na. Alagad sa pangyayaring naisaysay ko na, diit na kutang baluon ko na pagbasolan na maibali siya sa sakuyang mga pangadieon…

Dangan dae pa nahaloy, guiromdom ko pa so enot na beses na namati ko an boses kan samuyang estudyanteng apudon tang Maria, sarong fourth year na magpoon na maghayskul ni minsan dae ko namati an tingog sa laog man o sa luwas kan klasrum. Nagkapirang beses mi naman siyang pinagbalo na mamateang magheras kan saiyang ideya sa paagui nin pagtaram, alagad an gabos na pagmawot danay na naguing kamawotan na sana… Iyo idto an naguing paghona ko sagkod na sarong beses mantang nagkakaigwa sinda nin pangrupong-aktibidad sa samuyang klase sa Physics namati ko siyang nagtaram, nagheras kan kun ano an naadman niya sa saindang guinibo… Sa puntong ito dae ko napugulang maipahiling an labing kaugmahan, siring na an mga kaklase ni Maria nagtao man nin makusog na parakpakan. [Basahon po an sakong blog manungod sa eksperhensyang ini. Paki-click sa link na ini.]

An mga arog ni Juan, ni Judas asin ni Maria asin an kadakol pang iba dangan an satuyang mga eksperyensya sainda an mas minapaurog sa kapanuan kan satuyang paguiguing paratukdo. Asin sa mga aking pareho ninda mas makusog an pangapudan kan satuyang sinumpaang katungdan laen sana bilang sarong honorableng propesyon kundi bilang sarong dakulang bokasyon.

Sa mga pareho nara Juan, Judas nan Maria, dae pwede an pwede na… ta an arualdaw na paghampang sa sainda, an pakiiba sainda siring baga sa sarong importanteng Guerra. Akoon ta man sa dae, sa kada paglaog niato sa satuyang mga klasrum totoong minaatubang man kita sa manlaen-laen na krusada, yaon an Guerra kontra sa kawaraan o kakulangan nin patas na oportunidad… Guerra laban sa kawaraan nin paglaom asin kusog ki boot dangan tiwala sa sadiri man sana…  nan an laban kontra sa kamangmangan.

Dipisil maguing Paratukdo… nan sa lakaw kan mga panahon asin sa tahaw nin kadakol na inaatubang tang agyat, an bokasyon kun sain kita gabos kabali – totoong angay sana para sa mga indibidwal na may pusog na pagtubod asin pusong nagpapadaba asin hinihiling an iba, urog na an mga kaakian, bilang kasugpon kan saiya man sanang sadiri…

Kadakol nang bansag an ibinonyag sa satuya, yaon an turing na  “makabag-ong bayani”, “unsung heroes” asin iba pa… Nan an mga ini totoong nakapataba nin puso minsan ngani sa kadaklan na beses hanggang sana ini sa nguso… Ta sa katapusan kan mga onrang itinatao sa satuya, minahapot kita sa sadiri ta o sa mga kairiba ta: “Magkakaigwa daw kita nin dagdag na benepisyo?” “Napano an PBB ta?” “Nata ta may special hardship allowance sinda, kita dae?” “Ta daw dae pa nalalakaw an step increment ta?” dangan minsan minagrangay kita “Nata ta sa kadakol-dakol na hinahagad na guibuhon sa mga paratukdo – apisar sa pagturo, dae man minataas an suweldo?”

An simbag sa mga kahaputang nasambit – dawa pa ngani sa talinga panambitong mahamis – dae makatao nin tunay na kapanuan sa anumang kaugmahang mati kan puso nin Paratukdong may maimbod na pagranga sa sadiring bokasyon…

Sain minaguikan an bulahos na kaugmahan kan lambang Paratukdo? Siguro mauyon an kadaklan sa sako kun sasabihon ko na wara ini duman sa mga numerong nakaimprenta sa satuyang payslip sa kada pagtumba kan bulan… laen ini makukua sana sa mga grado kan mga mararahay ta na estudyante sa lado nin pag-adal… nan mas makahulugan ini keysa sa sukol kan resulta nin NAT kan satuyang mga kaakian.
Siguro, urog sa ki anupamang bagay o barometro nin pagtalubo, magayon na mataw-an niato nin maninigong pagreparo an mga pundamental na kabtang kan satuyang kabilugan bilang mga Paratukdo… Marahay-rahay na padagos niatong marealizar na sa tahaw nin satuyang mga kaluhayan yaon an lambang Juan, Judas nan Maria naminahugot nin kusog sa satuya… sa agyat nin katikapuhan, yaon an kada Juan, Judas nan Maria na minimidbid kita bilang bukal nin kayamanan, asin sa tahaw nin satuyang mga kapagalan asin paglapigot, hinihiling kita ninda bilang mga burabod na mataong simbag sa saindang pagkapaha sa kadunungan dangan masaribo sa dalipay nin saindang kawaraang paglaom.

Sa magkaiba-ibang panahon, an mga aki na naisaysay ko sa saindo, sara Juan, Judas nan Maria, maogmang naibalyo an saindang pangaturugan paduman sa realisasyon kan mga ini. Dangan sa aldaw nin saindang paggradwar, ako, kaiba an kapwa kong mga paratukdo sa Bagatao NHS, naging maogmang saksi sa pagabot ninda sa bagong kabtang nin saindang mga buhay…

Siring na danay kitang minabalyo sa dagat andam an pagatubang sa makusog na duros nin habagat o maisog na subasko, dae kita minaontok sagkod na an mga pangaturugan, paghihinguha nan pagpapakasakit kan satuyang mga kaakian asin an saindang mga magurang – urog na idtong mga maabot pang Juan, Judas nan Maria, maibalyo sa lawod nin kadakol na mga agyat nan maidulong duman sa baybayon nin kadunungan asin kauswagan.

xxx

Salamat tabi sa mga nagwalat nin komento sa sakuyang FB.

Advertisements

It’s all about how you do the job!

Glad to have found this amazing piece of essay from Og Mandino’s book while I was having an inventory of the donated books from a former high school sponsor-turned online friend and now our school’s benefactor.

*******

OgMandino1

The First Commandment of Success:

Thou Must Labor Each Day As If Thy Life Hung In The Balance.

You were not created for a life of idleness. You cannot eat from sunrise to sunset or drink or play or make love. Work is not your enemy but your friend. If all manner of labor were forbidden to thee you would fall to your knees and beg an early death.

You need to love the tasks you do. Even kings dream of other occupations. Yet you must work and it is how you do, not what you do, that determines the course of your life. No man who is careless with his hammer will ever build a palace.

You may work grudgingly or you may work gratefully; you may work as a human or you may work as an animal. Still, there is no work so rude that you may not exalt to it; no work so demeaning that you cannot breathe a soul into it; no work so dull that you may not enliven it.

Always perform all that is asked of you and more. Thy reward will come.

Know that there is only one certain method of attaining success and that is through hard work. If you are unwilling to pay this price for distinction, be prepared for a lifetime of mediocrity and poverty.

Pity those who abuse you and ask why you deliver so much in return for so little. Those who give less, receive less.

Never be tempted to diminish your efforts, even if ye should labor for another. You are no less a success if someone is paying you to work for yourself.  Always do your best. What you plant now, you will harvest later.

Be grateful for your tasks and their demands. If it were not for your work, no matter how distasteful it may seem, you could neither eat so much, nor relish so pleasantly, nor so sleep so soundly, nor be so healthful, nor enjoy the secure smiles of gratitude from those who love you for what you are, not for what you do.

What defines you…

what defines you

You are not your age,
Nor the size of clothes you wear,
You are not a weight,
Or the color of your hair.
You are not your name,
or the dimples in your cheeks,
You are all the books you read,
And all the words you speak,
You are your croaky morning voice,
And the smiles you try to hide,
You’re the sweetness in your laughter,
And every tear you’ve cried,
You’re the songs you sing so loudly,
When you know you’re all alone,
You’re the places that you’ve been to,
And the one you call home,
You’re the things that you believe in,
And the people that you love,
You’re the photos in your bedroom,
And the future you dream of,
You’re made of so much beauty,
But is seems that you forgot,
When you decided that you were defined
By all the things you’re not.

Look at Him Straight in the Eye…

image

Someone has just made an insulting remark at you. What should you do? Insult him in return? No. Do this: First, look the person in the eyes. Say nothing. Just pause. That pause will upset him: he doesn’t know what is coming. Then smile. This upsets him even more. The pause and the smile are your weapons of choice.

Now say something like this very calmly,  “Would you mind repeating what you just said? I want to make sure  I heard it correctly.”

Nine times out of ten this treatment will cause  him to withdraw the insult in shame. Or he will flustered and say, “Oh  skip it, I guess I was a bit hasty.” Often he will apologize. Only very rarely will he repeat what he had said.

No matter what he does, you are in a strong position. You have overcome the insulter without uttering a harsh word. You have out him on the defensive. Now you are strong… and he is weak.

Note: This is a repost from the Gem of Thoughts. Since it’s Friday, and entries for my FridayPost  are meant to inspire you my dear reader, I decided to post this one. TC!

From ACCEPTANCE to LETTING GO and MOVING ON…

A collection of sms from loved ones for the month of November  [2010]

From ACCEPTANCE to LETTING GO and MOVING ON, my mobile phone has been teeming with wonderful SMS quotes this November 2010!

Special mention to these lovely people who never fail to give me a beep!
Ireed, Maysie, Clarin, Dahlia, Boboy, Cherry Ann, Sheena, Marilou, Mam Liza, Melanie, Felizardo, Lourdes, Rosalie, Michael, Sir Ross, Mam Jasmin, SMEG, Mam Joy, Jervie, Mam Jessa, Sheena and many significant others…

ACCEPTANCE
“Blessed is the person who understands that the reason for praying is not to have what we want, but to accept what God has given us.”
Cheann [November 22, 2010; 8:22pm]

ASSUME
“It is better to make others special… than to assume that you are special to someone…”
Clarin [November 23, 2010; 7:23]

ATTITUDE
“I am tied but not tired…
I am taken…. But not for granted…
I sometimes give in but not swallowed…
I move a distance a bit but never part…
I sometimes cry but never mess up…
I am a silent fighter but never at anyone’s back…
I sometimes get stuck but never get struck!
I am me… sometimes tossed in the wind but never losing way!”
Sir Ross [November 28, 2010; 9:56 am]

BLESSING
“The happiest people don’t have everything they want.
They make the most out of what they already have.
Misery starts when a person looks at the 10% missing and overlooks the 90% blessings.
We all have our own share of blessings.
Some get them fast, some waits for a long time.
What is important is it comes at a time we most needed it.
God knows best and he will give the best in His own time.
Ireed [November 28, 2010; 10:14 pm]

“A heart that is open to appreciate every blessing should be bigger than the eyes that see what is missing.
Let our blessings be the reason to celebrate life and may that which is missing serve as the inspiration to work for a life that never stops to get better.”
Mam Liza [November 21, 2010; 7;17am]

CHARACTER
“I don’t do good things for the sake of impression.
I don’t even give a damn for turn on’s and turn off’s…
I prefer to be seen at my worst attitude not to be disliked or hated
But to be accepted having the most terrible personality I could have
Then I’ll be able to know who deserves me at my best.”
Melanie [November 28, 2010; 8:51 am]

CONSCIENCE
“Denial, like an alibi is a weakest defense… and innocence is the hardest to prove. When everything can be fabricated, there is nothing we can trust to seek for the truth than our conscience.”
Sir Ross [November 25, 2010; 6:33pm]

DEEDS
“It doesn’t take one great deed to make a name… those little good things you do for others from day to day will define you forever…”
Clarin [November 24, 2010; 7:oo am]
Melanie [November 22, 2010; 8:49am]

FAITH
“Faith is truly a response to the dialogue of God,
to His Word, to His revelation…
It is the “Yes” which permits divine thought to enter ours…
Maysie [November 28, 2010; 7;16 pm]

FRIENDSHIP
“Friendship is like the needles of the clock.
Though we are in the same clock… we are not able to meet for long ad if we meet, it is only for a few minutes… but the most important thing is we stay connected.”
Mam Liza [November 22, 2010; 11:35am]

“Someone defined the real meaning of friendship:
It isn’t based on how many secrets you share, isn’t how well you get along nor how much you like each other, isn’t how people see you together but it appreciates the differences, the gaps, the hindrances, the trials, and still loves you, straight from the heart… without hatred, without judgment, without envy without criticism, only pure acceptance.”
Rosalie [November 20,  2010; 7:42 am]

GOD
“The God of love is the God who saves.
We may not see Him but He is certainly around for us.”
Nini [November 25, 2010; 6:47 am]

“ God balances our lives by giving us enough blessings to keep us happy and just enough burdens to keep us humble.”
Mam Tintin [November 25, 2010; 5:30 am]
SMEG [November 17, 2010; 8:01 am]

“God never gives us a burden heavier than we can carry…
No matter what, he wants us to to be more happy than sad.
If birds sing after a storm, why can’t we?
No one has travelled the bridge of success without even crossing the streets of trials…
God never promised us an easy going journey in life, only safety on board…
Mam Jasmin [November 25, 2010; 5:24 am]

“God is always true to His promise, that whatever He started in you, He will take it to completion because He perfectly loves you.”
Mam Jessa [November 24, 2010; 6:48 am]

“God will never give up a burden that you can’t bear…
So, when you have problems that you think it’s impossible to fix,
take it as a complement!
God thinks you can…”
Felizardo [November 22, 2010; 9:12am]

“For every hectic day, God is your quiet rest…
For every painful experience, He is your healing touch…
For every disappointment, He is your hope…
For every turbulent storm, He is your calming peace…
For every hurtful action, He is your forgiving love…”
Melanie [November 21, 2010; 7:16pm]

“God is always true to His promise He started in you.
He will take it to completion because He perfectly loves you…

Nothing is hard if the heart has love…
Nothing is impossible when the heart understands…
And nothing is heavy when God is in your heart…”
Dahlia [November 21, 2010; 10:17am]

HAPPINESS
“Proving happiness isn’t on how many times you smiled, but it’s finding that sensible reason every time you smile… Stay happy!”
Dahlia [November 23, 2010; 12:44]

JOKE
“Certain things may start as a joke…
But for some reasons, they may end seriously…”
Jomel [November 20, 2010; 8:54 pm]

LEGACY
“It doesn’t take one great deed to make a name…
Those little good things you do for others from day to day will define you forever.”
Melanie [November 22, 2010; 8:49 am]

LETTING GO


“There’s always a part of the past that I want to have back but I could never get what I have today if I didn’t let go of such yesterday.”
Sheena [November 21, 2010; 10:11pm]

“Everyday, we smile and act like nothing’s wrong…
It’s called, putting everything aside and simply being strong…”
Michael [November 21, 2010; 4:20pm]

LOVE
“When a person loves you, they are proud of you even at your worst…
When a person loves you, they never leave you at your weakest…
When a person loves you, they come back to you after you reject them…
Coz no matter how cruel the situation could be, they make a way to stay no matter how hard it could get…”
Rosalie [November 21, 2010; 5:10pm]

OPTIMISM
“ A lesson from Sai of Naruto Shippuden:
The best way to escape reality without running is smiling even though, it is fake!”
Sheena [November 23, 2010; 1:40pm]

PRAYER


“When life gets too hard to stand…
Kneel… don’t forget to pray and talk to God…
He’s always around.”
Boboy [November 29, 2010; 7:19 am]

“Did it ever happen to you when you were so stressed, then you suddenly fell fine  just because you prayed?
Prayer changes things…”
Nini [November 28, 2010; 9:20 pm]

“Blessed is the person who understands that the reason for praying is not to have what we want, but to accept what God has given us.”
Cheann [November 22, 2010; 8:22pm]

“The point of prayer is not always to get answers from God, but to have perfect and complete unity with Him.”
Malou [November 22, 2010; 6:12am]

PROBLEMS
“God will never give you a burden that you can’t bear.
So, when you have problems and you think it’s impossible to fix…
Take it as a compliment! God thinks you can…”
Felizardo [November 22, 2010; 9:12 am]
Mam Badett [November 21, 2010;6;29am]

STRUGGLES
“Beginnings are usually scary, and endings are usually sad. But it’s everything in between that makes it all worthwhile.”
Lourdes [November 22, 2010; 6:05am]

TRUST
“Learn to trust the perfect time from God, so that you may discover that all the pains found in waiting has a magnificent and awesome purpose.”
Jervie [November 29, 2010;9:41 am]
Mam Joy [November 28, 2010; 8:26 am]

Other INBOX contents can be browsed here.