Mga Imbak na Marka: Tula

‎Pagrumdom Sa Nag-Aguing Bangui‬

Nov292014_ugmahay

“Guiromdom ko sa mga huni kan duliduli mantang minaagui an bangui
Dangan so imat-imat kan tunton-balagon duman sa mga kahoy na marambong
Sa siring na kabanguihon, mantang nakasamnong an naglilipot na paros…
naghahalat kun nuarin abtan nin kapiroton
Guiromdom ko so mga bitoon mantang tulos man sanang minalabay sa panganoron
Dangan nin may pagpapasalamat, ako, minahangos nin hararom.”

***

Image Credit:  haapanenphotography.com (Click the link to visit the amazing site)

Manga Kahaputan

image

Namumundo ako… an boot nagsasakit
Nin huli ta ining puso
Mapagal tukduan.
Dangan pa ngani daeng kanaraman
Sa mga pagtios sadiri an may kaginibhan.

Ta daw siring an pinaghahampang?
Namuot man kuta na kaso dae man namumutan…
Igwa man kuta nin minahampang kaso iba man an katuyuhan.

Arin daw an mas dipisil?
An magsalod kan uran gamit an saraan?
O mag-andam kan tagiti habang an dampog para sa kalangitan?

Arin an urog na mas mataong kaogmahan?
An ihunod an sadiri sa sadit na tigreng mawot an kakawat?
O an iluwas an kulog nin boot sa alang na kahoy na sa uring na dumog iyo an panliwat?

Arin an mas angay na pagtubudan?
An bisyon kan pintor na daeng swerte sa biaya nin pagmaan?
O an agrangay kaitong punay na habo ng humale sa hawlang istaran?

Kun so manga pangatorogan salungat an nahahaman
Nan an kada pagbalo, sa dae an padumanan
Para sain pa an pagtubod?
Para ano pa an umasa?

(sarong ‘repost’ hale sa sakuyang Facebook page, ikinaag kan Abril 25, 2013)

Berso nin Pagpahumale

********

Sa luwas an duros nagngangarob dangan an langitnon dagos sa paghibi.

Siring sa pusong langkag,

Kun babaloon pa sana na ika dae bayaan…

Alagad  ako sa saimo ngonian minapaaram

Hagad an pagsabot nan an bendisyon mo na ako tugutan

Mahale na ako alagad  saimo dae mabutas.

Ining pobreng puso ika permi an pamibi

Karahayan mo,  sa Diyos iyo an sakuyang pangadie

Ako mahale na balon an kadakol na ugma kan manga nag-aguing udma.

Siring an mundo na sa lingaw linubong ko na…

Tuguti ako na sa saimo masiblag…

Alagad minangako na dae maharayo…

Uya ako, namomoot s’imo

Asin padagos na namomot-an ka

Hare ako paglingawi

Recuerdo ta atamanon

Ining pusong namumundo danay na batunon…

Sa paglakaw ko papaharayo muya kong

Mahiling sa guiraray mapagpadaba mong ngirit

Na sa sako garo baga nag-uulay:

Sa guiraray ika magbalik.

********

An kaisipan nin paghale maguin an simpleng tataramon na ini talagang magab-at sa daghan. Siring kaini an pamati ko kan naglalakaw ako kan proseso kan pagtransfer ko pa MNHS, biyo na kuta kun nadagos…

Nasa Bagatao NHS man guiraray ako ngonian, dae nin dakulang panghihinayang na nadagos an pag-balyo urog na laen lang para sa sakuya an naguing kinaabtan kan desisyon na ito. Defining moment para sa sako an naguing pag-uulay mi kan SDS kaito. Anuman an napaghoronan mi, parte na ito kan naka-agui asin the rest was history, ika nga.

Katalingkasan!

An 34 na Bandera na minarepresenta kan manga barangay kan banwang Magallanes kan parada kan Hunyo 12, 2011. An litrato hale sa sakuyang Mama Badang


An bangraw kan aldaw sa guiraray
Malanit na duminupo sa sakong kublit
Mentras na tangan an hinabol na pisi
Maogma kong hinehenanyog an kurahaw
Kan kampanaryo duman sa dakula na simbahan

Haloy nang pinagmaw-ot kan kadaklan
Urog na kan sakong manga magurang an aldaw na ini
An ogma na mate kan sakuyang daghan
dae tuo masiblag sa sadiri ko man sana
Uya na an kasimbagan sa haloy ta nang pangaturogan
Kasabay kan daliwawa, iyo man an pagsirang
kan balos sa satong manga kapagalan!

“Katalingkasan, uya na!” kurahaw kan ama
Mantang minasaray kan saiyang minasbad sa madugi na sarungan.
“Katalingkasan, uya na!” olay man nin sarong ina
Mantang kugos an hawak nin namomot-ang aki
Na sa iriwal kontra-Espanyol dipisil makamate nin kapangganahan!

Duman sa halangkaw na harong, sa mahiwas na balkon
Masarig na minasabat sa duros nin amihan an makolor na bandera
Mentras na an manga bituon asin aldaw sa minatan-aw minataong ranga
Urgulyong dakula, honrang totoo ta sa dalagan nin halawig na panahon
Igua na nin kasimbagan an satong manga pamibi,
pagsacrificio, asin haloy na pagpuka.

Alagad an hamis nin katalingkasan saen na napaduman?
An promesa nin kauswagan asin pagkaburugkos
Ta daw ta ngonian masakit pa niatong mamatean?
An daga na sinaribo nin labing gan-ot asin dugo
Ta daw ta sa guiraray uya – naging dalipay nin kaoripnan
dangan kapasloan?

“Katalingkasan!” sa guiraray nadangog ko kamong minaagrangay!
Mantang tan-aw an kalderong bitay, naghahalat sa dae…
con minsan sa kadikit na ugay!
“Katalingkasan!” kurahaw pa kan kadaklan
Maw-ot an pantay na diretso kan manga menus
asin may marhay na pagbuhay!
Katalingkasan sa pang-aabuso, inhustisya
asin kahorasaan nuarin na daw makakamtan?

Siisay daw sa saindo an may kusog ki boot
Na ngonian sa atubang ko iyo an manambitan?
Katalingkasan na hagad nin lambang saro mate ta daw ngonian?
Katalingkasan na sa sato balaog, siisay an angay na mangataman?
Uya ako mahenanyog, andam an saindong kasimbagan.

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

An saimong pagsulnop
Na minapadiklom sa daeng tukod na atop
Minataong dalan sa makababagoy na paglawod
Ako pagal na alagad aram ko yaon ka pa…
Minapahuway tanganing sa panibag-ong aga
Magtaong kusog sa naghihikab na para-oma…

Sa kaitaasan padagos na naaanggot ka
Malanit, nagtataong pasakit
Sa aqueng may bagaheng bitbit.
Ang paralawod sa payag nagpapahingalo
Siring man ang para-omang nagduduyan sa may ma-niyog

Ining aqueng ngirit ngunyan sa chichiriya mukog-mukog
Ako, pagal pa man guiraray
Napapawot… Namumundo
Sa pagsulnop mo, hararom na minahangos
Naghahapot: “‘Ta daw ta dae ka nupupurisaw?”
Sa pagturaok kaining sulog, minasir-ip ka sa bulod
Asin dae pa nahaloy, sa dagat guiraray na minalukob…

[October 29, 2008; 9:32 AM]