Mga Imbak na Marka: rawitdawit

Walo-walo

Photo Credit: http://www.hdwallpaperspulse.com/sad-wallpapers.html

Kahurona ako arog baga kaitong mga nag-aguing aldaw

Na igua nin ogma sa saimong mga mata

Nan an ngirit dawa minsan hiyom may bangraw

Dara an tunay na pagpadaba dangan pa pagtitiwala

Napan-o na kita, ta sa pagporbar tulos nagpadara

Nagbutas, sa lambang saro dagos na nanggad suminuko

Nagpadaog sa agyat, pagkamoot nata daw ta napara

Pagkakasala mapapatawad pa daw, sisay an enot maako

xxx

Daeng kinaaraman an berso sa titulo kaini… an nasa itaas na muto-muto sarong pagpahayag nin kaburot-on manungod sa relasyong nadaog kan mga pagporbar alagad pinagmaw-ot pa kuta nang isalbar.

Walo-walo ta an siring na berso pinagbalo na ihayag sa walong linya na may tigwa-walong tataramon na igwa ki pattern na 1,3-daw,raw; 2,4-ta,la; 5,7-ra,ra; 6,8-ka,ka

​Para Sa Kulibangbang Na Minalayog Pa Sana

Hale duman sa may tampi kan sapa
Dagos na luminayog so kulibangbang na may kung anong ogma
Pabalyo-balyo ki tugdunan, padigdi paduman
Manlaen-laen na kaburakan, mawot nyang makamtan.

Ta baga bagôhan, dae syang kapagalan
Paduman padigdi, paha garo daeng kapanuan
Mahamis na kayanga dangan an rosas na pula
Nan so dakul na iba pa, muya nyang makua

Mala sa kalalayog nan baga kaburo-balyo
Wara syang pakamangno sa padangadang na peligro
Marikas syang napaduman sa may burak kan balig-ang
Kun sain may masarig na sapot kan lawang andam an pamangihan.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0291f6y/p02916b3

—-

a rawit dawit for an LGBT friend who’d begin exploring his sexuality. Here’s to a reminder to moderate his craving for promiscuous encounter, another way of telling that “not all bananas are edible! and yes… have fun but be safe!!! ” 

Para sa Padaba kong Ama na Singkwenta y Siete na!

[Sarong pataratara para sa sakong Ama.]

Diit na lang na tunggal kan taon Señor ka na.
Dae ka na po makanegar ta kon bangui baga pigrarayuma ka.
Sabay ini sa premyo kan mga sakripisyo mo sa pamilya.

Aram kong kung babaloon pa sana
Sa pagmaneho magpahuway na..
Alagad sabi mo ta sa pagbuhay sakit pa
Nan saro pa an Kimberly garo naman sana aki mo na… Kaya dae pa talaga.

Giromdom mo kaito, an sabi mo, bago sa kolehiyo ako mageskwela.
“Dae magmake-up nan magsulot ki pandaraga
ta maski nasa gilid ka kan tinampo, liligison t ka…”
Dangan nagngirit ka, sabay sabi… “Mag-ingat ka!”

Nan rumdom ko pa kan ako nagdaraga na…
An paguiromdon mo sako kan maaramang ako may pigpadaba na,
“Sigurado ka kaan? Badi pigaaprobitsaran ka sana.”
Dangan nagsabi ka, “Dakula ka na.”

Salamat sa pag-ako, salamat sa pagpadaba
Alagad sa saindo ni Mama dae akong maitataong makuapo, pasensya na talaga…
Bungog gayod talaga ang matres kong aba.
Hare sana ta so saro kung promesa uutubon ko
Sa pagurang ta, kirita ang iriba.

[Enot na pigpublish sa FB timeline ko kan 06.27.15 21:29. I-click an link na ini para makawalat man nin komento.]

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

‎Pagrumdom Sa Nag-Aguing Bangui‬

Nov292014_ugmahay

“Guiromdom ko sa mga huni kan duliduli mantang minaagui an bangui
Dangan so imat-imat kan tunton-balagon duman sa mga kahoy na marambong
Sa siring na kabanguihon, mantang nakasamnong an naglilipot na paros…
naghahalat kun nuarin abtan nin kapiroton
Guiromdom ko so mga bitoon mantang tulos man sanang minalabay sa panganoron
Dangan nin may pagpapasalamat, ako, minahangos nin hararom.”

***

Image Credit:  haapanenphotography.com (Click the link to visit the amazing site)