Mga Imbak na Marka: rawitdawit

Para sa Padaba kong Ama na Singkwenta y Siete na!

[Sarong pataratara para sa sakong Ama.]

Diit na lang na tunggal kan taon Señor ka na.
Dae ka na po makanegar ta kon bangui baga pigrarayuma ka.
Sabay ini sa premyo kan mga sakripisyo mo sa pamilya.

Aram kong kung babaloon pa sana
Sa pagmaneho magpahuway na..
Alagad sabi mo ta sa pagbuhay sakit pa
Nan saro pa an Kimberly garo naman sana aki mo na… Kaya dae pa talaga.

Giromdom mo kaito, an sabi mo, bago sa kolehiyo ako mageskwela.
“Dae magmake-up nan magsulot ki pandaraga
ta maski nasa gilid ka kan tinampo, liligison t ka…”
Dangan nagngirit ka, sabay sabi… “Mag-ingat ka!”

Nan rumdom ko pa kan ako nagdaraga na…
An paguiromdon mo sako kan maaramang ako may pigpadaba na,
“Sigurado ka kaan? Badi pigaaprobitsaran ka sana.”
Dangan nagsabi ka, “Dakula ka na.”

Salamat sa pag-ako, salamat sa pagpadaba
Alagad sa saindo ni Mama dae akong maitataong makuapo, pasensya na talaga…
Bungog gayod talaga ang matres kong aba.
Hare sana ta so saro kung promesa uutubon ko
Sa pagurang ta, kirita ang iriba.

[Enot na pigpublish sa FB timeline ko kan 06.27.15 21:29. I-click an link na ini para makawalat man nin komento.]

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

‎Pagrumdom Sa Nag-Aguing Bangui‬

Nov292014_ugmahay

“Guiromdom ko sa mga huni kan duliduli mantang minaagui an bangui
Dangan so imat-imat kan tunton-balagon duman sa mga kahoy na marambong
Sa siring na kabanguihon, mantang nakasamnong an naglilipot na paros…
naghahalat kun nuarin abtan nin kapiroton
Guiromdom ko so mga bitoon mantang tulos man sanang minalabay sa panganoron
Dangan nin may pagpapasalamat, ako, minahangos nin hararom.”

***

Image Credit:  haapanenphotography.com (Click the link to visit the amazing site)

Pagkamoot ni Gibal-ong << #Sarong Pagbalo

Agom kong namomot-an,
Ika an poon asin puro
Kan sakuyang paglapigot digdi sa kinab-an
Ika an kasimbagan kan sakuyang mga pangadyeon
Kay Gugurang na satuyang guiya kaeto pa man.

Sagkod sa momentong ini na ako nagtataram
Asin nag-aandam sa pag-abot kan daliwawa
Na ako sa saimo, sa manga aque ta,
Asin sa manga tawong pinadaba ta,
Padagos nang mapa-aram, maduso man sa daghan.

Sabot ko ang kamunduang minalukob sa
Mapagpadaba mong daghan.
Namamatean ko an pagtangis kan
Saimong puso na naguing kasaro man
Kan sakuyang kagab-san!

An aldaw na ini siring sa dapat na mangyari
Natataw-an na nin kautuban sigun
Sa manga panambitan kan propetang si Barugbadugan
An saiyang manga pangaturugan
Danay na minapalawod sa dagat nin realidad.

Wara sa satong manga kamot an dalagan
Kan manga bituon na sa itaas nangagkikintab
Garo baga an bulawan na sa tahao nin kabanguihon
Na sa lambang namomot-an ta, uya nagtataong paglaom
Kon tugutan ni Gugurang na an manga ini kan kamot ko anihon,
Ta daw ta dae ko pa ngonian pag-guibuhon?

Siring sa pagkamoot kan sarong matanos na ina
Kugos kan sakuyang masarig na daghan an pusong mapagpadaba
Ako si Gibal-ong, maw-ot guibuhon an gabos
Para sa manga aque tang namomot-an
Urog na kay Behia na ngonian sa dakulang responsibilidad maatubang
Kon babaloon pa sana na an pagdungaw kan aldaw pwedeng punduhon!

Mga Panambiton ni Biyong << #Sarong Pagbalo

Sa primyadong kabanguihon na ini
Na lambang saro sato nagkakatiripon
Bilang magturugang nagkakaburonyog
Tanganing ikurahaw an sarong toninong na tingog
Nin pagpadaba sa rona na satuyang guinikanan
Asin danay na ini-erokan,
Maw-ot kong maguing kasugpon kan sakuyang hinangos
An saindong daeng sukol na pagranga.

Uya ako, si BIYONG, danay na saindong padangat.
Handang umatubang sa makukusog na duros nin habagat
Asin maisog na panampilong nin balod
Tanganing saindong maguing kasurog.
Hematia nindo an sakuyang mga panambitan.

Napadigdi ako laen para sa guiraray isaysay
An momentong namatean
Kan mismong makaulay ko si Lolo Undo
Kan uminaguing udma.
Aram nindo gabos, na duman sa puro-puro kan Hiyo-hiyo,
Mantang si aldaw kinakakan na kan kabanguihon,
Naguin maisog an sakong boot na atubangon si Lolo Undo.
Naguing masarig an sakong pagtubod
Na dae nanggad ako papabayaan ni Gugurang.
Kaya ngani sa makusog na tingog
Sakong ikinukurahaw an sakuya na kapangganahan!
Si Lolo Undo na minsan nindong kinakatakutan,
Huto muyang makatalingkas sa pagkakagapos
Sa may dakulang gapo sa tampi kan daragsaan.

____
Enot na Kabtang, Sarong Pagbalo