Mga Imbak na Marka: bagyo

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

Para Kay Bebeng

Nadangog ta kang naghahagom
Siring sa maisog na leon
Mantang pawawara na an hapon
Siring sa manga bisitang nangenot
Habo ta kang umabot
Hare na pagdagos, sa boot ko,
An saimong pagpadigdi dae na ipagtugot

Mati ko an pagal kaitong manga
Umarabay na lapisayon
Dawa gutom, masarig na pig-alsa
An kaskong nakabaton
Sa suba ipapaili,
Duman sa harayo na ibong
Nahiling ko man so sibot sibot na gurang
Nagkakanap sa atop dara an panggakod
Mantang an agom nakatangad
Nangunguros ta kon an
Namomotan tibaad mahuros.

So solterong matua dagos na
Linawig an karabaw
Nang so ikaduwa mga pambulang
Ibinalyo sa sirong, harani sa hagdan
An daragitang aki so manga kahon na baduan
Pinatos ki anahaw ta kon mauranan.
Dangan an nguhod pa tinipon so manga kawatan
An trumpo asin sulpot
Sinaray sa altar
Kataning kan rosaryohan.

Dae pa nahahaloy an bangui uminabot
Sarama sa basa-basa
Gabos sinda saro an maw-ot
An pagpasyar ni Bebeng dae na malawos
O maherak si Gugurang,
Dae na magkusog
Ta dakula an pagsarig, so ina iyo an nangenot
Nagkanta nin salmo, nanguros, nangadye
An agom nan manga aki ta baguy asin pirot
An simbag tangu-tango.

Tulos man na nagmatanga
An paros mas nagngarob ki ngana
Kadungan kan pag-unga ni damulag,
An nipa na atop rumpas na naulag.
Ta an hagrapas kan uran
Totoong makagagadan
An manga sulog napala kairiba kan manga gunakan
An bilog na pamilya sa may pugon nagkatiripon
Bilog an paglaom, naghahalat
Sa pag’timog’ na awaton!

Asi, hilnga baya Bebeng
Saimong kaginib’han
Labing manga pagtios
Saimo pang dinugangan
Si damulag, so manga sulog
Kaiba sa duwa pang ayam
Dangan an mag-irina
Ta daw ta pinasakitan?
An payag na sadit ngonian napasain?

An aldao nagsirang na…
Sa bulod na dugi
An nguhod naghihibi…
Kapot an trumpo, naghahapot
Siisay ka daa Bebeng?

☻☺☻S☺P☻R☺A☻N☺C☻Y☺☻☺

Tropical storm Bebeng, which enters the geographical jurisdiction of the Bicol Region in the morning of Mother’s Day [May 8, 2011], was not actually the most destructive typhoon that hit the locality as depicted in the simple Bikol lyrical account above. Typhoon Reming was among the most devastating natural mishap that ever struck Bicol region particularly the province of Albay.  My parents told me of a horrible tragedy that occurred decades ago when typhoon Sisang heartlessly claimed thousands of lives and destroyed millions of properties in Sorsogon province alone. Another mishap I can clearly remember was the May 2, 2009 Typhoon Dante tragedy that killed nineteen residents in Hubo, Magallanes, Sorsogon.