Category Archives: Rawit Dawit

Mga pagbalo sa paagui nin rawit-dawit…
Mga kaburut-ong pinaurog kan mga tataramong mahamis.
Mga inagrangay kan pusong nagtatangis.
Mga katipunan nin sadiring rawit-dawit.

​Para Sa Kulibangbang Na Minalayog Pa Sana

Hale duman sa may tampi kan sapa
Dagos na luminayog so kulibangbang na may kung anong ogma
Pabalyo-balyo ki tugdunan, padigdi paduman
Manlaen-laen na kaburakan, mawot nyang makamtan.

Ta baga bagôhan, dae syang kapagalan
Paduman padigdi, paha garo daeng kapanuan
Mahamis na kayanga dangan an rosas na pula
Nan so dakul na iba pa, muya nyang makua

Mala sa kalalayog nan baga kaburo-balyo
Wara syang pakamangno sa padangadang na peligro
Marikas syang napaduman sa may burak kan balig-ang
Kun sain may masarig na sapot kan lawang andam an pamangihan.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0291f6y/p02916b3

—-

a rawit dawit for an LGBT friend who’d begin exploring his sexuality. Here’s to a reminder to moderate his craving for promiscuous encounter, another way of telling that “not all bananas are edible! and yes… have fun but be safe!!! ” 

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

Pagkamoot ni Gibal-ong << #Sarong Pagbalo

Agom kong namomot-an,
Ika an poon asin puro
Kan sakuyang paglapigot digdi sa kinab-an
Ika an kasimbagan kan sakuyang mga pangadyeon
Kay Gugurang na satuyang guiya kaeto pa man.

Sagkod sa momentong ini na ako nagtataram
Asin nag-aandam sa pag-abot kan daliwawa
Na ako sa saimo, sa manga aque ta,
Asin sa manga tawong pinadaba ta,
Padagos nang mapa-aram, maduso man sa daghan.

Sabot ko ang kamunduang minalukob sa
Mapagpadaba mong daghan.
Namamatean ko an pagtangis kan
Saimong puso na naguing kasaro man
Kan sakuyang kagab-san!

An aldaw na ini siring sa dapat na mangyari
Natataw-an na nin kautuban sigun
Sa manga panambitan kan propetang si Barugbadugan
An saiyang manga pangaturugan
Danay na minapalawod sa dagat nin realidad.

Wara sa satong manga kamot an dalagan
Kan manga bituon na sa itaas nangagkikintab
Garo baga an bulawan na sa tahao nin kabanguihon
Na sa lambang namomot-an ta, uya nagtataong paglaom
Kon tugutan ni Gugurang na an manga ini kan kamot ko anihon,
Ta daw ta dae ko pa ngonian pag-guibuhon?

Siring sa pagkamoot kan sarong matanos na ina
Kugos kan sakuyang masarig na daghan an pusong mapagpadaba
Ako si Gibal-ong, maw-ot guibuhon an gabos
Para sa manga aque tang namomot-an
Urog na kay Behia na ngonian sa dakulang responsibilidad maatubang
Kon babaloon pa sana na an pagdungaw kan aldaw pwedeng punduhon!

Manga Kahaputan

image

Namumundo ako… an boot nagsasakit
Nin huli ta ining puso
Mapagal tukduan.
Dangan pa ngani daeng kanaraman
Sa mga pagtios sadiri an may kaginibhan.

Ta daw siring an pinaghahampang?
Namuot man kuta na kaso dae man namumutan…
Igwa man kuta nin minahampang kaso iba man an katuyuhan.

Arin daw an mas dipisil?
An magsalod kan uran gamit an saraan?
O mag-andam kan tagiti habang an dampog para sa kalangitan?

Arin an urog na mas mataong kaogmahan?
An ihunod an sadiri sa sadit na tigreng mawot an kakawat?
O an iluwas an kulog nin boot sa alang na kahoy na sa uring na dumog iyo an panliwat?

Arin an mas angay na pagtubudan?
An bisyon kan pintor na daeng swerte sa biaya nin pagmaan?
O an agrangay kaitong punay na habo ng humale sa hawlang istaran?

Kun so manga pangatorogan salungat an nahahaman
Nan an kada pagbalo, sa dae an padumanan
Para sain pa an pagtubod?
Para ano pa an umasa?

(sarong ‘repost’ hale sa sakuyang Facebook page, ikinaag kan Abril 25, 2013)

Ngonian na an Pagkanap!

Kanap.

“Ngonian na an aldaw nin pagkanap!”
Olay ni Kabo sa mga tinanom na lagalag
Kun an kagharong naminto
Suyo na berde ilusot sa bintana
Ta an binhing itatanom sa dalipay namugtak
Bungang mahamis dangan pa marahay
Hare na pag-andam magtalubo na dayaday
Sa pagpadagos sa harong
Kan lagalag na tinanom
Matanos na kamaw-otan sa higod ilubong.

“Ngonian na an aldaw nin pagkanap!”
Pangumbinse ni Kabo sa mga alipores na anay.
Hale pa sa irarom, kakagharigihan
Surorog nindang sasakyadahon
Ta kun kakusugan nin harong
An enot na perwisyohon
Pag-ulag kan lanob dangan pa kan bubong
Masasaguibo nin ungod nan daeng kapagalan
“An hagad ko sana…” dagdag pa ni Kabo
“An masapog na ube, ihutad sa harigi”

“Ngonian na an bangui nin pagkanap!”
Sugo ni Kabo sa mga kaaping mampak.
Sa diklom nin panganoron iyo na an pagkulap-kulap
Magbalon nin olor ta pantunggal sa ranggis
Sa bubong tumugdon, dila pahalabaon
An umboy sa tulak, tulos nang surupon
Pagtalubo, punduhon, sanglian nin kagadanon
Alagad ini guibuhon antes an daliwawa magpoon
Ta maabtan ngani nin bangraw
An pagkanap sa dae mapapamugtak
Kaherak na Kabo, sa tanglad matubay, sa karaha mapahuway.