Category Archives: Rawit Dawit

Mga pagbalo sa paagui nin rawit-dawit…
Mga kaburut-ong pinaurog kan mga tataramong mahamis.
Mga inagrangay kan pusong nagtatangis.
Mga katipunan nin sadiring rawit-dawit.

Walo-walo

Photo Credit: http://www.hdwallpaperspulse.com/sad-wallpapers.html

Kahurona ako arog baga kaitong mga nag-aguing aldaw

Na igua nin ogma sa saimong mga mata

Nan an ngirit dawa minsan hiyom may bangraw

Dara an tunay na pagpadaba dangan pa pagtitiwala

Napan-o na kita, ta sa pagporbar tulos nagpadara

Nagbutas, sa lambang saro dagos na nanggad suminuko

Nagpadaog sa agyat, pagkamoot nata daw ta napara

Pagkakasala mapapatawad pa daw, sisay an enot maako

xxx

Daeng kinaaraman an berso sa titulo kaini… an nasa itaas na muto-muto sarong pagpahayag nin kaburot-on manungod sa relasyong nadaog kan mga pagporbar alagad pinagmaw-ot pa kuta nang isalbar.

Walo-walo ta an siring na berso pinagbalo na ihayag sa walong linya na may tigwa-walong tataramon na igwa ki pattern na 1,3-daw,raw; 2,4-ta,la; 5,7-ra,ra; 6,8-ka,ka

Advertisements

Darha ako sa panganoron

Hale sa http://www.wallpaperup.com/16604/Clouds_landscapes_horizon_skyscapes.html

​Darha guiraray ako duman sa panganoron
Kun sain an kikilat nan dalugdog naghohoron
Nagsisinabutan, nagkakauyon

Darha ako arog kaitong nag-aguing aldaw
Na ining puso pano nin kung anong pung-aw
Antes pa itong dampog dagos na matunaw

Darha ako balon an kaogmahan
Ining pagmundo tulos na sanglian
Paduman kita duman pa sa may sulnupan

Sa panganoron muya kong maging saksi
Mantang an aldaw maogmang minapaili
Sa harayong bukid paduman mauli

Darha ako ngonian iiba sa guiraray
Sa mga pagsakit, pagtangis ako mo ilikay
Duman kaiba ka anong gayon kan buhay

​Para Sa Kulibangbang Na Minalayog Pa Sana

Hale duman sa may tampi kan sapa
Dagos na luminayog so kulibangbang na may kung anong ogma
Pabalyo-balyo ki tugdunan, padigdi paduman
Manlaen-laen na kaburakan, mawot nyang makamtan.

Ta baga bagôhan, dae syang kapagalan
Paduman padigdi, paha garo daeng kapanuan
Mahamis na kayanga dangan an rosas na pula
Nan so dakul na iba pa, muya nyang makua

Mala sa kalalayog nan baga kaburo-balyo
Wara syang pakamangno sa padangadang na peligro
Marikas syang napaduman sa may burak kan balig-ang
Kun sain may masarig na sapot kan lawang andam an pamangihan.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0291f6y/p02916b3

—-

a rawit dawit for an LGBT friend who’d begin exploring his sexuality. Here’s to a reminder to moderate his craving for promiscuous encounter, another way of telling that “not all bananas are edible! and yes… have fun but be safe!!! ” 

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

Pagkamoot ni Gibal-ong << #Sarong Pagbalo

Agom kong namomot-an,
Ika an poon asin puro
Kan sakuyang paglapigot digdi sa kinab-an
Ika an kasimbagan kan sakuyang mga pangadyeon
Kay Gugurang na satuyang guiya kaeto pa man.

Sagkod sa momentong ini na ako nagtataram
Asin nag-aandam sa pag-abot kan daliwawa
Na ako sa saimo, sa manga aque ta,
Asin sa manga tawong pinadaba ta,
Padagos nang mapa-aram, maduso man sa daghan.

Sabot ko ang kamunduang minalukob sa
Mapagpadaba mong daghan.
Namamatean ko an pagtangis kan
Saimong puso na naguing kasaro man
Kan sakuyang kagab-san!

An aldaw na ini siring sa dapat na mangyari
Natataw-an na nin kautuban sigun
Sa manga panambitan kan propetang si Barugbadugan
An saiyang manga pangaturugan
Danay na minapalawod sa dagat nin realidad.

Wara sa satong manga kamot an dalagan
Kan manga bituon na sa itaas nangagkikintab
Garo baga an bulawan na sa tahao nin kabanguihon
Na sa lambang namomot-an ta, uya nagtataong paglaom
Kon tugutan ni Gugurang na an manga ini kan kamot ko anihon,
Ta daw ta dae ko pa ngonian pag-guibuhon?

Siring sa pagkamoot kan sarong matanos na ina
Kugos kan sakuyang masarig na daghan an pusong mapagpadaba
Ako si Gibal-ong, maw-ot guibuhon an gabos
Para sa manga aque tang namomot-an
Urog na kay Behia na ngonian sa dakulang responsibilidad maatubang
Kon babaloon pa sana na an pagdungaw kan aldaw pwedeng punduhon!