PROKLAMASYON SA MANGA NANGGARANA

PROKLAMASYON SA MANGA NANGGARANA

SB Melchor G. Carrascal

Magallanes

Ang magproklama kan satuyang manga prinsesa

Sarong orgulyo asin dakulang honra

Kaya kan ang trabahoon na ini itinao sakuya

Dai lamang ako nag dowa-dowa

_______

Tulos kong inako ang pag-proklama

Lalo na’t magagayon satuyang manga reyna

Magpoon sa manga aki, manga daraga

Maski ang mga may agom na

_______

Sinda maguiguing inspirasyon kang bilog na Behia

Para makoronahan na kamo

Ipoproklamar ko na

Iinoton ko na ang manga kaakian

Kaya kada apodon ko, satuyang parakpakan.

_______

Ining sarong aqui na singkit baga an mata

Dinara pa an sobre hanggang sa Manila

Maray ngani aktibado an ama

Dai nagkadurumog o inanod kan baha…

_______

Kaya naman sinda talagang nakatipon

Gabos  na sobre nahulog sa kahon

Hagad ko saindo dai que mag piyong

Kundi parakpakan ta aki na magayon

_______

[2nd Baby Princess Christine Mae Mendizabal Aldea]

_______

Bibong taga suba isusunod ko na

Kaya kita gabos siyempre magparakpak na

Saiyang manga magurang talagang naghinguha

Na an saindang aque digdi na gumana

_______

Naglibot kang sobre, daeng kime-kime

Sa pagtao sa tawo, maski ngani baynte-baynte

Sabi ni Manay Nieves dae nanggad magpa piyerde

Kaya an resulta sinda man sinuwerte

_______

[1st Baby Princess Shane Hibay Villanueva]

_______

Hinahagad ko na sarong makusog na parakpakan

Para sa sarong aki na satuyang hahangaan

Ta talagang ini bibo maski na sa eskwelahan

Kaya ngani si Madi Juvy dae nagduwa-dowang siya inilaban

_______

Talagang naghingoha saiyang manga magurang

Banana que, maja blanca, dakulang naitabang

Dai nakaligtas pati income kang pasaheroan

Kaya saindang aque tunay na nag number wan!

_______

Kaya pag inapod ko magayon niyang ngaran

Makusog na parakpakan satuya nang buhian

Juvy Mae Balona Bose

Baby Queen 2009

_______

Madoman na ako sa manga kadaragahan

Kaya manga soltero

Manga mata medyo magikmat na

Basi sa manga magagayon  na ini

Kamo makapili na.

_______

Iinuton ko na daraga kang Pansod

Aque siya ni May Nora, dae daw kamo matubod?

Pag pangaran nya sakuyang inapod

Gabos magparakpakan, pwede pang magtindog

_______

Saiya na magurang naghigos man talaga

Saindang binogbog, inagui pa sa paglabada

Kaya ining aque tunay na naugma

Kung mamati an ngaran na siya guminana

_______

Kung nalalangkag na itatao ko na saindo

Kandidato pa kung Pansod ; naguing orgulyo

Kaya hinahagad ko na parakpakan nindo

2nd Lady Princess Abegail  B. Lubiano

_______

Ini na masunod panglaban kan Tondo

Sa paglibot kan sobre dai na nagpondo

Gusto nya talagang lumaban que sigurado

Kaya siya ngonian nasa hampangan nindo.

_______

Tindang paknitan, punong asin bungkang

Saiyang itininda sa bilog na Behia

Ang natipon na kwarta sa sobre linaog niya

Ihinulog sa kahon, na saiya ikinagana

_______

Sato nang parakpakan daragang magayon

Oras na saiyang ngaran sakuyang apodon

Maray magsaysay , boses uragon.. orgulyo kan Burton

1st Lady Princess Monique Comota Burton

_______

Sisay daw an dae matubod

Sa daragang masunod

Pag ngaran niya sakuyang inapod

Sa parakpakan gabos na sumunod

_______

Sisay an maghona na doman sa Magapo

May magayon na daraga duman nagtatago

Maray ngani dai nagsayoma

Kang paghorona maguing kandidato

Tulos tulos man nagkoang sobre

Iwinaras sa Magapo.

_______

Si Padi Benad ngani sigi na sanang lawod

Maka dakol que cuarta sa aque niya ibugbog

Inubos man sa sobre, sa kahon ihinulog

Talagang Magapo dae nanggad nagpadaog

_______

Sa pagparakpak kita nang magbwelo

Satuyang Reyna itatao ko na saindo

Parakpakan na makusog dae nang porupondo

Lady Queen 2009 Lilanie L. Buelo

_______

Oltimo kong aapudon Reyna kan manga ina

Na sa programa kan Behia sinda man nagsusuporta

Nakisumaro, nakianduyog nagdagdag ogma pa

Kun mamaanan tan gain garo man sana manga daraga

_______

Sisay an mahona na sinda may manga agom na

Basi manga kabataan kamo dyan malipat pa

2nd Runner Up – Mrs. Jasmin H. Hibay

1st Runner Up – Mrs. Dinna H. Maquiñana

Mrs. Queen 2009 – Mrs. Dalia L. Balaguer.

-ooo-

______________________

Saro sa manga magayon na paagui kan pagproklamar kan manga nanggaranang Reyna sa Piyestahan an pagrawit-dawit. Kaya kan mamate ko si Kagawad Langka na magtaram sa arog kaining paagui, naogma ako. Tulos na pagkatapos kan saiyang proklamasyon, dae ko na pinaligtas na mawara an sinurat niyang kopya. Dae pa nahahaloy, bago magpoon an programa nahiling ko siya na ungodon kakasurat kan draft.

Kagayon pagmateon kan Bikolnong taramon; sa paagui kan pagrawit dawit niya mas lalo kong nauyunan an manga ini.

Pero an guinibong pagrawit-dawit ni Kagawad talagang espesyal laen lang dahil sa manga tataramong Bikolnon na saiyang ginamit kundi, orog sa gabos, nagui ining panalmingan kan pagbuhay-buhay sa Behia sa panahon kan kaogmahan, halimbawa na an piyesta.

Bitay na naman an kaldero”, permi kong nahehenanyog sa manga magurang lalo na kun talagang dipisil an pagbuhay-buhay dahil sa pagkastigo kan habagat. Alagad sa panahon nin pagpasalamat sa pag-abot kan kapiyestahan ni Sr. San Rafael, an pagtirios garo dae mo man lamang mamamatean.  Mahihilingan mo ini sa paagui kan pagselbrar kan lambang Behiano.

Totoong mapagal an paghanap que cuarta, pero laen sa manga mahigos na kandidata asin sa saindang manga danay na nagsusuporta na manga kapamilya. Sa katunayan, dahil sa paglapigot kan manga ini, dakula an natipon na pondo kan manga nag-sponsor sa selebrasyon kan piyesta; pondo na makabulig sa padagos na pagpakarhay kan eskwelahan sa elementarya asin kan kapilya.

Simple lang an pagbuhay-buhay sa lugar kon saen binasa ni Kagawad Langka an saiyang espesyal na paagui kan pagproklamar. An manga tawo, siring man… may simpleng paagui kan pag-apresyar kan kagayunan kan buhay. Alagad, laen sa panahon na arog kang piyesta.

May manga minapabakal que pagsadiri parehas kan manga ataman na hayop tangani sanang makalaog an saindang manga kandidata sa ‘burugbugan’ asin may panghanda, maski simple, sa aldao kan piyesta. Igua man nin nagkapira na minalapigot nin todo sa paghanap-buhay tanganing makadugang sa laog kan sobreng pinagpaturoan que daplos sa pagdistribwer sa manga kamiridbid maski nasa hararayo na lugar.

Tama si Kagawad Langka, dakulang orgulyo an makoronahan asin midbidon bilang reigning princesses asin queens. Pero apisar sa honra, siguradong mas dakulang kaogmahan para sainda na  maguing kabali kan sarong aktibidad na igua nin obhetong makatuwang. [ahd#]

Advertisements

Pagpahumale kay Amigong Bari-Bari


Ugmahay

—-

Sa may balkon, nagrarara an mag-aramigo. Kahampangan an pinasuhi na demonyo dangan an siningsing na pusit, magab-at an boses na nagtaram si Bari-Bari:

Bari-Bari:

“Me ultimo adios

Manga amigos y amigas

Aco ngunian saindo

Namamaaram na

Sa sacong paghale

An tugon co sana

Ining gown cong tinahi

Iyo saco an isangli

Dangan itong burac

Sa pamayuhan co ibugtak.”

—-

Maski sanay na, nangirhat si Bara-Bara, tuminuyok mun-a antes magtaram siya…

Bara-Bara:

“Ay ata baya pumundo ka

Dae aco namumuya

Hare na pagmuto-muto

O maski mamurungko

Total kadakol man diyan que lamugto!”

Dangan suminegunda ining si Bira-Bir na naging kasaro niya:

Bira-Bira:

“Aw con iyan an muya mo

Hala pagpatook na

Tutal aque cong hinablos mo

Ngonian duro-dacula na

Ayaw paghuna na sa paggurang mo siya maiba!”

Dae pa nahaloy cellphone niya buminodyong. Nagtatam si Beri-Beri saro sa manga padaba niya:

Beri-Beri:

“Ay basta sa pag-abot co, cumawara ka!

Sa lasngag na iyan laen ka caiba

Garo nakalingaw ka

Sa pamilyang ini abot ka sana

Hala, bag-ong estaran mo, hanapa na!”

Nangrilipot si Bari-Bari… Ngabil niya nagkimig-kimig. Muya niyang ngumoyngoy alagad tulos niyang pinugol. Naglag-ok que inumon pagkatapos ang pusit matulon. Sa saiyang pag-isip nin hararom, guiraray na buminalik manga agui-agui. Dae pa nanggad nalingawan sinabi ni Buro-Burong napupusoan:

Buro-Buro:

“Habo co naman, ata habo co na…

Manga pagpadaba mo, totoong nauuyunan co.

Alagad an kaogmahan mo

Dae co maitatao

Nakatadol na aco asin dae na maotro!”

Nagturo na kuta luhang pigsasagop can ining si Bura-Bura magtaram nin macosog:

Bura-Bura:

“Patal kang bualaw ka!

An utak mo sa kuko

Nata ka mapagadan

Con puede ka man lang mang-gadan?

Hala! Sige na… Tutal dae man an que maantosan!”

Dae pa nahahaloy, kinaagahan…

Bara-Bara:

“Amigo ming Bari-Bari

Ta daw saco dae ka nagmati?

Ining manga pasacit

Tulos man lang na mahahale!”

Bira-Bira:

“Aque tang papadacolaon

Solo co na bubuhayon

Hare nanggad aco pagbabasolon

Con makakua tulos panibag-ong agom…”

Beri-Beri:

“Panibag-ong harong naghahalat na

Duman ka na magtinir

Makibiyo sa tunay na kapamilya…

Mag-enot na… ta kami haloy pa.”

Buro-Buro:

“Kugos cang iba, dae ka mamumuya?

Laen lang aco an pwedeng makaiba

Dacol kami… Mas may urag ngani sinda!

Pasensiya na talaga…”

Bura-Bura:

“Guiraray, aco minataram:

Patal ka talaga!

Sabagay, sa kinadakol dakol na beses

Ngunyan makataram ka na: “Sa wakas, nakaantos na!”

(Preblogged for www.ugmahay.wordpress.com on April 11, 2009; 18:37

Published: April 12, 2009)

Espejo

Espejo…

Ugmahay

Kadakol na tawo

Saimo nagdudung-aw

Kadaklan sainda

Saimo namumuya

Mantang an iba

An hiling caiwal ka.

Manlaen-laen na miron

Saimong nacaatubang…

May babayeng purisaw

Ginumos an pandok

May linya an angog

Muya can nigaran na garo an otikon

Igua man nin mag-ilusyon

Si manga camot nakaburubod

Pigtatanga an ngirit

Si manga mata namumurac

Dangan si mga ngimot napupulot

Ogmang hale sa laog nahihiling na orog.

May saro man na aque

Guyod si inang patingaw

Nagtindog nin may pagmundo

Dangan ika hinampang

Naghangos nin hararom

Can si aque maghapot:

“Nuarin si Pa mauli?”

<BR>

Sa pagbaklay can aldaw

Labi na sindang namidbidan mo

May mga aque, daraga, balo asin lola.

May iba man na takot, namumundo, nag-oogma…

Alagad sa saimo hapot ninda:

“Ano daw, nagpapakatotoo ka?”

(Preblogged for www.ugmahay.wordpress.com on April 04, 2009; 14:37

Published April 12, 2009)

IWI

IWI

ni Ugmahay

Ayoko ng gulay!

Matin-is mong kurag-it

Dangan an siloping bitbit

Sa paros minaragitnit…

Con minsan nakapurongko

Naghahalat na may magtin-o

Sa paglakaw iguang magkiling bago magdiretso

Pauli sa harong na may pamilyang kumpleto…

Sumama ka na!”

Kantyaw kang iba

Habang nakabusi na minatuya-tuya

Ginumos na angog balos mo na sana

Minaduko, minapurot nin gapo

Sa kantyaw, naruruso man ang puso.

Ata kulapos mang gayo

Ang daghan nakamati man nin duso.

Tigilan n’yo ako!”

Dagit mong pakihuron

Dangan minangirit nin mahamison

Sa kamidbid na sa gilid nagmimiron…

Nag-aging kasuhapon lingaw

Maabotong aga dae nunca que linaw

Sa lipot nin bangue, bitoon tinatan-aw

Kugos ang sadiri naghahalat na maruaw.

______

☺ A poem for Iwi…

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

ni Ugmahay

[October 29, 2008; 9:32 AM]

An saimong pagsulnop

Na minapadiklom sa daeng tukod na atop

Minataong dalan sa makababagoy na paglawod

Ako pagal na alagad aram ko yaon ka pa…

Minapahuway tanganing sa panibag-ong aga

Magtaong kusog sa naghihikab na para-oma…

Sa kaitaasan padagos na naaanggot ka

Malanit, nagtataong pasakit

Sa aqueng may bagaheng bitbit.

Ang paralawod sa payag nagpapahingalo

Siring man ang para-omang nagduduyan sa may ma-niyog

Ining aqueng ngirit ngunyan sa chichiriya mukog-mukog

Ako, pagal pa man guiraray

Napapawot… Namumundo

Sa pagsulnop mo, hararom na minahangos

Naghahapot: “‘Ta daw ta dae ka nupupurisaw?”

Sa pagturaok kaining sulog, minasir-ip ka sa bulod

Asin dae pa nahaloy, sa dagat guiraray na minalukob…

Life is about getting inspired… and being an inspiration!

HOPE IN THE STORM

We Are in a Time of Mercy, Choices and Hope

MEHFIL-e- GAZAL

"Everyone Thinks Changing The World,But No One Thinks Of Changing Himself" >- Dilkash Shayari- Sagar

The Light Machines

Creating new world with light.

The Words

Things I can't say out loud.

Parina de Magallanes

Magallanes LGBT Association

RitratosNiWally

Ritratos, Lugar, Tugtogan asin Buhay-Buhay kan Tawo sa Bicol

L.M. Sacasas

Technology, Culture, and Ethics

Chronicles - Part Two

A Web Blog for the FEU-EA professors - The highlights of my Educational Journey in CS

Reel Outtakes

Let me tell you my other stories that did not and will never reach your TV screens.

HODGEPODGE

tales of quarter life and after...

The Decablog

Welcome to the Fourth Use of the Law

Karastahan

Experience Albay's Roots And Radicals

Shane O'Mara

brains, behaviour, organisations