Espejo

Espejo…

Ugmahay

Kadakol na tawo

Saimo nagdudung-aw

Kadaklan sainda

Saimo namumuya

Mantang an iba

An hiling caiwal ka.

Manlaen-laen na miron

Saimong nacaatubang…

May babayeng purisaw

Ginumos an pandok

May linya an angog

Muya can nigaran na garo an otikon

Igua man nin mag-ilusyon

Si manga camot nakaburubod

Pigtatanga an ngirit

Si manga mata namumurac

Dangan si mga ngimot napupulot

Ogmang hale sa laog nahihiling na orog.

May saro man na aque

Guyod si inang patingaw

Nagtindog nin may pagmundo

Dangan ika hinampang

Naghangos nin hararom

Can si aque maghapot:

“Nuarin si Pa mauli?”

<BR>

Sa pagbaklay can aldaw

Labi na sindang namidbidan mo

May mga aque, daraga, balo asin lola.

May iba man na takot, namumundo, nag-oogma…

Alagad sa saimo hapot ninda:

“Ano daw, nagpapakatotoo ka?”

(Preblogged for www.ugmahay.wordpress.com on April 04, 2009; 14:37

Published April 12, 2009)

Advertisements

IWI

IWI

ni Ugmahay

Ayoko ng gulay!

Matin-is mong kurag-it

Dangan an siloping bitbit

Sa paros minaragitnit…

Con minsan nakapurongko

Naghahalat na may magtin-o

Sa paglakaw iguang magkiling bago magdiretso

Pauli sa harong na may pamilyang kumpleto…

Sumama ka na!”

Kantyaw kang iba

Habang nakabusi na minatuya-tuya

Ginumos na angog balos mo na sana

Minaduko, minapurot nin gapo

Sa kantyaw, naruruso man ang puso.

Ata kulapos mang gayo

Ang daghan nakamati man nin duso.

Tigilan n’yo ako!”

Dagit mong pakihuron

Dangan minangirit nin mahamison

Sa kamidbid na sa gilid nagmimiron…

Nag-aging kasuhapon lingaw

Maabotong aga dae nunca que linaw

Sa lipot nin bangue, bitoon tinatan-aw

Kugos ang sadiri naghahalat na maruaw.

______

☺ A poem for Iwi…

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

Para Sa Aldaw na Daeng Pahuway

ni Ugmahay

[October 29, 2008; 9:32 AM]

An saimong pagsulnop

Na minapadiklom sa daeng tukod na atop

Minataong dalan sa makababagoy na paglawod

Ako pagal na alagad aram ko yaon ka pa…

Minapahuway tanganing sa panibag-ong aga

Magtaong kusog sa naghihikab na para-oma…

Sa kaitaasan padagos na naaanggot ka

Malanit, nagtataong pasakit

Sa aqueng may bagaheng bitbit.

Ang paralawod sa payag nagpapahingalo

Siring man ang para-omang nagduduyan sa may ma-niyog

Ining aqueng ngirit ngunyan sa chichiriya mukog-mukog

Ako, pagal pa man guiraray

Napapawot… Namumundo

Sa pagsulnop mo, hararom na minahangos

Naghahapot: “‘Ta daw ta dae ka nupupurisaw?”

Sa pagturaok kaining sulog, minasir-ip ka sa bulod

Asin dae pa nahaloy, sa dagat guiraray na minalukob…

Mus… Bayk kita!

Mus… Bayk kita!


Ang ranggos pila na

Poon kang kita ngirit

Na napatambling sa karag na bisekleta


Sa magapo na tinampo, dae pa nahahaloy

Kita kadakol na beses nagpahingalo

Tanganing magpahuway; sa guiraray magbuwelo


Makalima asin nadagdagan pa

Ining manibela kung minsan ang kadena

Napapagal… Minasuko kung ika nakasampa

Sa tukawan ako nakaalalay

Asin an sarong kamot sa ibong na manibela

Ngirit na minadalagan asin naghahalat que tiyempong mabot-san ka.


Kuya, ako tatao na!”

Makusog mong suriyaw

Pugol ang manibela asin sa pedal minasikad na maogma…

Ang karag na bisekleta maski ngunyan taklaon na

Masarig na naghahalat sa saimong pag-abot

Asin sa guiraray na pag-agda “Kuya, mus.. bayk kita!”

Life is about getting inspired… and being an inspiration!

HOPE IN THE STORM

We Are in a Time of Mercy, Choices and Hope

Ocean’s Waves

Keep your secrets to yourself,if you can’t- So never expect the other one to do so.------All Copy Right are Reserved.

The Light Machines

Creating new world with light.

T H E W O R D S

A PROMISE TO BE FULFILLED.

Parina de Magallanes

Magallanes LGBT Association

RitratosNiWally

Ritratos, Lugar, Tugtogan asin Buhay-Buhay kan Tawo sa Bicol

L.M. Sacasas

Technology, Culture, and Ethics

Chronicles - Part Two

A Web Blog for the FEU-EA professors - The highlights of my Educational Journey in CS

Reel Outtakes

Let me tell you my other stories that did not and will never reach your TV screens.

HODGEPODGE

tales of quarter life and after...

The Decablog

Welcome to the Fourth Use of the Law

Karastahan

Experience Albay's Roots And Radicals

Shane O'Mara

brains, behaviour, organisations