Orosipon Manungod sa Duwang Gadya

Istoryahan ko kamo manungod sa duwang gadya na nginaranan kan amo ki Pashneya nan Warka.

Ining duwang gadya, mala ka, ta apisar na parehong kagidon, makikidulakon. Kada batok kan kaparehong ayam, tulos sindang minaluwas sa saindang kulongan para makiusyoso man. Pakahale sa katiripunan, minabatok ini nin makusog na garo baga nagsasaysay sa kun ano an nasaksihan. Makamumuya ini na duwa na igakod sa trangkahan ta totoo man nanggad na maisog sindang tagabantay, mala ta maski pag-iriba kan saindang amo maw-ot nindang kagaton.

Kan may mabuyong magkuha kay Pashneya tanganing atamanon nagsiway so duwa.

Marahay-rahay an napadumanan ni Pashneya. Mala ta nagtuturog na sya sa alpombra laen na sa daga. Nahale naman so mga garapata nya nan maski puro-pan-o laen na sana puro dugi an naibabahog saiya. Maski warang rasa, naguin naman syang makamumuya.

Alagad saro an dae nabag-o kay Pashneya. Mala ta permi man guiraray sya imbwelto sa durulak kan mga kaayaman. Sagkod sarong aldaw, kan uminuli so aki kan amo kaini na laen nya bistado tulos kaining dinaguso dangan sinakmal so liog. Labing dagit an namatian kan amo kaya tulos man lang na kinua kaini so bakal na sugkod dangan an kaherak na Pashneya binatir-batir an payo sagkod na mautsan.

Kun si Warka naman an muya nindong aramon kun napan-o, mala baga ta napanumungan kaitong mga para-inom, sa kabatok nin basang guinibo syang pulutan.

Pagado an istorya.

Sa otro naman an iba.

Advertisements

To the gorgeous monster I cannot fall in love with…

In the midst of the night’s bore where I’m stuck on the deepening silence, caught in between reminiscing bygone years and regretting a handful of but’s and what if’s, you appear before my eyes. In your flesh, presumptuous and dauntless, you gave me that smile which I sensed insincere and troubling.

Yet your unexpected coming, though close to an apparition, was a dream come true, a wish granted. Honestly…

Something seemed eccentric that very moment I saw you. You were unsteady albeit you managed to look in control and be one.

Unlike the persona everyone knows about you, you appear before me as a totally different character. Audacious and seemingly stripped off from self-preservation and prudence you usually portray, I saw a monster lurking behind those debonairly adorable smiles. What a gorgeous temptation, so I thought.

Then you began to speak of tales from the past… and it got me unawares, leaving me doubtful of what to say or how to react. I wanted to exist as an amiable fellow who has mustered all the guts and positivities in the world just to make you feel alright, to assure you that someone is ready to lend a caring ear or even a warm shoulder to lean on.

But I know you were after something more than that… something intimate yet superficial. And so I gave in… (or is it I who did the prodding? I really don’t care anymore. That doesn’t matter now, anyway.)

I wished I could have told you that things are unfair sometimes… That people tend to be hedonistically self-absorbed and driven with indifferent motives at times.

But I chose to be silent. I chose to blend in with the melancholy of the wee hours and gave you the leeway to take so much of me and of how I look up to the advantage of situationship like that of ours, at that very moment.

I knew I had to thank you for the straightforward thoughts and conversation. I had to thank you even more for the opportunity of getting to know you more intimately.

But I wished I have become bolder than you… I wished I was stronger enough not to allow you shatter my waning hold on possibilities.

Nevetheless, I have to thank you for making me feel this way… conveniently needed but always underappreciated, needless to say – unloved.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34156025/this-is-the-uks-first-mental-health-centre-for-men

Pambungad na Panalangin sa Klase

Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan
Dakilang pinagmulan ng lahat at Siyang tamang daan
Nawa’y tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya
At buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa Iyo at sa aming kapwa
Gabayan Ninyo po kami sa aming mga gawain sa araw-araw
Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay
Habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap 
Para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan
At para sa ikararangal ng aming Paaralan at ng bansang Pilipinas. Amen.

​Para Sa Kulibangbang Na Minalayog Pa Sana

Hale duman sa may tampi kan sapa
Dagos na luminayog so kulibangbang na may kung anong ogma
Pabalyo-balyo ki tugdunan, padigdi paduman
Manlaen-laen na kaburakan, mawot nyang makamtan.

Ta baga bagôhan, dae syang kapagalan
Paduman padigdi, paha garo daeng kapanuan
Mahamis na kayanga dangan an rosas na pula
Nan so dakul na iba pa, muya nyang makua

Mala sa kalalayog nan baga kaburo-balyo
Wara syang pakamangno sa padangadang na peligro
Marikas syang napaduman sa may burak kan balig-ang
Kun sain may masarig na sapot kan lawang andam an pamangihan.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0291f6y/p02916b3

—-

a rawit dawit for an LGBT friend who’d begin exploring his sexuality. Here’s to a reminder to moderate his craving for promiscuous encounter, another way of telling that “not all bananas are edible! and yes… have fun but be safe!!! ” 

Life is about getting inspired… and being an inspiration!

HOPE IN THE STORM

We Are in a Time of Mercy, Choices and Hope

MEHFIL-e- GAZAL

"Everyone Thinks Changing The World,But No One Thinks Of Changing Himself" >- Dilkash Shayari- Sagar

The Light Machines

Creating new world with light.

The Words

Things I can't say out loud.

Parina de Magallanes

Magallanes LGBT Association

RitratosNiWally

Ritratos, Lugar, Tugtogan asin Buhay-Buhay kan Tawo sa Bicol

L.M. Sacasas

Technology, Culture, and Ethics

Chronicles - Part Two

A Web Blog for the FEU-EA professors - The highlights of my Educational Journey in CS

Reel Outtakes

Let me tell you my other stories that did not and will never reach your TV screens.

HODGEPODGE

tales of quarter life and after...

The Decablog

Welcome to the Fourth Use of the Law

Karastahan

Experience Albay's Roots And Radicals

Shane O'Mara

brains, behaviour, organisations