Tigsik para sa Pagtaong Impresyon

Tuguti po akong ang pagtaong impression iagi sa pagtirigsikan

Nganing mga namomotang partisipantes matawang kaogmahan

Siring man mga fasiliteytors nan tagapagtaram dagos man mapasalamatan

Ta uya na an kabtang kun sain gabos kita masiriwayan…

Anion po an kabilogan sa link na ini…

Impression Naga

Advertisements