Tigsik para sa Pagtaong Impresyon

Tuguti po akong ang pagtaong impression iagi sa pagtirigsikan

Nganing mga namomotang partisipantes matawang kaogmahan

Siring man mga fasiliteytors nan tagapagtaram dagos man mapasalamatan

Ta uya na an kabtang kun sain gabos kita masiriwayan…

Anion po an kabilogan sa link na ini…

Impression Naga

Advertisements

Berso sa Napungawan


Kahuron ko an bulan nan mga bitoon

Mantang duman sa lantap na dagat nakadungaw

Andam na kuta na sa arog kaining kabangihon

Dawa imahe mo kuta na an maghale kan pungaw.

Alagad arog kaitong dampog na dagos man napara

Ika man nagbaya, balon an pagkamoot na tulos nawara