PAMIBI PARA SA VIRGEN MARIA NIN MONTE CARMELO

OpeningNight 071014

Nin may pusog na pagsarig sa Dios Amang Makakamhan, satuyang iniaatang an ika-154 na Anibersaryo nin Pagkamukna nin Banwaan nin Magallanes asin ika-150 na Kapiyestahan ni Virgen Maria nin Monte Carmelo – satuyang Patron na sa selebrasyong ini tinataw-an ta nin pag-arang asin dakulang honra.

Virgen nin Monte Carmelo, lugod na siring sa pag-erok nin kabanalan sa mabinion mong puso, an samong mga puso magin man sanktwaryo nin pagkamoot sa satuyang Kagurangnan…
Sa saimong pagiging masinunod sa kabut-an nin Ama, lugod na kami makanood man kan tunay na gawi paduman sa kabanalan…

O Virgen nin Monte Carmelo, Reyna nin Kalangitan! Danay mo kaming pamibian… Sa lindong nin saimong pangataman, padagos mong kuguson an samong banwaan…

Inang Mamomot-on, Bitoon sa Kadagatan, padagos kang magliwanag sa samong mga puso… Magserbeng guiya sa samong pagpalawod asin pagbaklay sa tahaw nin kadakol na agyat nin buhay tanganing kami man maging mga marahay na parasunod sa saimong bogtong na aking si Hesus.

Reyna asin paalawan kan samong mga kapagalan, hawasan kami sa manlaen-laen na parporbar asin sa anuman na kahorasaan. Tabangi kaming magkaigua nin naglalaad na pagtubod tanganing an pagkamaimbod asin karat’an dae magkaigua nin kapangganahan sa samuyang mga buhay.

Mahal na Ina, tabangi kaming maging mga marhay na tagapangataman kan samuyang magayon asin abundanteng kapalibutan. Lugod na sa bangraw nin saimong pag-antabay, makanood kaming mataw’an nin valor an mga biyayang ipinagkanigo sa samuya.

Sa saimong intersesyon Virgeng maugayon, kami pamibian na sa dalan nin katanusan iyo an maguing baklayan paduman pa sa Kahadean kaiba an Makakamhan mong Aking si Hesus. Amen!

Virgen nin Monte Carmelo, Ipamibi mo Kami!
Virgen nin Monte Carmelo, Ipamibi mo Kami!
Virgen nin Monte Carmelo, danay na ipamibi mo Kami!

***
Pamibi na penangenotan ni Elaine Sunga, sarong estudyante kan Magallanes National High School.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s