Istorya ni Ka Tubol

Sisay an makalingaw sa orosipong hineras ni Papay Makoy manungod sa maurag na si Ka Tubol?

Ining si Ka Tubol

Nagtutukaw duman sa tampi kan salog

Naghahalat halat siya kun ano an

Medyos niyang masakayan

Tapos nagpasalamat siya paglabay kan bagol

Asin tulos na siya suminakay

Kaiba an bagol,  sinda nagpaanod-anod

Nagduduyan sa mabublay na sulog

Pag-abot niya sa lilikuan

Hinagara siya kan alimango

Ngaya “Ka Tubol pasain kamo?”

“Maduman sa Kagdaragangan.”

In sigidang simbag ni Ka Tubol.

“Maano man kamo duman?”

Sa guiraray si Ka Tubol nagsimbag:

“Makiguera!”

“Ay maray pa ngaya maiba man ako.”

Presenta kang alimangong aruhado

Sabi ni katubol “Di hala”

Di iriba na sinda

Sa salog naglangoy so alimango

Kasunod ni Ka Tubol na sa bagol nakakursamano

Pag-abot naman duman sa kanto na matiko

Hagarahon ni Kasili

Ngaya “Ka Tubol pasain kamo?”

“Maduman sa Kagdaragangan, makiguera”

Simbag ni Ka Tubol saiya.

“Aw maray pa maki-iba man ako”

Sabi kan kasiling presentado.

Di hala… sige iriba na sinda

Pag-abot duman sa dakulaon na harong

Na linabayan ninda

Duman na sinda nagsakga

“Iyo na ini ang gigirahon ta”

Maisog ni Ka Tubol na iprinisenta.

Pagsalta ninda duman

Si Ka Tubol bahala na man siya

Ta apisar na baskog maabilidad man siya

Nagpasalamat ngani siya

Ta bangue sinda nagruhab, laen aldaw

Ta kun aldaw pupurodyuton siya kan langaw.

Ngunyan pag-abot ninda duman sa dakulang harong

An  mga kagharong tururog, warang paka-mangno sa mga bisitang duminatong

Ngaya “Ika Kasili, digdi ka sa puerta mayor

Kan halangkaw na harong…”

“Ika ngaya Alimango

Duman ka harani sa kusina”

Ngunyan si Ka Tubol

Luway-luway na nagligid paitaas

Pagdagos sa kuwarto

Si Ka Tubol, so mga turog pigparariligidan

Primerong pigligidan nya so lalaki, si Juan

So pandok ginibo niyang hurmahan

Sagkod so agom niyang si Maria

Nunca na nakasalba

Pakatapos  pagparaligidan

Ngaya “Juan mabataon ka!”

Osip ni Maria sa napul-awang katubay

“Mabataon ka man nganing tunay.”

Supon ni Juan kay Maria.

So mga aque na tulo dae nagmarangno

Pangyari sa  saindang magurang

Dae sindang pagkabisto…

Ngaya “hanapa so posporo”

Manda ni Juan

Posporong nahurabot dae na nanggad naduktan

Ta ining si Ka Tubol ang sabritan

Kan saiyang daplos pigparalahidan

Ngaya “pasiring ka duman sa kusina”

Si Maria naman ang nagtaram

Sa agom na napurawot sa karupitan

Pagduman sa kusina

Tanganing dukalwong makua

Dae pa nakaantos

Sa hagdan pa sana

Ining si Alimango nagbuwelo nin todo

Samingkil ni Juan

Kinigat ki puwersado

Sa ngarat kan Juan

Tulos siyang duminalagan

Sa puerta mayor paluwas siyang nagduman

Alagad can siya palusad na

Gaposon can Kasiling nakabantay

Burubodan an saiyang tabay

Magbalintok, matuwal…

Payo sa dalipay nakabudal

Tulos man sana,

Binawian nin buhay…

An had-it na Maria

Sa kuwarto nangapudan

“Haen ka na  ngaya Juan?”

Ni gios o agoro dae siyang namatean

In sigida, magpasiring si Maria sa kusina

Ta dukalwong dae nakukua

Sa taluhong naghanap siya que baga

Kalayo napápá na

Ta ining si Ka Tubol dae pa nahahaloy

Sa taluhong nagdupa-dupa

Daplos niyang mamara

Sa baga nagpaluya

Ta si Juan dae naab’tan

Sa puerta mayor siya napaduman

Naghahalat na kasili tulos siyang binurubodan

Kaherak na Maria

Tulos na nagbalintok

Sa mapanas na gapo ngudoy niya napahadok

Ata ngani dae pa naaawat,

Kalag niyang bagoy

Tulos man na luminuwas

So tulong aque na namurawmurawan

Duman sa kuwarto nagpakatago

Pagkatapos maisihan kamugtakan can pobreng magurang

Duman sa laog

Sinda sana ang natada

Pagkatapos can encuentro

Sa salog dagos na nagduman

Si Kasili kaiba si Alimango

Si Ka Tubol binayaan na

“Bahala ka na..” ngaya “dyan!”

Natapos so apos

Pagado ang estorya.

****

Salamat kay Papay Makoy sa orosipon na ini… Hanggang sa guiraray tang pagurulay!!!

Advertisements

5 na mga thought (isipan) sa “Istorya ni Ka Tubol”

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s