An Buhay: Sarong Personal na Pag-Tan-aw

Mainit ngonian an debate manungod sa kahalagahan asin pagdepensar kan buhay dahil sa kontrobersyal na RH Bill, alagad ang post na ini daeng katuyuhan na magtratar pabor o kontra sa nasabing lakdang.

Muya ko man kuta na magblog sa pabuang na paagui manungod sa RH Bill na ini, kaya lang handal ako na badi dae na paakoon ki komunyon kan Simbahan… Saka na lang.

Anyway, an post na ini laen na man talaga bag-o kudi na sarong pagreparo sa blog na enot ko nang naipublish….

Kan sakuyang maaraman hale sa mga amiga ko na sina Julie asin Maricel na maagui ki reconstruction [o inda kon ano] ang Friendster, nahandal ako na tibaad dagos na maidelete an sakuya na mga albums asin blog entries  kung kaya na pinagmaw-ot ko na an manga ini na maisalbar.

Dae akong dakulang had-it sa kadikit na manga rawitdawit ta an mga ini naenot ko namang maikaag digdi sa blog na ini. An saro ngani  ituon naientra ko man sa sakuyang personal na koleksyon kan mga Bikolnong obra – an Hibalong [read: Hibal-ong].

***********************

MAOGMA AN BUHAY*

Kadakol na kan mga depinisyong itinatao sa kung ano ang buhay asin papan-o ini maguiguibong mas makahulugan…

Sa libro ni Rick Warren, sa saiyang The Purpose Driven Life, tinawan niyang duon ang kahulugan kang buhay sa paague kan paghiling kan saiyang sadiri bilang kasaro sa mga linalang kan Dios asin kabali sa Saiyang dakula na plano. Tunay na an saiyang pagmawot na matawang kasimbagan an kadakol na hapot tungkol sa buhay dakulang katabangan para sa mga padagos na nagdidiskubre can saindang kinamumugtakan asin dapat na kadumanan sa quinaban asin ang mundo pa pagkatapos kan yaon na digdi…

Habo cong maging ispirituwal sa pagtaong duon sa con ano an buhay para saco parehas can guinibo ni Warren asin can mga nangenot pa saiya ta laen aco ispiritwal na tawo… Dae man akong ambisyong maguibo que libro manungod digdi ta dae man que mabasa apwera sa saco… Saro pa, mapagal nang tamaan que kikilat habang nasa hampangan can sakuyang computer

Ano daw an buhay?

Sa sarong aque na nagtitinda que sampaguita sa dalan, para saiya pwedeng an buhay sarong pagsasakripisyo tanganing makatuwang sa saiyang mga magurang… Iba man an paghiling kan kadakol pa na aque na sa gilid kan tinampo nageerok. Para sa sainda, an buhay asin an mundo sarong mahiwas na kawatan o laen kaya lugar na con saen matalingkas nindang maguiguibo con ano an muya ninda – magsinghot rugby tanganing malingawan an gutom, magsnatch tanganing may pangpaomay gutom, maghanap que wagwag sa basurahan sa gilid kan Jollibee tanganing mahale an gutom, o di kaya magturog na sanang permi tanganing dae makamati que gutom.

Saro sa mga pages kan album na minahiling kan duwang importanteng kabtang sa buhay ko bilang estudyante.

Sa laog can escuelahan con saen naging pangaduwa cong istaran puon pa kan ako nasa elementarya, sagcod ngunyan na nagtuturo na, dae man nararayo an pagtaong kahulugan sa buhay. “Mag-ungod mag-adal… maghigos sa escuelahan, maging masinunod sa mga maestra” iyo ini an mga paguirumdom na permi co nahehenanyog sa sacong mga magurang maski sa sacong mga lolo asin lola. Sa aque na pag-iisip, alagad dae co pa nasasabutan que maray kaidto, pighiling co an buhay bilang sarong pagkakataon na makaguibo que kamarayan tanganing makakua que premyo – honor o award pagtapos kan kada erescuelahan  o honra para sa mga magurang cong permi proud sa saco…Totoo, na an pagtaong kaogmahan sa sainda an pinakaimportante sa saco.

Sa lacao can panahon, dae man nagbag-o an paghiling co sa con ano an buhay…Nadagdagan pa an sacuyang mga napag-aguihan na nakatabang saco tanganing mas urog na mamidbidan co an sacuyang sadiri.

An blankong ekspresyon can nagkapira cong mga estudyante con pighahapot co sinda manungod sa samuyang pig-oorolayan sa klase sarong malinaw na pagpapahayag na dae co pa naguiguibo an sacuyang best. Alagad an simpleng tango-tango kasabay an nagngingirit na mga mata hale sa sainda tunay na nagtataong inspirasyon sa maski sisay na paraturo. Sa mga sitwasyong ini, mahihiling an buhay can sarong paratukdo bilang kasugpon can buhay can saiyang mga estudyante… An pagtalubo can saiyang estudyante sarong kaogmahan para sa saiya – kaogmahan na urog na mas matimbang kaysa sa mga numerong nakaimprenta sa payslip niya.

Sa laog can harong, mahihiling an buhay bilang daculang aspeto na nagtitindog que mas matibay na pundasyon nin pagkatawo. An mga agyat asin selebrasyon nin buhay sa tahao nin familia tunay na dakula an naguiguinibo tanganing mas magkaburonyog an lambang saro asin mas maging makusog bilang grupo dawa bilang indibidwal.

Namatean co con pan-o mapagkuwaan que kusog que boot an lambang saro sa samuya sa harongsa tahao nin pagtios. Namatean co man an matawan man que kulog que boot hale sa sainda na pigpapadaba co… An mga ini parte can buhay. Aram co na kadakol na beses, aco man naging rason can saindang pagmundo.

Kapagal mag-taong depinisyon sa con ano an buhay…

Kadakol na beses mahihiling ta an satong mga sadiri na naghahanap que mga kasimbagan. Dakol an muya tang maukodan manungod sa satuyang mga sadiri asin sa mga nakapalibot sato. Asin dakol man sa sato an minahale sa quinaban na dae natatawang kahulugan an buhay asin an kagayonan kaini. Dae ta man maninigaran na may kadakol ngani na iba dae natatawang pagkakataon mamatean ini.

An cover kan sakuyang photo album!

Bente-singko anyos na aco ngunyan na Agosto, 2009 asin siguro nasa kabangaan kan sacuyang buhay… o mapaharayo man lugod, nasa huring kabtang na… Siguro nagpupuon pa lang aco can pagtaong seryosong paghiling sa con ano ang mga bagay-bagay sa palibot co, [kaherak co man latebloomer gayod na maturingan]…

An buhay para sa saco, sarong pag-apresyar sa con ano an yaon sa sacuya… Sarong regalo na dapat ipagpasalamat asin iheras. An buhay sarong kaogmahan…

Maogma an buhay!

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa haloy nin panahon namatean co con pan-o ini naging daculang regalo para sa saco. Sabi co sa sadiri co permi, masuwerte aco ta napapalibotan aco nin kadakul na biyaya. Kaibahan sa mga dae mabilang na biyaya na ini, enot sa gabos, an sacong pinakapadaba na familia, mga parientes, mga pinakaugos na amigos asin amigas o closest circles of friends, mga kabarkada, mga dae masasanlean na pag-iriba sa trabaho (poon kaito can nasa MagallanesNHS asin JubanNHS pa aco sagcod ngunyan sa BagataoNHS asin sa SLT), mga estudyante na padagos nagpapaaque can sakong boot, asin kadakol pa…

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa sakong pag-escuela uro-aldaw, naging kaparte can buhay co an kalmado asin minsan maisog na kadagatan… an malimpoy na puon kan Gemelina asin Sinegwelas… an mahayahay na grotto asin Angkla sa itaas kan bulod… an magayon na tatanawon sa banwa asin sa may sitio can Magapo asin Pansod… an pigtatangad co na Binanderahan na minsan co nang natucad.

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Pag-uli co sa harong, maogmang naghahalat an sacong familia. Sarabay asin harampangan kaming nagkakakan sa pamahawan, odto, mirienda, asin pamangguehan. Nag-oorolay kami can samuyang mga buhay buhay sa escuelahan asin mga ambisyon sa maaboton na panahon… nagkakaralwagan, minsan pirikonan… Namumuyahon ako can kakulitan ni Bongbong, an pagiging silensyo ni Boboy asin may pagkamasusupgon, an arabuton na kahigosan ni Baby Jo, an kaartehan ni Julie sa saiyang lawas, an pagiging matraka ni Mama asin an saiyang mga luto, an pagiging busy-busyhan ni Papa asin pag-aambisyon na maging kabala kan DSWD, asin kadakol pa. Sa gabos, namumuyahan co an pagiging marumdomon ninda sa saco… Namimiss co man an sacong tugang na atab na nag-agom… asin pigmamawot an saiyang pagsusog sa dapat niyang direksyon.

Maogma an buhay ta pano ini nin biyaya… Sa pagtunggal can calendaryo, daeng untok an pagabot can regalo sa paague can mga eksperehinsya asin mga agyat na nag-aabot…Kadakol pang mga aldao an ma-ague; mga pagkakataong pwedeng magpararom o magpabag-o pa kan paghiling co sa buhay bilang magayon na regalo… Kadakol pa….

***

hale sa http://zabdiel.blog.friendster.com/maogma-ang-buhay/, sakuyang enot na personal blog na ginibo taong 2007 pa, an kurit-kurit na ini guinibo ko antes ako magselebrar kan sakuyang ika-25 anyos na kaaldawan. Ma-27 na ako ngonian na Agosto [2011] asin naoogma ako na i-repost an blog na ini.

Kadakol nang manga eksperhensiya an  sakong namatian makalihis na enot kong maipost an blog na ini… nagkapirang manga frustrations na an uminabot – an pinakamakulog asin hinibian ko iyo an personal na manungod sa kaburot-on nin sakuyang puso, ay badaw… sagkod sa ngonian nag-gaganayganay pa man ako sa pag-ako asin pagpadagos sa dapat kong padumanan… Sabi ngani baga kan Murphy’s Law, “If anything can go wrong, it will.”  Dae ko man siguro dagos na maako na sala an kinamugtakan kan manga pangyayari ta sa ibang banda tibaad iyo pa ini an tamang paagui ta gud makatadol ako asin magimata sa totoo kung mundong tinatalibongan.

Ano man an mangyari,  mawara man so enot ko na post sa Friendster o ano pa man, o tibaad mag-agi guiraray ako sa parehong eksperhensiya nin pagkamoot asin pagmundo, daeng pagduduwa-duwang maitataram ko na iyo man nanggad – maogma an buhay!

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s